Polska Flaga i Godlo bez tekstu

ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM ,,ASYSTENT RODZINY NA ROK 2021”

Podstawą prawną „Programu asystent rodziny na rok 2021”, zwanego dalej „Programem”, jest art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2020 r. poz. 1329)

Cel programu:

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.
Zadania asystenta rodziny określają przepisy art.15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych  do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.
Kwota dofinansowania: 27912,50 zł

Senior plus logo

PROGRAM „UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIOR+ W BIAŁYMSTOKU” NA LATA 2021 – 2025.

Miasto Białystok realizuje zadanie publiczne pod nazwą:

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Białymstoku

Zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) oraz programem wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz.10).

Cel programu:

Celem operacyjnym Programu „Senior+” jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej czy rekreacyjnej.
Działania ukierunkowane na aktywizację, podniesienie jakości życia i wzmocnienie pozycji osób starszych wpisują się w realizowaną politykę społeczną Miasta Białystok wobec tej grupy społecznej, wpływają aktywizująco na uruchomienie zasobów własnych oraz przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu Seniorów.
Klub „Senior+” będzie działał w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Wojewody Podlaskiego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025. Dotacja pozwoli dostosować pomieszczenia budynku przy ul. Białej 13/33 w Białymstoku do standardów lokalowych i kadrowych określonych w Programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021 – 2025 . Na potrzeby seniorów zostaną zaadaptowane pomieszczenia z przeznaczeniem na: łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, aneks kuchenny, salę ogólnodostępną oraz salę do zajęć ruchowych. Z pomieszczeń Klubu będzie wyjście do ogrodu, w którym są nasadzenia drzew i krzewów, co stworzy miejsce odpoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.
Budynek usytuowany jest w centrum miasta, z dobrym dojazdem z każdej dzielnicy miasta.
Środki własne: 653 272 zł
Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł
Całkowity koszt zadania: 853 272 zł

PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA" – EDYCJA 2021

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021, zwany dalej „programem”, zawiera wskazówki dotyczące możliwości uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w roku 2021, ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid – 19.

Cel programu:

Program podobnie jak w roku 2020 ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

 • Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID – 19,
 • osób poniżej 70 roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID – 19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób (ocena sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej).

Program jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie dłużej jednak niż do czasu odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID – 19.

Zgodnie z zapisami ww. programu kosztem realizacji zadania jest wydatek, jaki ponosi gmina w związku z organizacją i realizacją usługi wsparcia, która mieści się w zakresie przedmiotowym programu. Do zadań gminy związanych z programem należy w szczególności zorganizowanie, realizacja i koordynacja programu w gminie oraz bieżący monitoring, jak również sprawozdawczość.
Do realizacji programu może przystąpić każda gmina. Środki zostaną przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID – 19.
W ramach Programu uruchomiono specjalną infolinię dedykowaną seniorom. Osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w realizacji zakupów dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej.

Całkowity koszt zadania: 45 727,31 zł w całości finansowany ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"– EDYCJA 2020

Program „Wspieraj Seniora”, zwany dalej „programem”, stanowi informację zawierającą wskazówki dotyczące możliwości uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w roku 2020 w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19. Wsparcia finansowego dla gmin z programu udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Cel programu:

Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

 • Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem COVID-19,
 • w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

W ramach Programu uruchomiono specjalną infolinię dedykowaną Seniorom. Dzwoniąc pod numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w realizacji zakupów.
Uczestnikiem programu może być każda gmina, której zostaną przyznane i przekazane środki z rezerwy budżetowej na sfinansowanie przedsięwzięcia po uprzednim podziale na województwa, według liczby osób powyżej 70 roku życia z poszczególnego regionu. W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, dla osób w wieku 70 lat i więcej, jeżeli:

 1. dane zadanie realizuje samodzielnie tj. przez pracowników ośrodka pomocy społecznej
  lub
 2. poprzez zlecanie realizacji przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy,
 3. poprzez zakup usługi od sektora prywatnego,
 4. poprzez współpracę z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

Gmina może otrzymać dotację celową na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Środki własne: 10 457,13 zł
Kwota dofinansowania: 41 695,02 zł
Całkowity koszt zadania: 52 152,15 zł

PROJEKT ,,WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19” W 2020 R.

Logo Funduszy Europejskich programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz Flagi Polski i Unii Europejskiej

W dniu 24 lipca 2020r. w Białymstoku pomiędzy Wojewodą Podlaskim Panem Bohdanem Paszkowskim a Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego została podpisana umowa na realizację Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.
Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych
i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

 1. zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego) oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością;
 2. zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki
  z epidemią ( w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej otrzymają pomoc w organizacji zdalnego nauczania poprzez zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego.
Całkowity koszt zadania: 545 712,02 zł.

PROGRAM ,,ASYSTENT RODZINY NA ROK 2020”

Podstawą prawną „Programu asystent rodziny na rok 2020”, zwanego dalej „Programem”, jest art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r. poz. 473) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z póżn. zm.)

Cel programu:

Celem Programu jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Asystenci rodziny to grupa profesjonalistów, która w znaczący sposób i w znacznej liczbie aktywnie wspiera rodziny z dziećmi w tak trudnym czasie epidemii choroby COVID–19.
Do głównych zadań asystenta rodziny w sytuacji zagrożenia lub zakażenia wirusem SARS – COV – 2 należy w szczególności:

 • monitorowanie sytuacji rodzin objętych asystenturą co do stanu zdrowia, koniecznych konsultacji lekarskich i kwarantanny;
 • prowadzenie działań edukacyjnych związanych z zachowaniem zasad higieny wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • wsparcie rodzin w kontaktach z instytucjami, przychodniami, szkołami i urzędami;
 • udzielanie pomocy w zabezpieczaniu podstawowych potrzeb życiowych, w tym dotyczy to żywności i środków czystości;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodzin.

Środki własne: 33 233,26 zł
Kwota dofinansowania: 17 637,50 zł
Całkowity koszt zadania: 50 870,76 zł

PROGRAM ,,WIEM, UMIEM, POTRAFIĘ” W 2019 R.

Projekt realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2019, finansowany z funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel projektu:

Celem projektu było zintensyfikowanie działań profilaktycznych mających na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podniesienia poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków przemocy w rodzinie, zmiany postrzegania przez społeczeństwo problemu oraz zmniejszenia skali tego zjawiska w mieście Białystok.

Dzieci zagrożone lub dotknięte przemocą w rodzinie podczas zajęć warsztatowych grupy socjoterapeutycznej (10 dzieci) oraz Treningu Zastępowania Agresji – grupa dzieci młodszych (9 dzieci) i grupa dzieci starszych (9 dzieci) nauczą się zdrowych form rozładowania agresji, kształtowania umiejętności komunikowania się bez przemocy i nawiązywania przyjacielskich relacji rówieśniczych, poznają sposoby radzenia ze stresem, konfliktami i agresją (w rodzinie, w szkole itd.). W czasie zajęć kulinarnych, pod czujnym okiem opiekunów grupy, u dzieci oczekiwana jest pozytywna zmiana w umiejętności pozytywnego współdziałania przy przygotowywaniu posiłków, nakrywaniu do stołu i spożywaniu przygotowanych dań. W ramach Projektu dzieci wraz ze swoimi rodzicami wezmą udział w wyjściach rekreacyjno-integracyjnych do centrum zabaw, na ściankę wspinaczkową, na basen, do kręgielni, parku trampolin czy teatru, co pozwoli na redukcję napięcia emocjonalnego, rozwój wrażliwości i wyobraźni oraz zachęciły dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego. Czynny udział rodziców dzieci z grupy socjoterapeutycznej i Treningu Zastępowania Agresji pokaże im korzystny wpływ spędzania wspólnie czasu w sytuacji odprężenia i zabawy na wzmocnienie więzi emocjonalnych. Udział rodziców w wyjściach rekreacyjnych pozwoli im na obserwację sposobów nawiązywania relacji rówieśniczych przez ich dziecko, natomiast psychoedukacyjne spotkania specjalistów z rodzicami dzieci uczestniczących w projekcie umożliwi przekazanie im wiedzy na temat charakterystyki rodziny dotkniętej przemocą, konsekwencji jakie ponosi dziecko doświadczające przemocy lub będące świadkiem przemocy w rodzinie oraz pozwoli na podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców. Specjaliści wskażą rodzicom, jak zachowania dzieci zależą od zachowania rodziców oraz zaproponują sposoby emocjonalnego wspierania dziecka w kryzysie rodziny.

Środki własne: 9 190,43 zł
Kwota dofinansowania: 11 024,85 zł
Całkowity koszt zadania: 20 215,28 zł

PROGRAM: ,,POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019 – 2023

Rady Ministrów podjęła uchwałę Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Ze środków przekazanych gminom w ramach tego Programu może być udzielone wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.
Jednocześnie z przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wynika, że gmina może udzielić świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego osobom i rodzinom, których dochody są wyższe niż ustawowe kryterium dochodowe tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kwoty kryteriów dochodowych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr III/40/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyznawanego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Nadmienia się, że aktualnie kryteria ustawowe kwalifikujące do przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą: dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł, na osobę w rodzinie - 528 zł. Podwyższenie kwot kryteriów dochodowych do 150% umożliwi objęcie pomocą w formie ww. zasiłków celowych osoby samotnie gospodarujące posiadające dochód do 1051,50 zł oraz osoby w rodzinie posiadające dochód na osobę do 792 zł.

Ponadto Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę Nr III/41/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Miasta Białegostoku w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole" na lata 2019-2023, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym z dnia 21 grudnia 2018 r., poz. 5306.

Cele Programu:

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
W ramach Programu udziela się pomocy:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

 • poprawy stanu zdrowia dzieci i uczniów,
 • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Rok 2019 r.
Środki własne: 1 550 281,80 zł
Kwota dofinansowania: 5 078 215,41 zł
Całkowity koszt zadania: 6 628 497,21 zł

Rok 2020 r.
Środki własne: 1 350 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 4 096 485,05 zł
Całkowity koszt zadania: 5 446 485,05 zł

PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020

Realizacja zadania w formie zapewnienia posiłku odbywa się głównie w oparciu o Program ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2018 (M. P. z 2015 r. poz. 821). Program jest wsparciem finansowym gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Cel programu:

Program ten ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Program umożliwia udzielanie wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Ze środków przekazywanych w ramach Programu, gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 tej ustawy (150% kryterium wynosi odpowiednio: dla osoby samotnie gospodarującej – 951 zł, na osobę w rodzinie – 771 zł).
W oparciu o ww. Program Rady Ministrów Rada Miasta Białystok podjęła m.in. Uchwałę nr LVIII/648/14 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc Miasta Białegostoku w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Jego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Adresatami Programu są dzieci i uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W oparciu o ten dokument dyrektor szkoły lub przedszkola może udzielić pomocy w formie posiłku dziecku albo uczniowi, a Miasto Białystok wnioskować o dotację ze środków budżetu państwa. Program daje możliwość w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dziecko albo uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku, wydać posiłek bez decyzji administracyjnej i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udziela się pomocy na ww. zasadach nie może przekroczyć 20% wszystkich dzieci i uczniów dożywianych w poprzednim miesiącu kalendarzowym w przedszkolach i szkołach na terenie Miasta Białegostoku.
Ponadto pomoc w formie posiłku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyznawana jest osobom i rodzinom, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, wówczas jednak pomoc finansowana jest w całości z budżetu miasta Białegostoku (poza Programem).

Rok 2016
Środki własne: 1 755 411,00 zł
Kwota dofinansowania: 5 309 904,00 zł
Całkowity koszt zadania: 7 065 315,00 zł

Rok 2017
Środki własne: 1 630 384,00 zł
Kwota dofinansowania: 4 818 886,03 zł
Całkowity koszt zadania: 6 449 270,03 zł

Rok 2018
Środki własne: 1 370 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 4 665 821,00 zł
Całkowity koszt zadania: 6 035 821,00 zł

PROGRAM „ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ” W LATACH 2016 – 2019

„Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, to program realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z wojewodą, na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575). Stosownie do cytowanego wyżej przepisu, minister właściwy do spraw rodziny wprowadza program na dofinansowanie, w okresie 6 lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy, zadań własnych gminy i powiatu z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w szczególności na pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzeniem szkoleń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
W jego ramach jednostki samorządu terytorialnego odpowiednich szczebli otrzymują dofinansowanie do zatrudnienia asystentów rodziny (gmina) i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (powiat).
Jednym z zadań gminy jest praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych realizowana przez asystenta rodziny. Natomiast jednym z zadań powiatu jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia środowiskom rodzinnych form pieczy zastępczej przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
O przyznaniu i podziale środków decyduje minister właściwy ds. rodziny. Z gminami i powiatami z terenu województwa podlaskiego, których oferty otrzymują dotację, umowę na mocy której przekazane zostaną środki na realizację zadania podpisuje wojewoda.

Rok 2016
Kwota dofinansowania wynagrodzeń asystentów rodziny:
Środki własne: 119 302,26 zł
Kwota dofinansowania: 200 193,00 zł
Całkowity koszt zadania: 319 495,26 zł
Kwota dofinansowania wynagrodzeń koordynatorów:
Środki własne: 162 264,59 zł
Kwota dofinansowania: 69 353,00 zł
Całkowity koszt zadania: 231 617,59 zł

Rok 2017
Kwota dofinansowania wynagrodzeń asystentów rodziny:
Środki własne: 118 559,73 zł
Kwota dofinansowania: 215 529,00 zł
Całkowity koszt zadania: 334 088,73 zł
Kwota dofinansowania wynagrodzeń koordynatorów:
Środki własne: 92 687,62 zł
Kwota dofinansowania: 150 396,00 zł
Całkowity koszt zadania: 243 083,62 zł

Rok 2018
Kwota dofinansowania wynagrodzeń asystentów rodziny:
Środki własne: 144 786,60 zł
Kwota dofinansowania: 176 945,00 zł
Całkowity koszt zadania: 321 731,60 zł
Kwota dofinansowania wynagrodzeń koordynatorów:
Środki własne: 93 701,19 zł
Kwota dofinansowania: 117 129,00 zł
Całkowity koszt zadania: 210 830,19 zł

Rok 2019
Kwota dofinansowania wynagrodzeń asystentów rodziny:
Środki własne: 214 400,15 zł
Kwota dofinansowania: 173 406,00 zł
Całkowity koszt zadania: 387 806,15 zł
Kwota dofinansowania wynagrodzeń koordynatorów
Środki własne: 141 492,53 zł
Kwota dofinansowania: 112 035,00 zł
Całkowity koszt zadania: 253 527,53 zł

PROGRAM UTWORZENIE GRUPY SAMOPOMOCOWEJ ORAZ PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW TERAPEUTYCZNO – INTEGRACYJNYCH DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW I UCZESTNIKÓW ŚDS PROGRAM MRPiPS W 2016 R.

Program MIRPiPS zakłada utworzenie grupy samopomocowej oraz przeprowadzenie warsztatów terapeutyczno – integracyjne dla rodziców i opiekunów oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.
Działania projektowe realizowane będą poprzez:

 • przeprowadzenie warsztatów terapeutyczno – integracyjnych dla 20 uczestników ŚDS oraz 15 rodziców/opiekunów przez wykwalifikowanego terapeutę oraz pracownika ŚDS,
 • zajęcia grupowe dla 20 uczestników ŚDS oraz 15 rodziców/opiekunów oparte na technikach relaksacyjnych oraz muzykoterapii przy użyciu instrumentów muzycznych oraz innych sprzętów,
 • spotkania integracyjne dla 20 uczestników ŚDS oraz 15 rodziców/opiekunów, (m.in. ognisko, wycieczka autokarowa, wspólna zabawa).

Środki przeznaczone na realizację ww. przedsięwzięcia:
Środki własne: 7 151,00 zł
Kwota dofinansowania: 27 662,00 zł
Koszty pokryte z wkładu osobowego (świadczeń wolontariuszy): 3 200,00 zł
Całkowity koszt zadania: 38 013,00 zł