Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Spis programów

 

Gminny program osłonowy ,,Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku” na lata 2024-2025

 Dnia 23 października 2023 r. Rada Miasta Białystok przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego ,,Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku” na lata 2024-2025.

 Cel programu

 1. zapewnienie seniorom usługi wsparcia w zakresie określonym w Programie;
 2. poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorów w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość”.

Adresaci Programu

Adresatami Programu są mieszkający w Białymstoku seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Sposób realizacji Programu

 1. Realizacja usługi wsparcia
 2. Zapewnienie seniorom będącym adresatami Programu usługi wsparcia obejmować będzie w szczególności:
 3. udzielanie wsparcia społecznego, w tym poprzez zaangażowanie wolontariuszy;
 4. informowanie o dostępie do pomocy psychologicznej, w tym telefonu zaufania;
 5. ułatwianie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 6. pomoc w czynnościach dnia codziennego, w tym: dostarczenie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, artykuły spożywcze, środki higieniczne, leki, ciepły posiłek, pomoc w dostarczaniu produktów żywnościowych z organizacji świadczących wsparcie osobom i rodzinom, w tym osobom starszym, umówienie wizyty lekarskiej, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.
 7. Zapewnienie usługi wsparcia, o której mowa w ustępie 1, realizowane będzie w sposób następujący:
 8. senior zgłasza potrzebę skorzystania z usługi wsparcia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, zwanego dalej ,,MOPR”;
 9. pracownik MOPR przyjmuje zgłoszenie seniora o potrzebie udzielenia usługi wsparcia i wstępnie kwalifikuje osobę spełniającą kryteria określone w Programie do udzielenia usługi wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania seniora celem zweryfikowania zgłoszonej potrzeby;
 10. pracownik MOPR w miejscu zamieszkania seniora ustala z nim szczegółowy zakres
  i terminy świadczenia usługi wsparcia;
 11. wsparcia seniorowi udziela pracownik MOPR albo wolontariusz, z którym MOPR zawarł porozumienie o współpracy na podstawie ustawy z dnia 7 lutego 2018 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571).
 12. Koszty zakupu rzeczy, o których mowa w pkt 1 lit. d, dostarczanych seniorowi przez pracownika MOPR albo wolontariusza ponosi senior.

 

 1. Realizacja usługi „opieki na odległość”
 2. Świadczenie mieszkańcom Miasta Białegostoku w wieku 65 lat i więcej usługi w formie ,,opieki na odległość” realizowane będzie poprzez:
 3. zapewnienie możliwości korzystania przez seniorów z tzw. ,,opasek bezpieczeństwa” połączonych z obsługą systemu całodobowej opieki w centrum monitoringu, zakupioną u operatora świadczącego taką usługę;
 4. współpracę pracownika MOPR z seniorami w zakresie otrzymania i użytkowania „opaski bezpieczeństwa”.
 5. Zapewnienie usługi wsparcia, o której mowa w ust. 1, realizowane będzie w sposób następujący:
 6. a) wsparcie w formie usługi ,,opieki na odległość” zapewnia się seniorom objętym na dzień 31.12.2023r. tą usługą w ramach gminnego programu osłonowego na rok 2023 ,,Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku”.
 7. b) w sytuacji posiadania przez MOPR niewykorzystanych ,,opasek bezpieczeństwa”, MOPR dokona uzupełniającej rekrutacji seniorów zainteresowanych wykorzystaniem tych urządzeń.
 8. c) szczegółowe zasady realizacji usługi „opieki na odległość” określone zostaną
  w zarządzeniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi „opieki na odległość”.
 9. Pomoc realizowana w ramach Programu udzielana jest bezpłatnie.
 10. Przyznanie seniorowi pomocy w ramach Programu nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego u osoby zakwalifikowanej do pomocy ani wydania decyzji administracyjnej.
 11. Program osłonowy realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia
  2025 r.

Realizator Programu

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Finansowanie Programu

Program finansowany będzie ze środków własnych Miasta Białystok, a w sytuacji przyjęcia przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu wsparcia finansowego gminy na lata 2024 - 2025 w zakresie realizacji działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia – ze środków wskazanych przez Ministra przeznaczonych na realizację zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

Monitoring Programu

Informacja o realizacji Programu zostanie zamieszczona w sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2024 oraz za rok 2025. Koordynatorem Programu jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Białymstoku.

 

Regulamin świadczenia usługi ,,opieki na odległość” w ramach realizacji Gminnego programu osłonowego ,,Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku” na lata 2024-2025.
Gminny program osłonowy na rok 2023 „Wsparcie Seniorów Miasta Białegostoku"

Dnia 27 grudnia 2022 r. Rada Miasta Białystok przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego na rok 2023 „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku"

Cel programu

 1. zapewnienie seniorom usługi wsparcia w zakresie określonym w Programie;
 2. poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorów w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość”.

Adresaci Programu

Adresatami Programu są mieszkający w Białymstoku seniorzy  w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Sposób realizacji Programu

 1. Zapewnienie seniorom będącym adresatami Programu usługi wsparcia obejmować będzie w szczególności:
 2. udzielanie wsparcia społecznego, w tym poprzez zaangażowanie wolontariuszy;
 3. ułatwianie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 4. wsparcie psychologiczne;
 5. wsparcie w czynnościach dnia codziennego.
 6. Zapewnienie usługi wsparcia, o której mowa w ustępie 1, realizowane będzie w sposób następujący:
 7. senior zgłasza potrzebę skorzystania z usługi wsparcia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, zwanego dalej ,,MOPR”;
 8. pracownik MOPR przyjmuje zgłoszenie seniora o potrzebie udzielenia usługi wsparcia i kwalifikuje osobę spełniającą kryteria określone w Programie do udzielenia usługi wsparcia, ustalając wstępnie z seniorem zakres niezbędnego wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania seniora celem zweryfikowania zgłoszonej potrzeby;
 9. pracownik MOPR w miejscu zamieszkania seniora ustala z nim szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia;
 10. wsparcia seniorowi udziela pracownik MOPR albo wolontariusz, z którym MOPR zawarł porozumienie o współpracy na podstawie ustawy z dnia 7 lutego 2018 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).
 11. Koszty zakupów obejmujące w szczególności koszty artykułów podstawowej potrzeby, posiłków i leków dostarczanych seniorowi przez pracownika MOPR albo wolontariusza ponosi senior.
 12. Świadczenie mieszkańcom Miasta Białegostoku w wieku 65 lat i więcej usług polegających na udostępnieniu usługi ,,opieki na odległość” realizowane będzie poprzez umożliwienie użytkowania przez seniorów tzw. ,,opasek bezpieczeństwa” połączonych z obsługą systemu całodobowej opieki w centrum monitoringu, zakupioną u operatora usługi.
 13. Wsparcie w formie usługi ,,opieki na odległość” zapewnia się seniorom objętym na dzień 31.12.2022 r. tą usługą w ramach gminnego programu osłonowego na rok 2022 ,,Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku”.
 14. W sytuacji posiadania przez MOPR niewykorzystanych ,,opasek bezpieczeństwa”, MOPR dokona rekrutacji seniorów zainteresowanych ponownym wykorzystaniem tych urządzeń.
 15. Przyznanie seniorowi pomocy w formie usługi wsparcia i świadczenie usług, o których mowa w ustępie 3, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego u osoby zakwalifikowanej do tych form pomocy ani wydania decyzji administracyjnej.
 16. Pomoc realizowana w ramach Programu udzielana jest bezpłatnie.
 17. Program osłonowy realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Realizator Programu

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Finansowanie Programu

Program finansowany będzie ze środków własnych Miasta Białystok, a w sytuacji przyjęcia przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu wsparcia finansowego gminy na rok 2023 w zakresie realizacji działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia – ze środków wskazanych przez Ministra przeznaczonych na realizację zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Monitoring Programu

Informacja o realizacji Programu zostanie zamieszczona w sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2023. Koordynatorem Programu jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Regulamin świadczenia usługi ,,opieki na odległość” w ramach realizacji Gminnego programu osłonowego na rok 2023 „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku”

 

Program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców miasta Białegostoku

Dnia 20 grudnia 2021 r. Rada Miasta Białystok przyjęła uchwałę w sprawie gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku na lata 2022 - 2024

Kto, kiedy i w jaki sposób może ubiegać się o pomoc lekową:

 • Mieszkańcy Białegostoku: osoby niezdolne do pracy z tytułu wieku (tj. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.), osoby przewlekle chore w wieku produkcyjnym, osoby niepełnosprawne (dzieci, osoby dorosłe)
 • O pomoc lekową można ubiegać się raz w miesiącu
 • Aby ubiegać się o pomoc lekową należy złożyć w Zespole Pracowników Socjalnych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania:
  • wypełniony Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszania wydatków na leki(druk wniosku można otrzymać w Zespole Pracowników Socjalnych; dostępny jest także na stronie internetowej MOPR link do druku)
  • dowody potwierdzające wystawienie recepty na nazwisko osoby uprawnionej (wnioskodawcy lub uprawnionego członka rodziny prowadzącego z nim wspólne  gospodarstwo domowe)
   przyjmowane są tzw. e-recepty (w szczególności: wydruk informacji o recepcie wystawionej w postaci elektronicznej, którą wydaje osoba wystawiająca receptę lub adnotacja apteki potwierdzająca jej wystawienie)
  • dokumenty potwierdzające zakup leków na podstawie recepty, wystawione przez aptekę (np. faktura lub rachunek imienny zawierające dane osoby, na rzecz której  nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty)
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby/rodziny
  • oraz:
   • w przypadku osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym: zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłą chorobę (zaświadczenie będzie uwzględnione przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania)
   • w przypadku osób niepełnosprawnych: ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie dołączone do pierwszego wniosku będzie uwzględnione przy następnych wnioskach, aż do upływu okresu jego ważności)
   • w przypadku osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku: okazanie dowodu osobistego potwierdzającego wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
UWAGA !
 • W dokumentach potwierdzających zakup leków powinny być wyszczególnione wszystkie leki z recepty lub ich część, ale nie powinny one zawierać innych leków, niż leki z recepty
 • Dokumenty potwierdzające zakup leków muszą być wystawione w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • Dochód ustala się zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej
 • Wniosek złożony bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia
 • W przypadku wydania leku zamiennego lub recepturowego dokumenty potwierdzające zakup leków powinny zawierać adnotację apteki potwierdzającą ten fakt

Kryteria, jakie należy spełnić:

 • miesięczne wydatki na leki zlecone przez lekarza osobom uprawnionym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniosły łącznie co najmniej 30 zł na każda uprawnioną osobę
 • dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1 552 zł
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 050 zł

Pomoc nie przysługuje:

 • w przypadku, gdy osobie składającej wniosek lub członkowi jej rodziny pozostającemu we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, przyznano zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy na leki albo jeśli osobie tej przyznano pomoc w formie posiłków, usług opiekuńczych i zostało zastosowane całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności za te świadczenia z tytułu ponoszenia wydatków na leki i leczenie
 • mieszkańcom domów pomocy społecznej, osobom przebywającym w szpitalu i innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę i leczenie oraz osobom tymczasowo aresztowanym i odbywającym karę pozbawienia wolności, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Kontakt:

Adresy i telefony do Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w zakładce: Kontakty

 

GMINNY PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁEGOSTOKU Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA LATA 2024-2026

Do pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uprawnione są osoby, które łącznie spełniają następujące kryteria:

 • samotnie zamieszkują w lokalu mieszkalnym przekraczającym powierzchnię 40 m2, do którego posiadają tytuł prawny,
 • dysponują dochodem nieprzekraczającym 330% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej*) tj.: 2 560,80 zł
 • nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych,
 • zbierają odpady w sposób selektywny.

*) Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł  i źródło ich uzyskania, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Wysokość pomocy i okres przyznania

Pomoc finansowa jest przyznawana w formie świadczenia pieniężnego w wysokości 50% należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny.

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi:

 • 22,00 zł miesięcznie w przypadku zamieszkiwania w lokalu o powierzchni od 40,01 m² do 80 m²,
 • 28,00 zł miesięcznie w przypadku zamieszkiwania w lokalu o powierzchni powyżej 80 m².

Świadczenie pieniężne przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej lub opiekuna prawnego. Pomoc finansowa przysługuje od miesiąca złożenia wniosku na okres 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres obowiązywania programu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego oraz jego powierzchnię,
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego.

Osoba ubiegająca się o ww. świadczenie zobowiązana jest dołączyć do wniosku kopie dokumentów. Natomiast oryginały okazać do wglądu.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia pieniężnego, w szczególności nieregulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz niespełnienia kryteriów uprawniających do przyznania ww. pomocy, osoba otrzymująca świadczenie pieniężne jest obowiązana, nie później niż w terminie 7 dni, do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie, pod rygorem wstrzymania wypłaty świadczenia.

Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia  wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać:

 • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18 w Białymstoku;
 • elektronicznie za pośrednictwem Platformy ePUAP;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Osoby zainteresowane osobistym złożeniem wniosku o refundacje podatku VAT proszone są o rezerwację wizyty w Dziale Świadczeń Rodzinnych poprzez stronę internetową mopr.bialystok.pl w zakładce
E-kolejk@.

Za pośrednictwem platformy ePUAP:

KROKI:

 1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
 2. Wniosek zeskanować.
 3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać  zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć  przycisk Załatw sprawę.
 4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.
 5. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Informacja telefoniczna w sprawie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielana jest pod nr telefonu:
85-748-98-59,  85-879-77-50

Wniosek do pobrania - Do pobrania formularz wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązujące przepisy prawne dotyczące świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Uchwała nr LXXIV/1012/23 Rady Miasta Białystok z dnia 18 września 2023 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Białegostoku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2024-2026, Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy