Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. stypendium szkolne;
 2. zasiłek szkolny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego).

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego przysługuje zamieszkałym na terenie miasta Białegostoku:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje również uczniom – obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie miasta Białegostoku których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa albo który przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek:

 1. rodziców albo pełnoletniego ucznia;
 2. dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Warunki przyznania stypendium szkolnego:

 1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600 zł.
 2. występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunki przyznania zasiłku szkolnego:

 1. zasiłek szkolny może być przyznany bez względu na dochód uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne,
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Białystok,
 • w sytuacji gdy stypendysta został skreślony z listy uczniów,
 • jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie stypendysty przekracza kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego, tj.600 zł,
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym nie przekracza w danym roku szkolnym kwoty 2480 zł, a w przypadku słuchaczy kwoty 2232 zł.

Zasiłek szkolny nie przysługuje:

 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne.
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Białystok.

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:

 • Zwrot całkowitego lub częściowego kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności na:
  1. wyrównawcze zajęcia edukacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne wynikające z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  2. wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki szkolne krajoznawcze, wyjazd na tzw. „zieloną szkołę”,
  3. wyjazdy w ramach zajęć sportowych organizowanych przez szkołę,
  4. pozaszkolne zajęcia edukacyjne, m.in.: nauka języków obcych, szkolenia i kursy, warsztaty,
  5. zajęcia związane z rozwijaniem indywidualnych zdolności, m.in. zajęcia: sportowe, muzyczne, taneczne, plastyczne, zajęcia na basenie.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający udział ucznia w zajęciach w danym roku szkolnym wraz z miesięcznym kosztem zajęć.

 • Zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na:
  1. zakup podręczników, lektur i ćwiczeń szkolnych oraz innych publikacji
   o charakterze edukacyjnym,
  2. pomoce dydaktyczne, m.in. słowniki, atlasy, encyklopedie, mapy, globusy, tablice,
  3. przybory szkolne, artykuły papiernicze,
  4. plecak, tornister, torbę szkolną, worek na obuwie zmienne,
  5. mundurek szkolny wymagany przez szkołę oraz obuwie zmienne, m.in. kapcie do chodzenia w szkole,
  6. strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego, tj.:
   • kostium gimnastyczny lub koszulka i spodenki,
   • dres lub spodnie i bluza,
   • obuwie sportowe,
  7. strój galowy (bluzka i spódnica lub sukienka, koszula i spodnie),
  8. strój wymagany na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem szkoły lub pracodawcy),
  9. biurko, lampka na biurko, krzesło do biurka,
  10. sprzęt i akcesoria komputerowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym ucznia, w tym w szczególności: laptop, komputer stacjonarny, monitor, klawiatura, drukarka, tusze, tonery, papier do drukarki, oprogramowanie,
  11. sprzęt i strój niezbędny do realizacji dodatkowych zajęć pozaszkolnych,
   np. do zajęć na basenie.

Wnioskodawca zwracający się o pomoc rzeczową na tę samą rzecz po raz kolejny winien wyjaśnić w oświadczeniu powód ponownego zakupu tej samej rzeczy.

 • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności na:
  1. pokrycie kosztów zakwaterowania (internat, bursa, stancja),
  2. pokrycie kosztów dojazdów do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej – imienne bilety miesięczne za okres, w którym realizowana jest nauka).

Nie będą refundowane wydatki o charakterze nieedukacyjnym:

- odzież i obuwie codziennego użytku;

- stroje odświętne, m.in. strój pierwszokomunijny, na studniówkę;

- sprzęt rehabilitacyjny;

- okulary korekcyjne;

- obozy i zimowiska rekreacyjne;

- opłaty za komitet rodzicielski, ubezpieczenie

- internet.

Rozliczenie stypendium szkolnego:

Przyznane stypendium szkolne w formach określonych w katalogu wydatków kwalifikowanych jest rozliczane poprzez dostarczenie poniesionych wydatków wykazanych w zestawieniu zbiorczym w formie rachunków imiennych lub faktur, kserokopii biletów miesięcznych - w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki:  

 • za wrzesień - grudzień najpóźniej do dnia 7 grudnia;
 • za styczeń – czerwiec najpóźniej do dnia 10 czerwca.

Druk Zestawienie zbiorcze poniesionych wydatków celem rozliczenia przyznanego stypendium szkolnego można pobrać ze strony internetowej mopr.bialystok.pl w zakładce Druki do pobrania/Wnioski.

Stypendium rozliczone przez Wnioskodawcę:

 • w miesiącach wrzesień – listopad oraz styczeń - maj do ostatniego dnia każdego miesiąca będzie zrealizowane w ratach miesięcznych nie później niż do 20 dnia każdego następnego miesiąca;
 • w grudniu do dnia 7 grudnia będzie zrealizowane do 30 grudnia;
 • w czerwcu do dnia 10 czerwca będzie zrealizowane do 30 czerwca.

Dopuszczalny jest zwrot poniesionych wydatków w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie wystawionych w okresie dwóch miesięcy poprzedzających rozpoczęcie danego roku szkolnego.

Wydatki poniesione w wyższej wysokości niż miesięczna wysokość przyznanego w decyzji stypendium szkolnego mogą być na prośbę Wnioskodawcy rozliczone w kolejnych miesiącach do wysokości przyznanego w decyzji stypendium szkolnego.

 

UWAGA!

 • faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia, obejmujące pomoc rzeczową odrębnie dla każdego ucznia do wysokości przyznanego stypendium szkolnego,
 • przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków, kserokopie biletów miesięcznych - w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, np.: wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę,
 • ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne” (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury),
 • odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury
  w tym nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu,
 • stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów,
 • koszty związane z przyznaniem stypendium szkolnego muszą być udokumentowane, uzasadnione, poniesione w racjonalnej wysokości.

Terminy składania wniosku na stypendium szkolne:

 1. od 1 do 15 września danego roku szkolnego,
 2. od 1 do 15 lutego danego roku szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego,
 3. od 1 do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Dokumenty niezbędne do przyznania stypendium szkolnego:

 • wniosek (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej mopr.bialystok.pl w zakładce Druki do pobrania / Wnioski, natomiast wersja papierowa jest dostępna w głównym wejściu budynku Działu Świadczeń Rodzinnych w Białymstoku przy ul. Klepackiej 18),
 • zaświadczenia o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony lub oświadczenia o dochodach.

Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłku szkolnego:

 • wniosek (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej mopr.bialystok.pl w zakładce Druki do pobrania / Wnioski, natomiast wersja papierowa jest dostępna w głównym wejściu budynku Działu Świadczeń Rodzinnych w Białymstoku przy ul. Klepackiej 18),
 • dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Jak złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP;
 • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Klepackiej 18 w poniedziałek w godz. 8:00 16:00; wtorek – piątek w godz. 7:30 – 14:30; dojazd autobusami linii 4, 14, 107;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Za pośrednictwem platformy ePUAP:

KROKI:

 1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
 2. Wniosek zeskanować.
 3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać  zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć  przycisk Załatw sprawę.
 4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.
 5. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Osoby zainteresowane osobistym złożeniem wniosku o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego proszone są o rezerwację wizyty w Dziale Świadczeń Rodzinnych poprzez stronę internetową mopr.bialystok.pl w zakładce E-kolejk@.

Aby zapewnić sprawną obsługę prosimy o wypełnienie wniosku z należytą starannością.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów: 85 879 77 50; 85 748 98 59
lub poprzez wysłanie e-maila na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy