Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

AKTY PRAWNE

Zasady przyznawania pomocy cudzoziemcom regulują niżej wymienione akty prawne:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. z 2019 r. poz. 1946).

MIEJSCE UDZIELANIA POMOCY

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 10, 15-434 Białystok, ul. Biała 13/33, tel. 85 879 77 42 – 47.

POMOC NA ZASADACH OGÓLNYCH

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


POMOC CUDZOZIEMCOM, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ISTNIEJE DOMNIEMANIE, ŻE SĄ OFIARAMI HANDLU LUDŹMI

Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje:

 • cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 41a ust. 1 tej ustawy.

 

POMOC INTEGRACYJNA

Cudzoziemiec, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca posiadającego status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, ma prawo skorzystać z pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji. Pomoc ta udzielana jest zgodnie z miejscem zamieszkania cudzoziemca w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny.

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach indywidualnego programu integracji powinien zawierać:

 • pisemną deklarację cudzoziemca o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa,
 • pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa,
 • pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, do wniosku należy dołączyć kopie:

 • decyzji o nadaniu statusu uchodźcy,
 • dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
 • karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopie:

 • decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej,
 • karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

W przypadku cudzoziemca, który przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu połączenia się z rodziną, do wniosku należy dołączyć kopie:

 • decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym w związku z przebywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu połączenia się z rodziną,
 • karty pobytu wydanej w związku z przebywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu połączenia się z rodziną.

Cudzoziemiec dołącza do wniosku także inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.

Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy i ochroną uzupełniającą

Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona:

 1. świadczenia pieniężne w wysokości od 721 zł do 1450 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na:
  1. utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
  2. pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego,
 2. opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 3. pracę socjalną,
 4. poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne;
 5. udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi,
 6. inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

Zakres pomocy i zobowiązań w związku z zawartym indywidualnym programem integracji

Indywidualny program integracji uzgadniany jest z cudzoziemcem, a następnie akceptowany przez wojewodę. Program zawiera wysokość, zakres i formy pomocy w zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemca i jego rodziny oraz zobowiązuje cudzoziemca w szczególności do:

 • wskazania miejsca zamieszkania,
 • zarejestrowania się w urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie oraz aktywnego poszukiwania pracy,
 • uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba,
 • współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych terminach (nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu),
 • podejmowania uzgodnionych działań wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej,
 • przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie.

Zmiana miejsca zamieszkania

Zmianę miejsca zamieszkania przez cudzoziemca w okresie 12 miesięcy trwania indywidualnego programu dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności:

 • podjęcia pracy z możliwością zamieszkania,
 • uzyskania mieszkania na terenie innego powiatu,
 • łączenia rodzin w sytuacji, jeśli rodzina mogłaby wspólnie zamieszkać,
 • konieczności specjalistycznego leczenia, wymagającego zmiany miejsca zamieszkania (dotyczy to cudzoziemca oraz członków rodziny).

Wstrzymanie pomocy

Pomoc dla cudzoziemca może zostać wstrzymana w przypadku:

 • niewykonywania zobowiązań przyjętych w indywidualnym programie integracji, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności na kursach nauki języka polskiego,
 • wykorzystywania pomocy niezgodnie z celem przyznania,
 • udzielenia nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji,
 • pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej powyżej 30 dni,
 • wszczęcia postępowania karnego - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Uchylenie decyzji o przyznaniu pomocy

Uchylenie decyzji o udzieleniu pomocy następuje w przypadku, gdy:

 • po wstrzymaniu pomocy cudzoziemiec ponownie nie wykonuje uzgodnień indywidualnego programu integracji, wykorzystuje pomoc niezgodnie z celem oraz udziela nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji,
 • cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • cudzoziemca pozbawiono statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy