Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” asystent rodziny może udzielić wsparcia:

- kobiecie w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,

- z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdzone zaświadczeniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Asystent rodziny koordynuje poradnictwo zakresie:

- przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,

- wsparcia psychologicznego,

- pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,

- dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej

- świadczeń opieki zdrowotnej

Koordynacja wsparcia polega na:

- opracowaniu wspólnie z kobietą/rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,

- występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu kobiet/rodzin, na ich żądanie,
do podmiotów takich jak: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne realizujące wspieranie rodziny, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innych jednostek sektora finansów publicznych lub wykonujących zadania zlecone im przez jednostki sektora finansów publicznych.

Koordynacja wsparcia nie obejmuje świadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którym jest:

- podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

- osoba fizyczna inna niż ww. wymieniona, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

- podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne,

- podmiot udzielający opieki farmaceutycznej.

Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek kobiety/rodziny. Przydzielenie rodzinie asystenta nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani dokonania analizy sytuacji rodziny.

Informator „Za życiem

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/

https://www.gov.pl/web/rodzina/ustawa-o-wsparciu-kobiet-w-ciazy-i-rodzin-za-zyciem

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku:

Zespoły Pracowników Socjalnych Nr 1-10: https://mopr.bialystok.pl/index.php/kontakt

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw
i wolności,

Dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci (…)*

*Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy