Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Polska Flaga i Godlo bez tekstu

Spis programówINFORMACJA
Miasto Białystok realizuje zadanie publiczne pod nazwą:
Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Białymstoku.


Zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.) oraz programem wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz.10).

Celem operacyjnym Programu „Senior+” jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także z oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Działania ukierunkowane na aktywizację, podniesienie jakości życia i wzmocnienie pozycji osób starszych wpisują się w realizowaną politykę społeczną Miasta Białystok wobec tej grupy społecznej, wpływają aktywizująco na uruchomienie zasobów własnych oraz przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu seniorów.

Klub „Senior+” działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2024, w kwocie 76 440 zł. Całkowity koszt zadania publicznego (kwota dotacji i środki finansowe własne Miasta Białystok) szacowany jest na kwotę 361 506 zł.Plakat z flagą i godłem Polski. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Zapewnienie funkcjonowania klubu Senior plus w Białymstoku.


Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Flaga Godlo MRiPS

Głównym celem Programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego jest WSPARCIE CZŁONKÓW RODZIN lub OPIEKUNÓW SPRAWUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ nad:
  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
   1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.44, z późn.zm.)
poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu, doraźnemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, prowadzi postępowanie i wydaje decyzje administracyjne w zakresie wsparcia w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach POBYTU DZIENNEGO w MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.
Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

 
Usługę opieki wytchnieniowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przyznaje po przedłożeniu:
 1. Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, pobierz.
 2. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, pobierz.
 3. Kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka (oryginał do wglądu).
 
Komplet dokumentów należy złożyć:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU
15-440 Białystok, ul. Malmeda Icchoka 8,

Kancelaria – piętro 1
Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

lub w Zespołach Pracowników Socjalnych - https://www.mopr.bialystok.pl/kontakt


Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Cele programu:

 1. Wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich.
 2. Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Adresaci Programu

Pośrednimi adresatami programu są osoby w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Realizacja programu

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I - zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Moduł II - poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Finansowanie programu

Program dofinansowany jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa.
Całkowita wartość realizacji przez Miasto Białystok Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 wynosi: 384 057,00 zł.

Wartość dofinansowania z dotacji celowej budżetu państwa na realizację Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 wynoszą 307 245,00 zł.

Środki własne Miasta Białystok na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 wynoszą 76 812,00 zł.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.06.2024 r.


Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r."

Podstawą prawną „Rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2023 r.”, zwanego dalej „Programem” jest art. 187 ust. 1 pkt 5 oraz art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 i 1429), w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1923)

Cel programu:
Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”. Zadania asystenta rodziny określają przepisy art.15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych  do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.

W ramach Programu zostały dofinansowane:
 • dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny,
 • koszty zatrudnienia asystentów rodziny - w wysokości 76,5 %, poniesione za okres: listopad i grudzień 2023 r.
Na realizację zadania Miasto Białystok uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w wysokości 163.736,33 zł. Koszt własny 48 618,64 zł.


RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATÓW W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 R.Rządowy Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r., zwany dalej Programem,  został przyjęty Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1276). Powiaty w ramach Programu, za pośrednictwem wojewody, mogły ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy. Na realizację Programu przeznaczono do 40 000 000 zł.

W ramach Programu powiaty mogły uzyskać środki na:
 • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka,  przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;
 • dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.
Zgodnie z Umową nr 1/2023 z dnia 22.12.2023 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Białystok, Wojewoda przekazał środki finansowe Funduszu Pracy w wysokości 205 940 zł, na dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu, o którym mowa w art. 180 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DZ. U. z 2023 r. poz. 1426 i 1429).

 

PROGRAM: ,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024 – 2028


 Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program zakłada możliwość udzielania pomocy w szczególności: dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji jak i osobom starszym niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Jednocześnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że gmina może udzielić świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
w postaci zasiłku celowego osobom i rodzinom, których dochody są wyższe niż ustawowe kryteria dochodowe, tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kwoty kryteriów dochodowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr LXXV/1043/23 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz uchwałę Nr LXXV/1045/23 z dnia 23 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Aktualnie wysokość podwyższonych kwot kryteriów dochodowych do 200% uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności  lub posiłku w ramach Programu wynoszą odpowiednio:

 • 1552,00 zł na osobę samotnie gospodarującą,
 • 1200,00 zł na osobę w rodzinie.

Ponadto Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr LXXV/1044/23 z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc Miasta Białegostoku w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” na lata 2024-2028, którego celem jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach zapewnienie dzieciom w przedszkolu i młodzieży w wieku szkolnym zamieszkałym na terenie miasta Białegostoku zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej, doraźnie w sytuacji, gdy dziecko/uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

 • poprawy stanu zdrowia dzieci i uczniów,
 • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Sposób realizacji programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Białegostoku w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” na lata 2024 - 2028

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań dotyczących objęcia go pomocą w formie posiłku w drodze decyzji administracyjnej,
  a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznana pomoc ma charakter doraźny.
 • Przyznanie pomocy, o której mowa w pkt 1 przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie
  i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach
  i przedszkolach na terenie Miasta Białegostoku w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku dokonuje zwrotu środków finansowych za pomoc udzieloną w sposób określony w pkt 1 i 2 na podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych przez nie posiłków w danym miesiącu kalendarzowym. 
 • Koordynatorem Programu w Mieście Białystok jest Prezydent Miasta Białegostoku.

Realizator Programu

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku we współpracy z dyrektorami przedszkoli i szkół, do których uczęszczają dzieci do czasu podjęcia nauki
w szkole podstawowej i uczniowie  do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej z terenu Miasta Białegostoku.

Program finansowany jest z budżetu Miasta Białegostoku i budżetu państwa.

Treść Uchwał Rady Miasta Białystok dostępna jest na stronach:

UCHWAŁA NR LXXV/1044/23 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 23 października 2023 r.

UCHWAŁA NR LXXV/1045/23 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 23 października 2023 r.

UCHWAŁA NR LXXV/1043/23 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 23 października 2023 r.

Treść wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz UCHWAŁA NR 149 RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 2023 r.

 

Program "Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027"

12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (zwany skrótowo FEPŻ). Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program, który będzie realizowany w Polsce przez najbliższe 7 lat – do 2029 r. Program FEPŻ jest współfinansowany w 90% ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i w 10% ze środków krajowych. FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Program oferuje pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Pomoc żywnościowa w ramach FEPŻ kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, określonej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Ośrodki pomocy społecznej są odpowiedzialne za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w ww. Programie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. Skierowanie to wydaje pracownik socjalny (w oparciu o dokumentację potwierdzającą uprawnienie osoby/rodziny do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ).

Szczegółowe informacje o terminach kwalifikowania, terminach dystrybucji żywności oraz nazwy i adresy organizacji partnerskich, do których uprawnione osoby będą kierowane po odbiór żywności będą podawane bezpośrednio przez pracowników socjalnych poszczególnych Zespołów Pracowników Socjalnych MOPR w Białymstoku.

Adresy i telefony do Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w zakładce: Kontakty


Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

 

Flaga Godlo MRiPSlogoMOPR         wspieraj seniora

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Program uwzględnia nowe formy wsparcia w ramach obszaru pomocy społecznej, po zidentyfikowaniu potrzeb gmin w tym zakresie, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Cele programu

1. Wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.

2. Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Adresaci Programu

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Realizacja programu

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I - zapewnienie usługi wsparcia poprzez świadczenie usług seniorom.

Moduł II - poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych w formie ,,opieki na odległość” oraz wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r.

Moduł I

W ramach Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze mogą zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy przez wybór formy wsparcia określonej w programie.

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora przekazywane są do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka kontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

Osoby starsze mogą również zgłaszać potrzebę wsparcia dzwoniąc bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Moduł II

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zapewnia się dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa”.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Do zadań gminy związanych z realizacją programu należy w szczególności zorganizowanie, realizacja i koordynacja programu w gminie, bieżący monitoring oraz sprawozdawczość.

W Mieście Białystok realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Finansowanie programu

Program finansowany jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa, przy czym udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.

Kwota na realizację przez Miasto Białystok Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 wynosi: 341 662 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa na realizację Programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 wynoszą 272 662 zł.

Środki własne Miasta Białystok na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 wynoszą 69 000 zł.

 

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Flaga Godlo MRiPSBialystok logo 2020 PL RGBlogoMOPR

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie  usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Miasto Białystok pozyskało środki na realizację tego zadania i ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania oraz pobytu całodobowego.   W ramach postępowania konkursowego wyłoniono 3 podmioty, które będą świadczyły usługi opieki wytchnieniowej.

Formą realizacji zadania będzie świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach:

a) opieki całodobowej dorosłym osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności – maksymalnie14 dni w Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Białymstoku przy ul. Sobieskiego 1 lub w Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI w Białymstoku, miejsce realizacji zadania Białystok ul. Malmeda 31/13

b) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – maksymalnie 240 godzin, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności – Spółdzielnia Socjalna SUKURS w Zaściankach,

c) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – maksymalnie 240 godzin, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, – Spółdzielnia Socjalna SUKURS lub Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI.

Zadanie będzie realizowane do dnia 10.12.2023 r.

Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na wniosek (Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 - Załącznik nr 7 do Programu) opiekuna osoby niepełnosprawnej sprawującej bezpośrednią i stałą opiekę decyzją administracyjną wydawaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku lub innego upoważnionego pracownika

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie. Wnioski można składać w Zespołach Pracowników Socjalnych:

https://mopr.bialystok.pl/index.php/pomoc-spoleczna/zespoly-pracownikow-socjalnych

Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, stanowiącej załącznik nr 6 do Programu, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

a) 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego

oraz

b) 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Limit dotyczy również:

a) więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną;

b) opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej.

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku przyznaje usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego lub w formie pobytu całodobowego na wniosek (Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 Załącznik nr 8 do Programu) członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę.

W załączeniu program wraz z załącznikami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

 

PROGRAM "Asystent rodziny na rok 2022"

 

Podstawą prawną „Programu asystent rodziny na rok 2022”, zwanego dalej „Programem”, jest art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329 ze zm.)

Cel programu:
Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa  w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”. Zadania asystenta rodziny określają przepisy art.15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych  do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.

Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo dotyczy realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Rodzina, w ramach współpracy  z asystentem rodziny, może skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej  (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
Kwota dofinansowania w ramach środków Funduszu Pracy: 33 250 zł.

 

PROGRAM „Dostępny samorząd - granty”realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

 

Logo Funduszy Europejskich programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz Flagi Polski i Unii Europejskiej

logo pfronBialystok logo 2020 pl RGB lowres

Miasto Białystok realizuje zadanie publiczne pod nazwą:
Dostosowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku do dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Cel programu:
Celem niniejszego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku dla osób ze szczególnymi potrzebami, szczególnie z niepełnosprawnościami w obszarach: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym.

Środki własne: 1 056 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 249 999,00 zł
Całkowity koszt zadania: 1 305 999,00 zł

 

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2022.

 

Informacje o tym zadaniu znajdują się tutaj

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 

Flaga Godlo MRiPSBialystok logo 2020 PL RGBlogoMOPR

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Formą realizacji zadania będzie świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach:

 1. pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 3. pobytu dziennego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię Miasta Białystok, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 4. pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię Miasta Białystok, skierowanego do dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Miasto Białystok pozyskało środki na realizację tego zadania i ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r. pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, pobytu dziennego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu oraz całodobowego. W ramach postępowania konkursowego wyłoniono 2 podmioty, które będą świadczyły usługi tj.: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI ul. Antoniku Fabryczny 40 oraz  Spółdzielnia Socjalna „Sukurs” ul. Słoneczna 9A w Zaściankach.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI będzie świadczyć usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego oraz w ramach pobytu dziennego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu  przy ul. Malmeda 31 m 13.

Spółdzielnia Socjalna SUKURS będzie świadczyć usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu  w lokalu przy ul. Słonecznej 9a w Zaściankach.

Termin realizacji zadania: od dnia 20.04.2022 r. do dnia 10.12.2022 r.

Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na wniosek (Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022. Załącznik nr 8 do Programu) opiekuna osoby niepełnosprawnej sprawującej bezpośrednią i stałą opiekę decyzją administracyjną wydawaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku lub innego upoważnionego pracownika.  Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

Usługa opieki wytchnieniowej jest traktowana jako rodzaj usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Procedura przyznawania usługi opieki wytchnieniowej, po uzyskaniu zgłoszenia o potrzebie udzielenia pomocy, obejmuje w szczególności:

 1. Przyjęcie karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” (Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 Załącznik nr 8 do Programu) w Zespole Pracowników Socjalnych wraz z niezbędnymi dokumentami, w szczególności:

  Kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM oraz

  kserokopią aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego. https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

 2. Wizyta pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania w celu przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i ustalenia wymiaru godzin i rodzaju usługi (wsparcie powinno być udzielane w czasie i takim zakresie, w jakim jest to niezbędne). Wydanie druku „praw i obowiązków uczestnika Programu”.
 3. Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej decyzją administracyjną (z podaniem nazwy organizacji świadczącej usługę, miejscem oraz liczbą godzin lub dni uświadczonej usługi).

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz
 2. 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Program realizowany będzie od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Białystok do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”.

 

Gminny program osłonowy na rok 2022 „Wsparcie Seniorów Miasta Białegostoku"

 

Flaga Godlo MRiPS MOPR

wspierajsenioralogo

Dnia 4 kwietnia 2022 r. Rada Miasta Białystok przyjęła uchwałę w sprawie gminnego programu osłonowego na rok 2022 „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku"

Cel programu

 1. zapewnienie seniorom usługi wsparcia w zakresie określonym w Programie;
 2. poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania seniorów w miejscu zamieszkania przez dostęp do tzw. ,,opieki na odległość”.

Adresaci Programu

Adresatami Programu są mieszkający w Białymstoku seniorzy  w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Sposób realizacji Programu

 1. Usługi wsparcia seniorom będącym adresatami Programu obejmować będą:
  1. udzielanie wsparcia społecznego poprzez zaangażowanie wolontariuszy;
  2. ułatwianie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej;
  3. wsparcie psychologiczne;
  4. wsparcie w czynnościach dnia codziennego.
 2. Zapewnienie usługi wsparcia, o której mowa w ustępie 1, realizowane będzie w sposób następujący:
  1. senior przez ogólnopolską infolinię lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, zwanego dalej ,,MOPR”, zgłasza potrzebę skorzystania z usługi wsparcia;
  2. pracownik MOPR przyjmuje zgłoszenie seniora o potrzebie udzielenia usługi wsparcia i kwalifikuje osobę spełniającą kryteria określone w Programie do udzielenia usługi wsparcia, ustalając wstępnie z seniorem zakres niezbędnego wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania seniora celem zweryfikowania zgłoszonej potrzeby;
  3. pracownik MOPR w miejscu zamieszkania seniora ustala z nim szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia;
  4. wsparcia seniorowi udziela wolontariusz, z którym MOPR zawarł porozumienie o współpracy na podstawie ustawy z dnia 7 lutego 2018 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) albo pracownik MOPR.
 3. Świadczenie mieszkańcom Miasta Białegostoku w wieku 65 lat i więcej usług polegających na udostępnieniu usługi ,,opieki na odległość” realizowane będzie poprzez umożliwienie użytkowania przez seniorów tzw. ,,opasek bezpieczeństwa” połączonych z obsługą systemu całodobowej opieki w centrum monitoringu, zakupioną u operatora usługi.
 4. Wniosek o uzyskanie wsparcia w formie usług, o których mowa w ustępie 3, składa się w MOPR wypełniając druk ,,Karta zgłoszenia Seniora” według wzoru stanowiącego załącznik do Programu.
 5. Weryfikacji danych i informacji zawartych w ,,Karcie zgłoszenia Seniora” dokona pracownik MOPR w miejscu zamieszkania seniora zgłaszającego potrzebę uzyskania wsparcia w formie tzw. ,,opieki na odległość”. Kwalifikacji seniora do objęcia tą formą wsparcia dokona MOPR.
 6. Przyznanie seniorowi pomocy w formie usługi wsparcia i świadczenia usług, o których mowa w ustępie 3, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego u osoby zakwalifikowanej do tych form pomocy ani wydania decyzji administracyjnej.
 7. Pomoc realizowana w ramach Programu udzielana jest bezpłatnie. Koszty zakupów obejmujące w szczególności koszty artykułów podstawowej potrzeby, posiłków i leków dostarczanych seniorowi przez wolontariusza albo pracownika MOPR ponosi senior.
 8. Program osłonowy realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022 r.

Realizator Programu

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Finansowanie Programu

Program finansowany będzie ze środków przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 z późn. zm.), w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Monitoring Programu

Informacja o realizacji Programu zostanie zamieszczona w sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2022. Koordynatorem Programu jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Regulamin świadczenia usługi ,,opieki na odległość” w ramach  realizacji gminnego programu osłonowego na rok 2022 „Wsparcie seniorów Miasta Białegostoku” przyjętego na podstawie Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - MODUŁ II

 

PROGRAM „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

 

Flaga Godlo MRiPS MOPR

wspierajsenioralogo

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne, oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

W ramach obszaru pomocy społecznej program uwzględnia nowe formy wsparcia po zidentyfikowaniu potrzeb gmin w tym zakresie, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Cele programu:

 1. Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
 2. Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresaci Programu

Adresatami programu  są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Realizacja programu

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I, angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

 Moduł II, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r.

W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię czy stan zdrowia osoby potrzebującej.

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora przekazywane są do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka kontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

Osoby starsze mogą również zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Moduł II, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W ramach Modułu II programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: 

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe(puls i saturacja). 

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Do zadań gminy związanych z realizacją programu należy w szczególności zorganizowanie, realizacja i koordynacja programu w gminie, bieżący monitoring oraz sprawozdawczość.

Finansowanie programu

Program finansowany będzie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.).

Kwota na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 wynosi: 559.560,00 zł, w tym Moduł I - 100.000,00 zł, Moduł II - 459.560,00 zł.

 

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021 r. pod nazwą: „Wiem, Umiem i Reaguję” 

 

Flaga Godlo bez tekstu

Miasto Białystok realizuje zadanie publiczne w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” Edycja 2021 r. pod nazwą:

„Wiem, Umiem i Reaguję”

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Włókiennicza 7. Całkowity koszt zadania publicznego (kwota dotacji i środki finansowe własne Miasta Białystok) wynosi 18 960 zł z czego dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 13 960 zł, środki własne 5 000 zł.

Celem Projektu „Wiem, Umiem i Reaguję” jest poszerzenie wiedzy pracowników oświaty, w szczególności pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli służby zdrowia w zakresie rozpoznawania sygnałów świadczących o przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności udzielenia wsparcia i wszechstronnej pomocy osobom doznającym przemocy, w tym w zakresie wszczynania i realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

Projekt wpisuje się w założenia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025” przyjętego uchwałą nr XXXII/482/20 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2020 r.

 

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2021-2023

 

UCHWAŁA NR XXXII/485/20 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Białegostoku na lata 2021-2023

 

PROGRAM ,,ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021”

 

Podstawą prawną „Programu asystent rodziny na rok 2021”, zwanego dalej „Programem”, jest art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329)

Cel programu:

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.
Zadania asystenta rodziny określają przepisy art.15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych  do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.
Kwota dofinansowania: 27912,50 zł

 

Senior plus logo

PROGRAM „UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIOR+ W BIAŁYMSTOKU” NA LATA 2021 – 2025.

 

Miasto Białystok realizuje zadanie publiczne pod nazwą:

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Białymstoku

Zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) oraz programem wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz.10).

Cel programu:

Celem operacyjnym Programu „Senior+” jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej czy rekreacyjnej.
Działania ukierunkowane na aktywizację, podniesienie jakości życia i wzmocnienie pozycji osób starszych wpisują się w realizowaną politykę społeczną Miasta Białystok wobec tej grupy społecznej, wpływają aktywizująco na uruchomienie zasobów własnych oraz przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu Seniorów.
Klub „Senior+” będzie działał w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025. Dotacja pozwoli dostosować pomieszczenia budynku przy ul. Białej 13/33 w Białymstoku do standardów lokalowych i kadrowych określonych w Programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021 – 2025 . Na potrzeby seniorów zostaną zaadaptowane pomieszczenia z przeznaczeniem na: łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, aneks kuchenny, salę ogólnodostępną oraz salę do zajęć ruchowych. Z pomieszczeń Klubu będzie wyjście do ogrodu, w którym są nasadzenia drzew i krzewów, co stworzy miejsce odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.
Budynek usytuowany jest w centrum miasta, z dobrym dojazdem z każdej dzielnicy miasta.
Środki własne: 653 272 zł
Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł
Całkowity koszt zadania: 853 272 zł

 

PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA" – EDYCJA 2021

 

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021, zwany dalej „programem”, zawiera wskazówki dotyczące możliwości uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w roku 2021, ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid – 19.

Cel programu:

Program podobnie jak w roku 2020 ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

 • Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID – 19,
 • osób poniżej 70 roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID – 19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób (ocena sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej).

Program jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie dłużej jednak niż do czasu odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID – 19.

Zgodnie z zapisami ww. programu kosztem realizacji zadania jest wydatek, jaki ponosi gmina w związku z organizacją i realizacją usługi wsparcia, która mieści się w zakresie przedmiotowym programu. Do zadań gminy związanych z programem należy w szczególności zorganizowanie, realizacja i koordynacja programu w gminie oraz bieżący monitoring, jak również sprawozdawczość.
Do realizacji programu może przystąpić każda gmina. Środki zostaną przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID – 19.
W ramach Programu uruchomiono specjalną infolinię dedykowaną seniorom. Osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w realizacji zakupów dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej.

Całkowity koszt zadania: 45 727,31 zł w całości finansowany ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

 

PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"– EDYCJA 2020

 

Program „Wspieraj Seniora”, zwany dalej „programem”, stanowi informację zawierającą wskazówki dotyczące możliwości uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w roku 2020 w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19. Wsparcia finansowego dla gmin z programu udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Cel programu:

Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

 • Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem COVID-19,
 • w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

W ramach Programu uruchomiono specjalną infolinię dedykowaną Seniorom. Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w realizacji zakupów.
Uczestnikiem programu może być każda gmina, której zostaną przyznane i przekazane środki z rezerwy budżetowej na sfinansowanie przedsięwzięcia po uprzednim podziale na województwa, według liczby osób powyżej 70 roku życia z poszczególnego regionu. W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, dla osób w wieku 70 lat i więcej, jeżeli:

 1. dane zadanie realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej
  lub
 2. poprzez zlecanie realizacji przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy,
 3. poprzez zakup usługi od sektora prywatnego,
 4. poprzez współpracę z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

Gmina może otrzymać dotację celową na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Środki własne: 10 457,13 zł
Kwota dofinansowania: 41 695,02 zł
Całkowity koszt zadania: 52 152,15 zł

 

PROJEKT ,,WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19” W 2020 R.

 

Logo Funduszy Europejskich programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz Flagi Polski i Unii Europejskiej

W dniu 24 lipca 2020r. w Białymstoku pomiędzy Wojewodą Podlaskim Panem Bohdanem Paszkowskim a Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego została podpisana umowa na realizację Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.
Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych
i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

 1. zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego) oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością;
 2. zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki
  z epidemią ( w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej otrzymają pomoc w organizacji zdalnego nauczania poprzez zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego.
Całkowity koszt zadania: 545 712,02 zł.

 

PROGRAM ,,ASYSTENT RODZINY NA ROK 2020”

 

Podstawą prawną „Programu asystent rodziny na rok 2020”, zwanego dalej „Programem”, jest art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r. poz. 473) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z póżn. zm.)

Cel programu:

Celem Programu jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Asystenci rodziny to grupa profesjonalistów, która w znaczący sposób i w znacznej liczbie aktywnie wspiera rodziny z dziećmi w tak trudnym czasie epidemii choroby COVID–19.
Do głównych zadań asystenta rodziny w sytuacji zagrożenia lub zakażenia wirusem SARS – COV – 2 należy w szczególności:

 • monitorowanie sytuacji rodzin objętych asystenturą co do stanu zdrowia, koniecznych konsultacji lekarskich i kwarantanny;
 • prowadzenie działań edukacyjnych związanych z zachowaniem zasad higieny wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • wsparcie rodzin w kontaktach z instytucjami, przychodniami, szkołami i urzędami;
 • udzielanie pomocy w zabezpieczaniu podstawowych potrzeb życiowych, w tym dotyczy to żywności i środków czystości;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodzin.

Środki własne: 33 233,26 zł
Kwota dofinansowania: 17 637,50 zł
Całkowity koszt zadania: 50 870,76 zł

 

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

 

Program jest skierowany do osób używających przemocy do osiągania własnych celów. Podstawowym założeniem programu jest pomoc jego uczestnikom w powstrzymaniu się od dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz trening konstruktywnych zachowań.

Organizacja:

Zajęcia odbywają się:

 • w warunkach wolnościowych
 • w Areszcie Śledczym w Białymstoku

Czas trwania:

Przewidziany czas realizacji programu to 15 tygodni. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają 4 godziny dydaktyczne.

Rok 2016

Całkowity koszt zadania: 26 225,64 zł w całości finansowany ze środków ujętych w  budżecie Wojewody Podlaskiego.

Rok 2017

Całkowity koszt zadania: 33 438,45 zł w całości finansowany ze środków ujętych w  budżecie Wojewody Podlaskiego.

Rok 2018

Całkowity koszt zadania: 37 564,76 zł w całości finansowany ze środków ujętych w  budżecie Wojewody Podlaskiego.

Rok 2019

Całkowity koszt zadania: 28 597,38 zł w całości finansowany ze środków ujętych w  budżecie Wojewody Podlaskiego.

Rok 2020

Całkowity koszt zadania: 17 246,54 zł w całości finansowany ze środków ujętych w  budżecie Wojewody Podlaskiego.

 

Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

 

Program Psychologiczno-Terapeutyczny jest pogłębieniem i rozwinięciem działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego. Istota Programu Psychologiczno-Terapeutycznego polega na uruchomieniu zmian pozwalających na lepszą adaptację społeczną i optymalny poziom funkcjonowania w życiu codziennym.

Organizacja:

Zajęcia odbywają się:

 • w warunkach wolnościowych
 • w Areszcie Śledczym w Białymstoku

Czas trwania:

Przewidziany czas realizacji programu to 10 tygodni. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają 3 godziny dydaktyczne.

Rok 2018

Całkowity koszt zadania: 5 220,37 zł w całości finansowany ze środków ujętych w  budżecie Wojewody Podlaskiego.

Rok 2019

Całkowity koszt zadania: 7 046,56 zł w całości finansowany ze środków ujętych w  budżecie Wojewody Podlaskiego.

Rok 2020

Całkowity koszt zadania: 3 630,81 zł w całości finansowany ze środków ujętych w  budżecie Wojewody Podlaskiego.

 

PROGRAM ,,WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ” W 2019 R.

 

Projekt realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2019, finansowany z funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel projektu:

Celem projektu było zintensyfikowanie działań profilaktycznych mających na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podniesienia poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, zmiany postrzegania przez społeczeństwo problemu oraz zmniejszenia skali tego zjawiska w mieście Białystok.

Dzieci zagrożone lub dotknięte przemocą w rodzinie podczas zajęć warsztatowych grupy socjoterapeutycznej (10 dzieci) oraz Treningu Zastępowania Agresji – grupa dzieci młodszych (9 dzieci) i grupa dzieci starszych (9 dzieci) nauczą się zdrowych form rozładowania agresji, kształtowania umiejętności komunikowania się bez przemocy i nawiązywania przyjacielskich relacji rówieśniczych, poznają sposoby radzenia ze stresem, konfliktami i agresją (w rodzinie, w szkole itd.). W czasie zajęć kulinarnych, pod czujnym okiem opiekunów grupy, u dzieci oczekiwana jest pozytywna zmiana w umiejętności pozytywnego współdziałania przy przygotowywaniu posiłków, nakrywaniu do stołu i spożywaniu przygotowanych dań. W ramach Projektu dzieci wraz ze swoimi rodzicami wezmą udział w wyjściach rekreacyjno-integracyjnych do centrum zabaw, na ściankę wspinaczkową, na basen, do kręgielni, parku trampolin czy teatru, co pozwoli na redukcję napięcia emocjonalnego, rozwój wrażliwości i wyobraźni oraz zachęciły dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego. Czynny udział rodziców dzieci z grupy socjoterapeutycznej i Treningu Zastępowania Agresji pokaże im korzystny wpływ spędzania wspólnie czasu w sytuacji odprężenia i zabawy na wzmocnienie więzi emocjonalnych. Udział rodziców w wyjściach rekreacyjnych pozwoli im na obserwację sposobów nawiązywania relacji rówieśniczych przez ich dziecko, natomiast psychoedukacyjne spotkania specjalistów z rodzicami dzieci uczestniczących w projekcie umożliwi przekazanie im wiedzy na temat charakterystyki rodziny dotkniętej przemocą, konsekwencji jakie ponosi dziecko doświadczające przemocy lub będące świadkiem przemocy w rodzinie oraz pozwoli na podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców. Specjaliści wskażą rodzicom, jak zachowania dzieci zależą od zachowania rodziców oraz zaproponują sposoby emocjonalnego wspierania dziecka w kryzysie rodziny.

Środki własne: 9 190,43 zł
Kwota dofinansowania: 11 024,85 zł
Całkowity koszt zadania: 20 215,28 zł

 

PROGRAM: ,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023

 

Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, natomiast uchwałą nr 264 z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniła ww. uchwałę w ten sposób, że ze środków przekazanych gminom w ramach tego Programu może być udzielone wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Program zakłada możliwość udzielania pomocy w szczególności: dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osobom dorosłym, zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym. Jednocześnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że gmina może udzielić świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego osobom i rodzinom, których dochody są wyższe niż ustawowe kryteria dochodowe, tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kwoty kryteriów dochodowych.

Nadmienia się, że aktualnie kryteria ustawowe kwalifikujące do przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł, na osobę w rodzinie - 600 zł.  Podwyższenie kwot  kryteriów dochodowych do 200 % umożliwia objęcie pomocą w formie ww. zasiłków celowych osób samotnie gospodarujących posiadających dochód do 1552 zł  zł oraz osób w rodzinie posiadających dochód na osobę do 1200 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr LXVI/919/23 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Ponadto Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr III/41/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc Miasta Białegostoku w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” na lata 2019-2023.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach Programu udziela się pomocy:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

 • poprawy stanu zdrowia dzieci i uczniów,
 • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Sposób realizacji Programu

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
 2. Przyznanie pomocy przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 3. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Miasta Białegostoku w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku dokonuje zwrotu środków finansowych za udzieloną pomoc na podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych przez nie posiłków w danym miesiącu kalendarzowym.
 5. Koordynatorem Programu w Mieście Białystok jest Prezydent Miasta Białegostoku.

Realizator Programu

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku we współpracy z dyrektorami przedszkoli i szkół, do których uczęszczają dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie  do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, z terenu Miasta Białegostoku.

Program finansowany jest z budżetu Miasta Białegostoku i budżetu państwa.


Treść Uchwał Rady Miasta Białystok dostępna jest na stronach:

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/5305/akt.pdf
https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/5306/akt.pdf
https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2023/333/akt.pdf

Rok 2019 r.
Środki własne: 1 550 281,80 zł
Kwota dofinansowania: 5 078 215,41 zł
Całkowity koszt zadania: 6 628 497,21 zł

Rok 2020 r.
Środki własne: 1 350 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 4 096 485,05 zł
Całkowity koszt zadania: 5 446 485,05 zł

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) - Podprogram 2021 Plus

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.  Program zwany jest skrótowo FEAD.

Cel programu

PO PŻ wpisuje się w cel ograniczenia ubóstwa.

PO PŻ wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych. Program oferuje żywność, która jest dostarczana w formie paczek lub posiłku.

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów znajdują się  w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą zapewnić odpowiednich produktów żywnościowych.

Realizacja Programu

W zakresie doboru osób i weryfikacji kwalifikowalności osób do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku współpracuje z podmiotami (organizacjami partnerskimi) zajmującymi się dystrybucją żywności w ramach ww. Programu na terenie miasta Białegostoku. Polega ona na wydaniu przez Ośrodek skierowania potwierdzającego uprawnienie do otrzymania pomocy żywnościowej z PO PŻ. Skierowanie to wydaje pracownik socjalny (w oparciu o dokumentację potwierdzającą uprawnienie osoby/rodziny do pomocy żywnościowej). Pomocą w formie żywności w ramach Podprogramu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków (są one przekazywane bezpłatnie osobom najbardziej potrzebującym). Organizacje uczestniczące w PO PŻ zobowiązane są prowadzić działania towarzyszące polegające na włączeniu osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych oraz wzmacnianiu samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

 

Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, natomiast uchwałą nr 264 z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniła ww. uchwałę w ten sposób, że ze środków przekazanych gminom w ramach tego Programu może być udzielone wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Program zakłada możliwość udzielania pomocy w szczególności: dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osobom dorosłym, zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym. Jednocześnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że gmina może udzielić świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego osobom i rodzinom, których dochody są wyższe niż ustawowe kryteria dochodowe, tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kwoty kryteriów dochodowych.

Nadmienia się, że aktualnie kryteria ustawowe kwalifikujące do przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł, na osobę w rodzinie - 600 zł.  Podwyższenie kwot  kryteriów dochodowych do 200 % umożliwia objęcie pomocą w formie ww. zasiłków celowych osób samotnie gospodarujących posiadających dochód do 1552 zł  zł oraz osób w rodzinie posiadających dochód na osobę do 1200 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr LXVI/919/23 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Ponadto Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr III/41/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc Miasta Białegostoku w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” na lata 2019-2023.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach Programu udziela się pomocy:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

 • poprawy stanu zdrowia dzieci i uczniów,
 • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Sposób realizacji Programu

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
 2. Przyznanie pomocy przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 3. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Miasta Białegostoku w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku dokonuje zwrotu środków finansowych za udzieloną pomoc na podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych przez nie posiłków w danym miesiącu kalendarzowym.
 5. Koordynatorem Programu w Mieście Białystok jest Prezydent Miasta Białegostoku.

Realizator Programu

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku we współpracy z dyrektorami przedszkoli i szkół, do których uczęszczają dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie  do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, z terenu Miasta Białegostoku.

Program finansowany jest z budżetu Miasta Białegostoku i budżetu państwa.


Treść Uchwał Rady Miasta Białystok dostępna jest na stronach:
https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/5305/akt.pdf
https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/5306/akt.pdf

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2023/333/akt.pdf

Rok 2016
Środki własne: 1 755 411,00 zł
Kwota dofinansowania: 5 309 904,00 zł
Całkowity koszt zadania: 7 065 315,00 zł

Rok 2017
Środki własne: 1 630 384,00 zł
Kwota dofinansowania: 4 818 886,03 zł
Całkowity koszt zadania: 6 449 270,03 zł

Rok 2018
Środki własne: 1 370 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 4 665 821,00 zł
Całkowity koszt zadania: 6 035 821,00 zł

 

PROGRAM „ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ” W LATACH 2016 – 2019

 

„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, to program realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z wojewodą, na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575). Stosownie do cytowanego wyżej przepisu, minister właściwy do spraw rodziny wprowadza program na dofinansowanie, w okresie 6 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy, zadań własnych gminy i powiatu z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w szczególności na pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzeniem szkoleń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
W jego ramach jednostki samorządu terytorialnego odpowiednich szczebli otrzymują dofinansowanie do zatrudnienia asystentów rodziny (gmina) i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (powiat).
Jednym z zadań gminy jest praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych realizowana przez asystenta rodziny. Natomiast jednym z zadań powiatu jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia środowiskom rodzinnych form pieczy zastępczej przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
O przyznaniu i podziale środków decyduje minister właściwy ds. rodziny. Z gminami i powiatami z terenu województwa podlaskiego, których oferty otrzymują dotację, umowę na mocy której przekazane zostaną środki na realizację zadania podpisuje wojewoda.

Rok 2016
Kwota dofinansowania wynagrodzeń asystentów rodziny:
Środki własne: 119 302,26 zł
Kwota dofinansowania: 200 193,00 zł
Całkowity koszt zadania: 319 495,26 zł
Kwota dofinansowania wynagrodzeń koordynatorów:
Środki własne: 162 264,59 zł
Kwota dofinansowania: 69 353,00 zł
Całkowity koszt zadania: 231 617,59 zł

Rok 2017
Kwota dofinansowania wynagrodzeń asystentów rodziny:
Środki własne: 118 559,73 zł
Kwota dofinansowania: 215 529,00 zł
Całkowity koszt zadania: 334 088,73 zł
Kwota dofinansowania wynagrodzeń koordynatorów:
Środki własne: 92 687,62 zł
Kwota dofinansowania: 150 396,00 zł
Całkowity koszt zadania: 243 083,62 zł

Rok 2018
Kwota dofinansowania wynagrodzeń asystentów rodziny:
Środki własne: 144 786,60 zł
Kwota dofinansowania: 176 945,00 zł
Całkowity koszt zadania: 321 731,60 zł
Kwota dofinansowania wynagrodzeń koordynatorów:
Środki własne: 93 701,19 zł
Kwota dofinansowania: 117 129,00 zł
Całkowity koszt zadania: 210 830,19 zł

Rok 2019
Kwota dofinansowania wynagrodzeń asystentów rodziny:
Środki własne: 214 400,15 zł
Kwota dofinansowania: 173 406,00 zł
Całkowity koszt zadania: 387 806,15 zł
Kwota dofinansowania wynagrodzeń koordynatorów
Środki własne: 141 492,53 zł
Kwota dofinansowania: 112 035,00 zł
Całkowity koszt zadania: 253 527,53 zł

 

PROGRAM UTWORZENIE GRUPY SAMOPOMOCOWEJ ORAZ PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW TERAPEUTYCZNO – INTEGRACYJNYCH DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW I UCZESTNIKÓW ŚDS PROGRAM MRPiPS W 2016 R.

 

Program MIRPiPS zakłada utworzenie grupy samopomocowej oraz przeprowadzenie warsztatów terapeutyczno – integracyjne dla rodziców i opiekunów oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.
Działania projektowe realizowane będą poprzez:

 • przeprowadzenie warsztatów terapeutyczno – integracyjnych dla 20 uczestników ŚDS oraz 15 rodziców/opiekunów przez wykwalifikowanego terapeutę oraz pracownika ŚDS,
 • zajęcia grupowe dla 20 uczestników ŚDS oraz 15 rodziców/opiekunów oparte na technikach relaksacyjnych oraz muzykoterapii przy użyciu instrumentów muzycznych oraz innych sprzętów,
 • spotkania integracyjne dla 20 uczestników ŚDS oraz 15 rodziców/opiekunów, (m.in. ognisko, wycieczka autokarowa, wspólna zabawa).

Środki przeznaczone na realizację ww. przedsięwzięcia:
Środki własne: 7 151,00 zł
Kwota dofinansowania: 27 662,00 zł
Koszty pokryte z wkładu osobowego (świadczeń wolontariuszy): 3 200,00 zł
Całkowity koszt zadania: 38 013,00 zł

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy