Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.


Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
 • pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika;
 • dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku, w tym: statut (w razie jego nieposiadania – inny dokument, z którego wynika cel, przedmiot działalności);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;
 • dokumenty potwierdzające zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
 • uzasadnienie - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie kosztów udziału w przedsięwzięciu opiekunów osób niepełnosprawnych;

w przypadku gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą:

  • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;
  • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką wnioskodawca otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis;

w przypadku gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej:

  • potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej;
  • informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał wnioskodawca w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.


Procedura:

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny można również złożyć elektronicznie w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl).
 2. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. Umowa o dofinansowanie jest zawierana w terminie 30 dni przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

W 2024 r. zadanie nie jest realizowane.

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy