Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym przysługuje refundacja podatku VAT gdy:
 • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wykorzystuje urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisanymi lub zgłoszonymi do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub  zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł ( w gospodarstwie domowym jednoosobowym) lub wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę (w gospodarstwie domowym wieloosobowym).
Gospodarstwo domowe to:
 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Definicja dochodu
Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np.: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.
Ważne!
Refundacja podatku VAT przysługuje w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o refundacje podatku VAT dla odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym składa się nie później do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski o refundacje podatku VAT  składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:
 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych dla danego gospodarstwa domowego obejmującą okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.;
 • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę.
Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania refundacji podatku VAT, uchylenia lub zmiany wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o refundacji podatku VAT na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości odebrania informacji
o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Wzór wniosku o refundację podatku VAT można pobrać ze strony internatowej MOPR w Białymstoku (Druki do pobrania / Wnioski), natomiast wersja papierowa jest dostępna w głównym wejściu budynku Działu Świadczeń Rodzinnych w Białymstoku przy ul. Klepackiej 18.

Jak złożyć wniosek o refundację podatku VAT?
Wnioski o refundację podatku VAT można złożyć:
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: aplikacja mObywatel, Platforma ePUAP;
 • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18 w poniedziałek w godz. 8:00 16:00; wtorek – piątek w godz. 7:30 – 14:30; dojazd autobusami linii 4, 14, 107;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.
W przypadku złożenia wniosku o refundacje podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej  wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o refundacje podatku VAT proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej tj.: aplikacji mObywatel lub platformy ePUAP.

Za pośrednictwem platformy ePUAP:
KROKI:
 1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
 2. Wniosek zeskanować.
 3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać  zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć  przycisk Załatw sprawę.
 4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.
 5. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
Osoby zainteresowane osobistym złożeniem wniosku o refundacje podatku VAT proszone są o rezerwację wizyty w Dziale Świadczeń Rodzinnych poprzez stronę internetową mopr.bialystok.pl w zakładce E-kolejk@.

Aby zapewnić sprawną obsługę prosimy o wypełnienie wniosku z należytą starannością.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów:  85 879 77 50; 85 748 98 59 lub poprzez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy