Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Dnia 20 grudnia 2021 r. Rada Miasta Białystok przyjęła uchwałę w sprawie gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku na lata 2022 - 2024 

Kto, kiedy i w jaki sposób może ubiegać się o pomoc lekową:

 • Mieszkańcy Białegostoku: osoby niezdolne do pracy z tytułu wieku (tj. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.), osoby przewlekle chore w wieku produkcyjnym, osoby niepełnosprawne (dzieci, osoby dorosłe)
 • O pomoc lekową można ubiegać się raz w miesiącu
 • Aby ubiegać się o pomoc lekową należy złożyć w Zespole Pracowników Socjalnych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania:
  • wypełniony Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszania wydatków na leki(druk wniosku można otrzymać w Zespole Pracowników Socjalnych; dostępny jest także na stronie internetowej MOPR link do druku)
  • dowody potwierdzające wystawienie recepty na nazwisko osoby uprawnionej (wnioskodawcy lub uprawnionego członka rodziny prowadzącego z nim wspólne  gospodarstwo domowe)
   przyjmowane są tzw. e-recepty (w szczególności: wydruk informacji o recepcie wystawionej w postaci elektronicznej, którą wydaje osoba wystawiająca receptę lub adnotacja apteki potwierdzająca jej wystawienie)
  • dokumenty potwierdzające zakup leków na podstawie recepty, wystawione przez aptekę (np. faktura lub rachunek imienny zawierające dane osoby, na rzecz której  nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty)
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby/rodziny
  • oraz:
   • w przypadku osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym: zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłą chorobę (zaświadczenie będzie uwzględnione przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania)
   • w przypadku osób niepełnosprawnych: ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie dołączone do pierwszego wniosku będzie uwzględnione przy następnych wnioskach, aż do upływu okresu jego ważności)
   • w przypadku osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku: okazanie dowodu osobistego potwierdzającego wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

UWAGA !

 • W dokumentach potwierdzających zakup leków powinny być wyszczególnione wszystkie leki z recepty lub ich część, ale nie powinny one zawierać innych leków, niż leki z recepty
 • Dokumenty potwierdzające zakup leków muszą być wystawione w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • Dochód ustala się zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej
 • Wniosek złożony bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia
 • W przypadku wydania leku zamiennego lub recepturowego dokumenty potwierdzające zakup leków powinny zawierać adnotację apteki potwierdzającą ten fakt

Kryteria, jakie należy spełnić:

 • miesięczne wydatki na leki zlecone przez lekarza osobom uprawnionym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wyniosły łącznie co najmniej 30 zł na każda uprawnioną osobę
 • dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1 552 zł
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 050 zł

Pomoc nie przysługuje:

 • w przypadku, gdy osobie składającej wniosek lub członkowi jej rodziny pozostającemu we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, przyznano zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy na leki albo jeśli osobie tej przyznano pomoc w formie posiłków, usług opiekuńczych i zostało zastosowane całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności za te świadczenia z tytułu ponoszenia wydatków na leki i leczenie
 • mieszkańcom domów pomocy społecznej, osobom przebywającym w szpitalu i innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę i leczenie oraz osobom tymczasowo aresztowanym i odbywającym karę pozbawienia wolności, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Adresy i telefony do Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w zakładce: Kontakty

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2 458,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy