Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Klauzula informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, zwany dalej MOPR

 1. Siedziba Administratora:
 2. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok, nr tel. 85 879 79 50, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Inspektor Ochrony Danych:

Katarzyna Podleśna,
kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w MOPR:
 • w celu realizacji zadań wynikających z:
 • obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i zadań realizowanych w interesie publicznym, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e oraz z art. 9 ust. 2 lit. b, lit. g RODO

o    w celu realizacji zadań wynikających z:

 • ustawy o pomocy społecznej
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawy o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawy – Prawo energetyczne
 • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • ustawy o cudzoziemcach
 • ustawy o repatriacji
 • ustawy o Karcie Polaka
 • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • ustawy o zatrudnieniu socjalnym
 • ustawy o systemie oświaty
 • ustawy o dodatku osłonowym
 • ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa
 • ustawy o dodatku węglowym
 • ustawy o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła
  w związku z sytuacją na rynku paliw
 • ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej
 • ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
 • w celu:
  • zatrudnienia w MOPR (w tym prowadzenia rekrutacji)
  • realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych
  • realizacji praktyk studenckich
 • w celu: 
  • w celu udzielenia pomocy żywnościowej w ramach Programu Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023
  • w celu:
   • naboru kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych
   • realizacji zadań statutowych stowarzyszeń mających na względzie pomoc dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej
  • w celu:
   • dozoru i ochrony budynków oraz pomieszczeń poprzez całodobowy monitoring
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy administracji publicznej,
  • Policja, Prokuratura, sądy,
  • inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez MOPR w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. W przypadku monitoringu okres przechowywania danych uzależniony jest od warunków technicznych urządzeń.
 3. W związku z przetwarzaniem przez MOPR, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest MOPR,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których MOPR przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których MOPR posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 4. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MOPR Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. po 25 maja 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji na stronie urzędu).
Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy