Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Wymagane dokumenty:

wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych;

• kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednika;

zaświadczenie lekarza wydane dla celów ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON – wymagane, jeżeli przyczyna niepełnosprawności nie została określona w orzeczeniu;

• oferta cenowa;

Procedura:

1.Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa osoba niepełnosprawna lub osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik).

2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, w miarę posiadanych środków finansowych. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. W terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, wnioskodawca zobowiązany jest przystąpić do umowy, w której ustalony jest termin i sposób jej realizacji.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi do 80 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON. 

Wysokość dofinansowania w 2020 r. wynosi:

osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia

  • do 80% kosztów sprzętu
  • rower rehabilitacyjny – do 80% kosztów, nie więcej niż 1.120
  • orbitrek – do 80% kosztów, nie więcej niż 1.600
  • bieżnia – do 80% kosztów, nie więcej niż 2.400
  • rotor rehabilitacyjny – do 80% kosztów, nie więcej niż 1.600
  • urządzenia do masażu (suchej i mokrej rehabilitacji: fotela masującego, maty masującej, itp.) - do 80% kosztów, nie więcej niż 2.400

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

Wymagane dokumenty:

• wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

• aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej;

• statut prawny;

• udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;

• udokumentowanie prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku;

• udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;

• oferty cenowe wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego;• w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą

:• zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;

• informacja o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis;

• w przypadku gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej:

• potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej;

• informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

• informacja o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

 

Procedura:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację.

2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. W terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, wnioskodawca zobowiązany jest przystąpić do umowy, w której ustalany jest termin i sposób jej realizacji.