Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Wymagane dokumenty:

Procedura:

 1. Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa osoba niepełnosprawna lub osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik).
 2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, w miarę posiadanych środków finansowych. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. W terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, wnioskodawca zobowiązany jest przystąpić do umowy, w której ustalony jest termin i sposób jej realizacji.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi do 80 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania w 2021 r. wynosi:

osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia

 • do 70% kosztów sprzętu
 • rower rehabilitacyjny – do 70% kosztów, nie więcej niż 980
 • orbitrek – do 70% kosztów, nie więcej niż 1.400
 • bieżnia – do 70% kosztów, nie więcej niż 2.100
 • rotor rehabilitacyjny – do 70% kosztów, nie więcej niż 1.400
 • urządzenia do masażu (suchej i mokrej rehabilitacji: fotela masującego, maty masującej, itp.) - do 70% kosztów, nie więcej niż 2.100
 • radiomagnetofon z odtwarzaczem CD lub z MP3 – do 70% kosztów, nie więcej niż 350

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 • aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
 • statut prawny;
 • udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
 • udokumentowanie prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku;
 • udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;
 • oferty cenowe wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego;• w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą
 • zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;
 • informacja o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis;
 • w przypadku gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej:
 • potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej;
 • informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • informacja o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

Procedura:

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację.
 2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. W terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, wnioskodawca zobowiązany jest przystąpić do umowy, w której ustalany jest termin i sposób jej realizacji.