Stypendia i zasiłki szkolne

Pomoc lekowa

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Świadczenie wychowawcze 500+

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Świadczenia rodzinne

Wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego

Stare druki obowiązujące na okres zasiłkowy 2020/2021

 • Formularz ZR – Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz do dodatków do zasiłku rodzinnego; wzór wypełnionego wniosku (Wersja DOCX)
 • Załącznik Nr 1 ZR – Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
 • Załącznik Nr 2 – oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły/szkoły wyższej;
 • Załącznik Nr 3 – oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej/pełnoletniej uczącej się do szkoły/ szkoły wyższej;
 • Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Załącznik Nr 5 – Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • Załącznik Nr 6 – Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego –– w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego;
 • Załącznik Nr 7 – Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • Załącznik Nr 8 ZR – Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania – w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
 • Oświadczenie o uzyskanym dochodzie z tytułu rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonania,
 • Zaświadczenie o dochodzie wydane dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 • Oświadczenie - art. 127a Kpa

Nowe druki obowiązujące na okres zasiłkowy 2021/2022

Wniosek o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka 

Stare druki obowiązujące na okres zasiłkowy 2020/2021

 • Formularz ZAP – Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka; wzór wypełnionego wniosku (Wersja DOCX)
 • Załącznik Nr 1 ZAP – Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
 •  Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Załącznik Nr 5 – Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • Oświadczenie o uzyskanym dochodzie z tytułu rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonania;
 • Zaświadczenie o dochodzie wydane dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 • Oświadczenie - art. 127a Kpa

Nowe druki obowiązujące na okres zasiłkowy 2021/2022

Wniosek o świadczenie rodzicielskie

Świadczenia opiekuńcze

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy

Stare druki obowiązujące na okres zasiłkowy 2020/2021

Nowe druki obowiązujące na okres zasiłkowy 2021/2022

Wniosek o zasiłek dla opiekuna

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Stare druki obowiązujące na okres zasiłkowy 2020/2021 

Nowe druki obowiązujące na okres zasiłkowy 2021/2022

Dodatek mieszkaniowy

Program "Czyste Powietrze"

Dodatek energetyczny

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

 Od 1 stycznia 2020 r. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym można składać elektronicznie w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl).

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Od 1 stycznia 2020 r. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można składać elektronicznie w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl).

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego/tłumacza-przewodnika

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych