Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej zalicza się do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej tych osób.

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja przez warsztat celu, o którym mowa wyżej, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, zaradności osobistej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty. Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków PFRON, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł. Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Zajęcia w warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii przygotowywanym dla uczestnika warsztatu przez radę programową warsztatu.

Zgłoszenia osób do uczestnictwa w warsztacie przyjmuje i zatwierdza w uzgodnieniu z MOPR podmiot prowadzący warsztat – zgodnie ze wskazaniami do terapii zajęciowej, zawartymi w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

                       

  Na terenie Miasta Białegostoku działają cztery warsztaty terapii zajęciowej

Dane Jednostki prowadzącej warsztat terapii zajęciowej

Siedziba warsztatu terapii zajęciowej

Liczba uczestników warsztatu terapii zajęciowej

Rodzaj schorzeń i dysfunkcji uczestników warsztatu terapii zajęciowej

Fundacja AC
ul. Legionowa 14/16 lok. 104

ul. Storczykowa 7
tel. 85 811-01-59

25

upośledzenie umysłowe, schorzenia współistniejące

Caritas Archidiecezji Białostockiej
ul. Warszawska 32

ul. Knyszyńska 12a
tel. 85 673-13-01

40

upośledzenie umysłowe i inne przyczyny niepełnosprawności

Spółdzielnia SNB w Białymstoku
ul. Kraszewskiego 26/2

ul. Kraszewskiego 26/2
tel. 85 745-67-35

22

dysfunkcja narządu wzroku, schorzenia współistniejące

Stowarzyszenie

„MY DLA INNYCH”
ul. Morelowa 23

ul. Transportowa 4
tel. 85 742-91-38

30

choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, schorzenia współistniejące

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy