Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Spis programów

 

„Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno–szkoleniowego” na 2024 rok

Program w 2024 r. realizowany jest przez Fundację DIALOG, mającą siedzibę w Białymstoku przy ul. Ks. Abramowicza 1, tel. 85 742 40 90. Zadanie jest wspófinansowane z budżetu Miasta Białegostoku na podstawie umowy Nr W/UD/DSP/1737/UM BIAŁYSTOK/2023 z dnia 20.12.2023 r. zawartej z Prezydentem Miasta Białegostoku. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Na realizację ww. zadania zostały przekazane środki w wysokości 70 000 zł.

Adresaci zadania:

 1. osoby pełniące funkcje rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 2. wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej.

Celem zadania jest udzielenie wsparcia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w zapewnieniu dziecku opieki i wychowania oraz przygotowanie do samodzielności wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej poprzez:

 1. pracę z dziećmi i młodzieżą, umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej, w postaci mentoringu, będącego formą wsparcia rozwoju wychowanka i przygotowania do usamodzielnienia;
 2. pracę z osobami pełniącymi funkcje rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych oraz prowadzącymi rodzinny dom dziecka poprzez organizację:
  1. grup wsparcia,
  2. superwizji indywidualnych,
  3. konsultacji specjalistycznych,
  4. szkoleń w zakresie pracy z dzieckiem,
  5. spotkań integracyjnych dla dzieci i opiekunów,
  6. zajęć wspomagających dla dzieci mających trudności w nauce. 

„Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej” na 2024 rok

Program w roku 2024 realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” mające siedzibę w Białymstoku przy ul. Proletariackiej 21, tel. 85 652 59 06. Zadanie jest wspófinansowane z budżetu Miasta Białegostoku na podstawie umowy Nr W/UD/DSP/1738/UM BIAŁYSTOK/2023 z dnia 20.12.2023 r. zawartej z Prezydentem Miasta Białegostoku. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Na realizację ww. zadania zostały przekazane środki w wysokości 392 773 zł.

Adresatami zadania są:

 • rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodziny, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej lub rodziny zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej;
 • inne osoby bliskie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej.

Cele zadania:

wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez planowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, polegające na:

 • pracy z rodzinami (edukacja rodzinna, praca indywidualna, grupowa);
 • wsparciu specjalistycznym rodziców, poradnictwie (psycholog, psychiatra, mediator, terapia rodzinna);
 • wsparciu kompetencyjnym (treningi umiejętności rodzicielskich, grupy wsparcia);
 • prowadzeniu warsztatów specjalistycznych służących wyposażeniu rodzin w umiejętności wychowawcze oraz modelujących ich zachowania w relacjach z dziećmi w środowiskach domowych, tj. m.in. warsztatów umiejętności wychowawczych, terapii TZA, terapii rodzinnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach;
 • prowadzeniu grupowych warsztatów mających na celu poprawę umiejętności rodziny z zakresu prac gospodarczych, kuchennych, remontowych, a także organizacji wolnego czasu;
 • organizacji wyjazdów terapeutycznych, podczas których ocenie podlegać będą kompetencje rodzinne uczestników;
 • budowaniu kompetencji społecznych rodzin poprzez zaangażowanie w pracę wolontariacką;
 • przygotowaniu i adaptacji domów dla dzieci powracających z placówek i rodzinnej pieczy zastępczej oraz poprawie warunków mieszkaniowych dla dzieci w ich domach rodzinnych.

„Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno–szkoleniowego” na 2023 r.

Program w 2023 r. realizowany jest przez Fundację DIALOG, mającą siedzibę przy ul. Abramowicza 1 w Białymstoku, tel. 85 742 40 41. Zadanie jest wspófinansowane z budżetu Miasta Białegostoku na podstawie umowy Nr W/UD/DSP/1684/UM BIAŁYSTOK/2022 z dnia 22.12.2022 r. zawartej z Prezydentem Miasta Białegostoku. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Na realizację ww. zadania zostały przekazane środki w wysokości 63 000 zł.

Adresaci zadania:

 • osoby pełniące funkcje rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej.

Celem zadania jest udzielenie wsparcia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w zapewnieniu dziecku opieki i wychowania oraz przygotowanie do samodzielności wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej poprzez:

 1. pracę z dziećmi i młodzieżą, umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej, w postaci mentoringu, będącego formą wsparcia rozwoju wychowanka i przygotowania do usamodzielnienia;
 2. pracę z osobami pełniącymi funkcje rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych oraz prowadzącymi rodzinny dom dziecka poprzez organizację:

a) grup wsparcia,
b) superwizji indywidualnych,
c) konsultacji specjalistycznych,
d) szkoleń w zakresie pracy z dzieckiem,
e) spotkań integracyjnych dla dzieci i opiekunów,
f) zajęć wspomagających dla dzieci mających trudności w nauce.

 

„Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej” na 2023 r.

Program w roku 2023 realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” mające siedzibę przy ul. Proletariackiej 21, tel. 85 652 59 06. Zadanie jest wspófinansowane z budżetu Miasta Białegostoku na podstawie umowy Nr W/UD/DSP/1685/UM BIAŁYSTOK/2022 z dnia 22.12.2022 r. zawartej z Prezydentem Miasta Białegostoku. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Na realizację ww. zadania zostały przekazane środki w wysokości 412 410 zł.

Adresatami zadania są:

 • rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodziny zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej;
 • inne osoby bliskie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej.

Cele zadania:

wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez planowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, polegające na:

 • pracy z rodzinami (edukacja rodzinna, praca indywidualna, grupowa);
 • wsparciu specjalistycznym rodziców, poradnictwie (psycholog, psychiatra, mediator, terapia rodzinna);
 • wsparciu kompetencyjnym (treningi umiejętności rodzicielskich, grupy wsparcia);
 • wyposażeniu w umiejętności wychowawcze oraz modelowanie zachowań w relacjach z dziećmi w środowiskach domowych (m. in. warsztaty umiejętności wychowawczych);
 • prowadzeniu warsztatów specjalistycznych dla rodzin, tj. m.in. terapii TZA, terapii rodzinnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach;
 • prowadzeniu grupowych warsztatów mających na celu poprawę umiejętności rodziny z zakresu prac gospodarczych, kuchennych, remontowych, a także organizacji wolnego czasu;
 • organizacji wyjazdów terapeutycznych, podczas których ocenie podlegać będą kompetencje rodzinne uczestników;
 • budowaniu kompetencji społecznych rodzin poprzez zaangażowanie w pracę wolontarystyczną; przygotowaniu i adaptacji domów dla dzieci powracających z placówek i rodzinnej pieczy zastępczej oraz poprawie warunków mieszkaniowych dla dzieci w ich domach rodzinnych.

 

„Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej – ODBUDOWAĆ RODZINĘ 2022”

Program ODBUDOWAĆ RODZINĘ w roku 2022 realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” mające siedzibę przy ul. Proletariackiej 21, tel. 85 652 59 06. Zadanie jest finansowane z budżetu Miasta Białegostoku na podstawie umowy Nr W/UD/DSP/1606/UM BIAŁYSTOK/2021 z dnia 27.12.2021 r. zawartej z Prezydentem Miasta Białegostoku. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Na realizację ww. zadania zostały przekazane środki w wysokości 420 000 zł.

Program skierowany jest do:

 1. rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej;
 2. innych osób bliskich dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej.

 Program jest realizowany przez rodziny przy wsparciu opiekunów rodzin oraz zespołu specjalistów poprzez:

 1. pracę z rodzinami (indywidualną i grupową);
 2. poradnictwo i wsparcie specjalistyczne rodziców;
 3. udział w treningach umiejętności rodzicielskich i grupach wsparcia;
 4. modelowanie zachowań w relacjach z dziećmi (podczas wyjazdów, warsztatów, zajęć, spotkań rodzinnych, w środowiskach domowych);
 5. udział rodziców z dziećmi w warsztatach specjalistycznych (budowanie dobrego kontaktu z dzieckiem metodą W. Sherborne);
 6. udział rodziców w warsztatach specjalistycznych (Trening Zastępowania Agresji, Pozytywna Dyscyplina);
 7. udział rodziców w warsztatach PROWADZIMY DOM (z zakresu prac gospodarczych, kuchennych, rękodzielniczych, remontowo-naprawczych, dbania o siebie i swój wizerunek i gospodarowania budżetem domowym);
 8. organizację rodzinnego wyjazdu terapeutycznego (służącego weryfikacji kompetencji rodzicielskich, wdrożeniu nabytych umiejętności i poprawie relacji w rodzinie także poprzez modelowanie zachowań przy udziale realizatorów zadania);
 9. zaangażowanie rodziców w pracę na rzecz innych podopiecznych służącą budowaniu kompetencji społecznych;
 10. przygotowanie i adaptację domów dla dzieci powracających z pieczy zastępczej oraz poprawę warunków mieszkaniowych dla dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Ponadto uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z szerokiego katalogu wsparcia dzieci i rodziców wynikającego z komplementarności innych działań podejmowanych przez Stowarzyszenie DROGA.

 

"Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno-szkoleniowego" - OKS 2022

Program OKS w roku 2022 realizowany jest przez Fundację DIALOG mającą siedzibę przy ul. Abramowicza 1, tel. 85 742 40 41. Zadanie jest finansowane z budżetu Miasta Białegostoku na podstawie umowy Nr W/UD/DSP/1604/UM BIAŁYSTOK/2021 z dnia 27.12.2021 r. zawartej z Prezydentem Miasta Białegostoku. Zadanie jest realizowane w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Na realizację ww. zadania zostały przekazane środki w wysokości 63 000 zł.

Program skierowany jest do:

 1. a) osób pełniących funkcje rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 2. b) wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

Celem zadania jest udzielenie wsparcia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w zapewnieniu dziecku opieki i wychowania oraz przygotowanie do samodzielności wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej poprzez:

1) pracę z dziećmi i młodzieżą, umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej, w postaci mentoringu, będącego formą wsparcia rozwoju wychowanka i przygotowania do usamodzielnienia;
2) pracę z osobami pełniącymi funkcje rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych oraz prowadzącymi rodzinny dom dziecka poprzez organizację:
a) grup wsparcia,
b) superwizji indywidualnych,
c) konsultacji specjalistycznych,
d) szkoleń w zakresie pracy z dzieckiem,
e) spotkań integracyjnych dla dzieci i opiekunów,
f) zajęć wspomagających dla dzieci mających trudności w nauce.

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy