Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Kto może uzyskać pomoc społeczną?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie,
 • uprawnionym cudzoziemcom,

przy czym muszą one zamieszkiwać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jakie są warunki uzyskania pomocy?

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom samotnym i rodzinom, jeśli dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

Aktualnie kryteria dochodowe wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł,
 • osobie w rodzinie - 600 zł,
 • rodzinie - 600 zł x liczba członków rodziny.

Za dochód przyjmuje się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania.

Jednocześnie muszą wystąpić powody uzasadniające przyznanie pomocy, np.:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • przemoc domowa,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezdomność,
 • sieroctwo,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
 • zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa.

Wymagane dokumenty:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • zaświadczenie o posiadanych dochodach wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkałych i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
 • w przypadku osób chorych, niepełnosprawnych dokument poświadczający stan zdrowia lub niepełnosprawność,
 • inne dokumenty poświadczające sytuację bytową rodziny ubiegającej się o wsparcie.

 

ETAPY PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Złożenie wniosku

Świadczenia udzielane są na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,
 • jej przedstawiciela ustawowego,
 • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

Wniosek należy złożyć we właściwym Zespole Pracowników Socjalnych – jest ich 9 (każdy obsługuje mieszkańców określonego obszaru miasta).

Pomocy cudzoziemcom udziela Zespół Pracowników Socjalnych Nr 10, ul. Biała 13/33.

Pomocy osobom bezdomnym udziela Zespół Pracowników Socjalnych Nr 11, ul. Klepacka 18.

Adresy, numery telefonów i przyporządkowanie ulic do poszczególnych Zespołów znajdują się w Poradniku interesanta w zakładce: Pomoc Społeczna, Zespoły Pracowników Socjalnych.

Zespoły pracują w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00 – 17:00
 • wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30

Wniosek można również złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Malmeda Icchoka 8.

 1. Sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w miejscu stałego zamieszkania lub w miejscu czasowego pobytu osoby lub rodziny. Celem wywiadu jest ustalenie ich aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz - w oparciu o dokonaną analizę i diagnozę - opracowanie planu pomocy.

Zasady i tryb przeprowadzania wywiadu reguluje Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Brak zgody osoby zainteresowanej na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy.

Strona wnioskująca o pomoc powinna dysponować dokumentami, które pozwolą ustalić dane personalne oraz informacje niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, materialnej, stanu zdrowia.

Pracownik socjalny może również prosić o złożenie oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia jest podstawą do odmowy przyznania świadczenia. W razie wystąpienia dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu udokumentowanego przez osobę / rodzinę ubiegającą się o przyznanie pomocy społecznej, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, można odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

 1. Termin i sposób załatwienia wniosku o pomoc

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 KPA).

 1. Realizacja przyznanego świadczenia

Zakres przyznanej pomocy jest zależny od wielu czynników, a w szczególności wynika z indywidualnej sytuacji każdej osoby lub rodziny, a także od możliwości finansowych MOPR. Musi być przy tym zgodny z celami pomocy społecznej. Pracownik socjalny po przeprowadzeniu wywiadu zaproponuje pomoc, która jest możliwa do udzielenia w danym przypadku i uzasadniona sytuacją osoby lub rodziny występującej o pomoc.

 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

 

Brak współdziałania, a w szczególności:

 • odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną,
 • marnotrawienie przyznanych świadczeń

stanowią podstawę do:

 • odmowy przyznania lub ograniczenia świadczeń,
 • wstrzymania świadczeń pieniężnych,
 • przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

Aktualnie kryteria dochodowe do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł,
 • osobie w rodzinie - 600 zł,
 • rodzinie - 600 zł x liczba członków rodziny.
 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 4. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd,

5.      świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uprawnionych cudzoziemców.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy:

 1. samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 776 zł,
 2. osobie w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. od kwoty 600 zł.

Osobą samotnie gospodarującą jest osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe, natomiast rodziną są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i mężczyznę - 65 lat.

Zasiłek stały ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - w wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
 • w przypadku osoby w rodzinie - w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 719 zł i niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

 

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli od kwoty 776 ,
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (kryterium stanowi iloczyn kwoty 600 złi liczby osób w rodzinie), w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 • w przypadku rodziny – do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy jest świadczeniem uznaniowym, przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany na zakup posiłku lub żywności w ramach Programu Rządowego ,,Posiłek w szkole i w domu”. Maksymalny dochód do uzyskania tego świadczenia stanowi 200% kryterium dochodowego, które aktualnie wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej - 1552 zł, na osobę w rodzinie - 1200 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe może być przyznany zasiłek celowy specjalny.

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

 

Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uprawnionych cudzoziemców

(szczegóły w zakładce: Pomoc cudzoziemcom)

 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej;
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

 

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Zadanie to realizują pracownicy socjalni z Zespołów Pracowników Socjalnych.

­

 

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

W MOPR pomoc w zakresie poradnictwa specjalistycznego prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Włókiennicza 7 (porady psychologiczne, prawne, pedagogiczne, rodzinne i socjalne).

Ponadto porad prawnych, a także informacji o prawach i uprawnieniach, w tym w szczególności z zakresu uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, udzielają pracownicy Działu Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego, ul. Malmeda Icchoka 8, pok. nr 2 i 16.

Interwencja kryzysowa

Pomoc przysługuje osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie.

Interwencja kryzysowa realizowana jest przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej mieszczący się w Białymstoku przy ul. Włókienniczej 7 (czynny całodobowo).

(szczegóły w zakładce: Ośrodek Interwencji Kryzysowej)

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

 • Opłacanie składki zdrowotnej następuje za osoby, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu, a są uprawnione do zasiłku stałego z pomocy społecznej oraz m.in. objęte kontraktem socjalnym, indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego;
 • Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe następuje za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny (dotyczy osoby, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z innego tytułu lub nie otrzymuje emerytury albo renty). Dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie może przekraczać 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 900 zł.

Schronienie, niezbędne ubranie

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Tymczasowe schronienie możliwe jest również w formie ogrzewalni.

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez zapewnienie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do pory roku.

Pomoc ta jest świadczona we współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

 

Pomoc w postaci gorącego posiłku

Posiłek przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Osoby dorosłe posiłki mogą spożywać w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, natomiast dzieci i młodzież w żłobku, przedszkolu lub szkole.

Pomoc w formie posiłku realizowana jest głównie w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program w zakresie dożywiania został przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Przyznanie posiłku w ramach programu warunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1552 zł, na osobę w rodzinie - 1200 zł oraz okolicznościami, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych:

 • przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
 • może być przyznana osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone są w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203.

Odpłatność za usługi jest uregulowana przepisami Uchwały Nr LI/731/22 Rady Miasta Białystok z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - jest ona uzależniona od dochodu świadczeniobiorcy.

W przypadku udokumentowania wydatków świadczeniobiorcy związanych z chorobą, chorobą lub śmiercią w rodzinie, stratami materialnymi w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego, innych szczególnie uzasadnionych okoliczności wskazujących, że poniesienie odpłatności za świadczone usługi stanowiłaby dla niej nadmierne obciążenie istnieje możliwość zwolnienia częściowego lub całkowitego z odpłatności za usługi.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W przypadku tych usług również istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie przebywającej w ośrodku wsparcia, czyli: w środowiskowym domu samopomocy, dziennym domu pomocy, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 

Sprawienie pogrzebu

Zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych daje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej osobom innym niż ubezpieczone posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.

W stosunku do tych osób dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Decyzję wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym występuje osoba Zainteresowana, a w sytuacjach nagłych – zakład opieki zdrowotnej udzielający świadczeń zdrowotnych. Postępowanie w sprawie ww. świadczeń może być wszczęte również z urzędu lub na wniosek właściwego NFZ.

Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku na lata 2022 - 2024

(szczegóły w zakładce: Programy)

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027


12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (zwany skrótowo FEPŻ). Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program, który będzie realizowany w Polsce przez najbliższe 7 lat – do 2029 r. Program FEPŻ jest współfinansowany w 90% ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i w 10% ze środków krajowych. FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Program oferuje pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Pomoc żywnościowa w ramach FEPŻ kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, określonej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Ośrodki pomocy społecznej są odpowiedzialne za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w ww. Programie poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. Skierowanie to wydaje pracownik socjalny (w oparciu o dokumentację potwierdzającą uprawnienie osoby/rodziny do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ).

Szczegółowe informacje o terminach kwalifikowania, terminach dystrybucji żywności oraz nazwy i adresy organizacji partnerskich, do których uprawnione osoby będą kierowane po odbiór żywności będą podawane bezpośrednio przez pracowników socjalnych poszczególnych Zespołów Pracowników Socjalnych MOPR w Białymstoku.


Adresy i telefony do Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w zakładce: Kontakty

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1). Program zwany jest skrótowo: FEAD. W zakresie doboru osób i weryfikacji kwalifikowalności osób do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku współpracuje z podmiotami zajmującymi się dystrybucją żywności w ramach ww. Programu na terenie miasta Białegostoku. Polega ona na wydaniu przez Ośrodek skierowania potwierdzającego uprawnienie do otrzymania pomocy żywnościowej z PO PŻ. Skierowanie to wydaje pracownik socjalny (w oparciu o dokumentację potwierdzającą uprawnienie osoby/rodziny do pomocy FEAD). Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków (są one przekazywane bezpłatnie osobom najbardziej potrzebującym).

Program ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 z późn. zm.). Ze środków przekazanych gminom w ramach tego Programu może być udzielone wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Program zakłada możliwość udzielania pomocy w szczególności: dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osobom dorosłym, zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym. Jednocześnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że gmina może udzielić świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego osobom i rodzinom, których dochody są wyższe niż ustawowe kryteria dochodowe, tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kwoty kryteriów dochodowych.

Nadmienia się, że aktualnie kryteria ustawowe kwalifikujące do przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł, na osobę w rodzinie - 600 zł. Podwyższenie kwot kryteriów dochodowych do 200% umożliwia objęcie pomocą w formie ww. zasiłków celowych osób samotnie gospodarujących posiadających dochód do 1552 zł oraz osób w rodzinie posiadających dochód na osobę do 1200 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr III/40/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Ponadto Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr III/41/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc Miasta Białegostoku w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” na lata 2019-2023.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach Programu udziela się pomocy:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

 • poprawy stanu zdrowia dzieci i uczniów,
 • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Sposób realizacji Programu

1)      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku jako właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

2)      Przyznanie pomocy przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3)      Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 1 i 2, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Miasta Białegostoku w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

4)      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku dokonuje zwrotu środków finansowych za udzieloną pomoc na podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych przez nie posiłków w danym miesiącu kalendarzowym.

5)      Koordynatorem Programu w Mieście Białystok jest Prezydent Miasta Białegostoku.

Realizator Programu

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku we współpracy z dyrektorami przedszkoli i szkół, do których uczęszczają dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, z terenu Miasta Białegostoku.

Program finansowany jest z budżetu Miasta Białegostoku i budżetu państwa.

Treść Uchwał Rady Miasta Białystok dostępna jest na stronach:

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/5305/akt.pdf

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/eli/POL_WOJ_PL/2023/333/ogl/pol/pdf

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_/2018/5306/akt.pdf

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy