Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej;
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Zadanie to realizują pracownicy socjalni z Zespołów Pracowników Socjalnych.

­Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

W MOPR pomoc w zakresie poradnictwa specjalistycznego prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Włókiennicza 7 (porady psychologiczne, prawne, pedagogiczne, rodzinne i socjalne).

Ponadto porad prawnych, a także informacji o prawach i uprawnieniach, w tym w szczególności z zakresu uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, udzielają pracownicy Działu Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego, ul. Malmeda Icchoka 8, pok. nr 1 i 2.

Interwencja kryzysowa

Pomoc przysługuje osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

Interwencja kryzysowa realizowana jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej mieszczący się w Białymstoku przy ul. Włókienniczej 7 (czynny całodobowo).

(szczegóły w zakładce: Ośrodek Interwencji Kryzysowej)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

 • Opłacanie składki zdrowotnej następuje za osoby, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu, a są uprawnione do zasiłku stałego z pomocy społecznej oraz m.in. objęte kontraktem socjalnym, indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego;
 • Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe następuje za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny (dotyczy osoby, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z innego tytułu lub nie otrzymuje emerytury albo renty). Dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie może przekraczać 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 900 zł.

Schronienie, niezbędne ubranie

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Tymczasowe schronienie możliwe jest również w formie ogrzewalni.

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez zapewnienie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku.

Pomoc ta jest świadczona we współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

Pomoc w postaci gorącego posiłku

Posiłek przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Osoby dorosłe posiłki mogą spożywać w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, natomiast dzieci i młodzież w żłobku, przedszkolu lub szkole.

Pomoc w formie posiłku realizowana jest głównie w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program w zakresie dożywiania został przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Przyznanie posiłku w ramach programu warunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1552 zł, na osobę w rodzinie - 1200 zł) oraz okolicznościami, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych:

 • przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
 • może być przyznana osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone są w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203.

Odpłatność za usługi jest uregulowana przepisami Uchwały Nr XXVI/248/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - jest ona uzależniona od dochodu świadczeniobiorcy.

W przypadku udokumentowania wydatków świadczeniobiorcy związanych z leczeniem, śmiercią w rodzinie, stratami z powodu wypadków losowych lub innych uzasadnionych przyczyn istnieje możliwość zwolnienia częściowego lub całkowitego z odpłatności za usługi.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W przypadku tych usług również istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie przebywającej w ośrodku wsparcia, czyli: w środowiskowym domu samopomocy, dziennym domu pomocy, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

Sprawienie pogrzebu

Zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych daje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej osobom innym niż ubezpieczone posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.

W stosunku do tych osób dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja wydana przez Dyrektora MOPR.

Decyzję wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym występuje osoba Zainteresowana, a w sytuacjach nagłych – zakład opieki zdrowotnej udzielający świadczeń zdrowotnych. Postępowanie w sprawie ww. świadczeń może być wszczęte również z urzędu lub na wniosek właściwego NFZ.

Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku na lata 2022 - 2024

(szczegóły w zakładce: Programy)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2021 Plus

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program zwany jest skrótowo: FEAD. W zakresie doboru osób i weryfikacji kwalifikowalności osób do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku współpracuje z podmiotami zajmującymi się dystrybucją żywności w ramach ww. Programu na terenie miasta Białegostoku. Polega ona na wydaniu przez Ośrodek skierowania potwierdzającego uprawnienie do otrzymania pomocy żywnościowej z PO PŻ. Skierowanie to wydaje pracownik socjalny (w oparciu o dokumentację potwierdzającą uprawnienie osoby/rodziny do pomocy FEAD). Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków (są one przekazywane bezpłatnie osobom najbardziej potrzebującym).

Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, natomiast uchwałą nr 264 z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniła ww. uchwałę w ten sposób, że ze środków przekazanych gminom w ramach tego Programu może być udzielone wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Program zakłada możliwość udzielania pomocy w szczególności: dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osobom dorosłym, zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym. Jednocześnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że gmina może udzielić świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego osobom i rodzinom, których dochody są wyższe niż ustawowe kryteria dochodowe, tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kwoty kryteriów dochodowych.

Nadmienia się, że aktualnie kryteria ustawowe kwalifikujące do przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł, na osobę w rodzinie - 600 zł.  Podwyższenie kwot  kryteriów dochodowych do 200 % umożliwia objęcie pomocą w formie ww. zasiłków celowych osób samotnie gospodarujących posiadających dochód do 1552 zł  zł oraz osób w rodzinie posiadających dochód na osobę do 1200 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr LXVI/919/23 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Ponadto Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr III/41/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc Miasta Białegostoku w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” na lata 2019-2023.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach Programu udziela się pomocy:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

 • poprawy stanu zdrowia dzieci i uczniów,
 • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Sposób realizacji Programu

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
 2. Przyznanie pomocy przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 3. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Miasta Białegostoku w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku dokonuje zwrotu środków finansowych za udzieloną pomoc na podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych przez nie posiłków w danym miesiącu kalendarzowym.
 5. Koordynatorem Programu w Mieście Białystok jest Prezydent Miasta Białegostoku.

Realizator Programu

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku we współpracy z dyrektorami przedszkoli i szkół, do których uczęszczają dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie  do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, z terenu Miasta Białegostoku.

Program finansowany jest z budżetu Miasta Białegostoku i budżetu państwa.


Treść Uchwał Rady Miasta Białystok dostępna jest na stronach:
https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/5305/akt.pdf
https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/5306/akt.pdf
https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2023/333/akt.pdf

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2 458,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy