Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Definicja osoby bezdomnej: Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Pomocy osobom bezdomnym w zaspokojeniu ich niezbędnych potrzeb życiowych, wzmacnianiu aktywności społecznej, a także w wyjściu z bezdomności i uzyskaniu samodzielności życiowej udziela Zespół Pracowników Socjalnych Nr 11, ul. Klepacka 18 (wejście E).

Osoby bezdomne, podobnie jak inni w trudnej sytuacji życiowej, są uprawnieni do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:

  • świadczeń pieniężnych (np. zasiłek stały, okresowy, celowy),
  • świadczeń niepieniężnych (posiłki, praca socjalna, poradnictwo).

Jednak podstawową formą pomocy jest zapewnienie schronienia. Przy jej udzielaniu pracownicy Zespołu współpracują z organizacjami pożytku publicznego, które na zlecenie Miasta Białystok realizacją zadnia na rzecz zapewnienia wsparcia osobom bezdomnym.

Na terenie Miasta Białegostoku schronienia osobom bezdomnym udzielają placówki prowadzone przez organizacje pożytku publicznego:

  1. Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”, ul. Grunwaldzka 76. Schronisko jest przewidziane dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Placówka zapewnia również miejsca osobom niewymagających usług opiekuńczych. Schronisko oferuje osobom bezdomnym całodobową pomoc w formie zakwaterowania, wyżywienia, usług opiekuńczych oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Przyznanie pomocy następuje w formie decyzji administracyjnej i jest poprzedzone złożeniem wniosku do MOPR, rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzanym przez pracownika socjalnego oraz - w przypadku gdy wymagane jest to przepisami prawa - podpisaniem kontraktu socjalnego z osobą bezdomną. Przed otrzymaniem decyzji administracyjnej osoba bezdomna ma możliwość przebywania w noclegowni lub ogrzewalni.
  2. Noclegownia Mężczyzn Św. Brata Alberta Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Sienkiewicza 81/9. W Noclegowni działają dwie placówki: całodobowa i doraźna. W noclegowni całodobowej wydawane są  2 posiłki dziennie i prowadzone są zajęcia aktywizująco-integracyjne. Pobyt nie wymaga wydania decyzji.
  3. Noclegownia Kobiet Św. Matki Teresy z Kalkuty Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Raginisa 55. Jest to placówka pomocy doraźnej, działa całodobowo w okresie trudnych warunków atmosferycznych. Pobyt nie wymaga wydania decyzji.
  4. Noclegownia Ośrodek Readaptacji dla Bezdomnych Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat”, ul. Świętojańska 2A. Placówka jest przeznaczona dla mężczyzn opuszczających zakłady karne. Zapewnia całodobowy pobyt, wyżywienie, pomoc specjalistów oraz możliwość korzystania ze świetlicy, pralni, kuchni i sanitariatów. Pobyt nie wymaga wydania decyzji.
  5. Noclegownia Fundacji Dialog, ul. Kolejowa 26A. Placówka przeznaczona jest dla osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, w tym również cudzoziemców. Noclegownia czynna jest całodobowo, oferuje żywność, możliwość skorzystania z pralni, sanitariatów, kąpieli i przygotowania gorącego posiłku.
  6. Noclegownia oraz Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei”, ul. Grunwaldzka 76. Placówki, poza schronieniem, oferują wyżywienie, pomoc specjalistów i możliwość korzystania ze świetlicy. Noclegownia zapewnia całodobowy pobyt dla kobiet i mężczyzn. Pobyt nie wymaga wydania decyzji.
  7. Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Kolejowa 26A. Placówka działa całodobowo, zapewnia miejsca siedzące, dostęp do łaźni i toalet.

Osoby bezdomne mogą uzyskać również wsparcie w formie żywności, odzieży, obuwia, korzystać ze świetlicy, pralni, suszarni, kąpieli, sanitariatów i pomocy specjalistów.

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych form pomocy znajdują się w na stronie MOPR – Ulotka dla Osób Bezdomnych (link) oraz w Zespole Pracowników Socjalnych Nr 11, ul. Klepacka 18 (wejście E).

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy