Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, jeżeli likwidacja barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych;
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednika;
 • zaświadczenie lekarza wydane dla celów ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON – wymagane, jeżeli przyczyna niepełnosprawności nie została określona w orzeczeniu;
 • kopie orzeczeń o niepełnosprawności lub ich odpowiedników osób niepełnosprawnych wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą;
 • udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;
 • potwierdzenie, że wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje na wykonanie objętych wnioskiem robót;
 • poświadczenie stałego zameldowania;
 • szkic sytuacyjny pomieszczeń, w których przewidziana jest likwidacja barier architektonicznych z zaznaczeniem stanu istniejącego i projektowanego;

Procedura:

 1. Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa osoba niepełnosprawna lub osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik).
  Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych można również złożyć elektronicznie w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl).
 2. Po przyznaniu dofinansowania pracownik MOPR w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej sporządza protokół typowania robót budowlanych likwidujących bariery architektoniczne. Następnie wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu typowania dostarcza kosztorys ofertowy i projekt wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę (jeżeli jest to wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane).
 3. Kosztorys jest sprawdzany i zatwierdzany przez MOPR, a następnie podlega akceptacji przez wnioskodawcę. Zgromadzona dokumentacja w sprawie wraz z załącznikami (kosztorys ofertowy, szkic sytuacyjny pomieszczeń lub projekt) stanowi podstawę do zawarcia umowy na dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych.
 4. Wnioskodawca po zawarciu umowy z MOPR zobowiązany jest powierzyć wykonanie robót budowlanych likwidujących bariery architektoniczne uprawnionym podmiotom zawierając stosowną umowę. W trakcie realizacji prac MOPR ma prawo przeprowadzić kontrolę realizacji przedsięwzięcia w zakresie sposobu wykonywania prac likwidujących bariery architektoniczne.
 5. Po zakończeniu robót dokonywany jest w formie protokołu końcowy odbiór prac pomiędzy wnioskodawcą i wykonawcą, a następnie odbiór pomiędzy MOPR i wnioskodawcą polegający na sprawdzeniu w miejscu zamieszkania wnioskodawcy jakości i zakresu wykonanych prac zgodnie z zawartą umową i kosztorysem powykonawczym/tabelą ryczałtową, który/ą do MOPR zobowiązany jest dostarczyć wnioskodawca. Do kosztorysu powykonawczego dołączane są rachunki za materiały budowlane, urządzenia, itp. Po sprawdzeniu przez MOPR dokumentacji rozliczeniowej i zaakceptowaniu ustalonej wartości i zakresu prac przez wnioskodawcę, wykonawca robót wystawia na wnioskodawcę fakturę końcową wskazującą koszt wykonanych prac.
 6. Przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy wykonawcy robót następuje po uregulowaniu i udokumentowaniu przez wnioskodawcę udziału własnego w kosztach przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania w 2024 r. wynosi:

osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia

 • do 70% kosztów przedsięwzięcia

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy