Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Flaga Godlo MRiPSBialystok logo 2020 PL RGBlogoMOPR

 

Głównym celem Programu jest zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie  usługi opieki wytchnieniowej.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

 

Miasto Białystok pozyskało środki na realizację tego zadania i ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r. pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania oraz pobytu całodobowego.   W ramach postępowania konkursowego wyłoniono 3 podmioty, które będą świadczyły usługi opieki wytchnieniowej.

 

Formą realizacji zadania będzie świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach:

a) opieki całodobowej dorosłym osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności – maksymalnie 14 dni w Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Białymstoku przy ul. Sobieskiego 1 lub w Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI w Białymstoku, miejsce realizacji zadania Białystok ul. Malmeda 31/13

b) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – maksymalnie 240 godzin, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności – Spółdzielnia Socjalna SUKURS w Zaściankach,

c) w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – maksymalnie 240 godzin, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – Spółdzielnia Socjalna SUKURS lub Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI.

Zadanie będzie realizowane do dnia 10.12.2023 r.

Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na wniosek (Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 - Załącznik nr 7 do Programu) opiekuna osoby niepełnosprawnej sprawującej bezpośrednią i stałą opiekę decyzją administracyjną wydawaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku lub innego upoważnionego pracownika

Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie. Wnioski można składać w Zespołach Pracowników Socjalnych:

https://mopr.bialystok.pl/index.php/pomoc-spoleczna/zespoly-pracownikow-socjalnych

 

Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, stanowiącej załącznik nr 6 do Programu, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.

 

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

a) 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego

oraz

b) 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Limit dotyczy również:

a) więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną;

b) opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej.

 

Usługi opieki wytchnieniowej są realizowane na rzecz osoby niepełnosprawnej i wskutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku przyznaje usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego lub w formie pobytu całodobowego na wniosek (Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 Załącznik nr 8 do Programu) członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę.

 

Program wraz z załącznikami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy