Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Rodzinna piecza zastępcza

 1. Formy rodzinnej pieczy zastępczej:
  1. rodziny zastępcze:
   • spokrewnione
   • niezawodowe
   • zawodowe, w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz zawodowe specjalistyczne
  2. rodzinne domy dziecka.

Rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka są obejmowani, na swój wniosek, wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Mogą też korzystać ze wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i prawnego. 

Szczegółowe informacje:

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

ul. Biała 13/33, 15-434 Białystok

tel. 85 879 77 68

II. Świadczenia pieniężne przysługujące rodzinnym formom pieczy zastępczej

Szczegółowe zasady dotyczące świadczeń przysługujących rodzinnym formom pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

 • 899 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 • 1361 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do ww. świadczeń przysługują dodatki:

 • na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dodatek nie niższy niż kwota 274 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka);
 • na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (dodatek nie niższy niż kwota 274 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka);

Świadczenia oraz dodatki przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka (na podstawie postanowienia Sądu).

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

 • utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka;
 • pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka
 • pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

Rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka może zostać przyznana:

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka do ukończenia 18. roku życia – raz w roku;
 • jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka;
 • jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki;
 • rodzinom zastępczym niezawodowym i zawodowym środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego;
 • rodzinom zastępczym zawodowym świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu rodzinnego.

Zarządzenie Nr 436/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29 kwietnia 2016r., w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń pieniężnych rodzinom zastępczym, rodzinom pomocowym, prowadzącym rodzinne domy dziecka na zasadach przewidzianych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst zarządzenia do pobrania).
Szczegółowe informacje:

Dział Opieki nad Dzieckiem ul. Biała 13/33, 15-434 Białystok, tel. 85 879 79 90, 85 879 79 93, 85 879 79 95, 85 879 79 96, 85 879 79 97

Na każde umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego okreslonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (niezależnie od dochodu rodziny zastępczej i dochodu dziecka) tj. 500 zł - realizacją (przyznanie i wypłata) dodatku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy