Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wymagane dokumenty:

• wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

• kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednika (oryginał dokumentu do wglądu);

• faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup oraz kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, albo

• oferta określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji oraz kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

• dowód osobisty do wglądu.

Procedura:

1. Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa osoba niepełnosprawna legitymując się dowodem osobistym lub osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik) okazując własny dowód tożsamości i dowód tożsamości osoby niepełnosprawnej.

2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. Następnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma powiadamiającego o przyznaniu dofinansowania przelew bankowy lub przekaz pocztowy jest realizowany przez Departament Rachunkowości Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego wraz z kopią zlecenia oraz ofertą, Ośrodek wystawia zaświadczenie o wysokości przyznanego dofinansowania, zawierające między innymi nieprzekraczalny termin dostarczenia przez wnioskodawcę kopii zrealizowanego zlecenia oraz faktury określającej cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup. Po zrealizowaniu zlecenia wnioskodawca dostarcza prawidłowo sporządzoną kopię zrealizowanego zlecenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup. Po dostarczeniu ww. dokumentów potwierdzających zakup, w ciągu 10 dni Ośrodek przekazuje dofinansowanie na rachunek bankowy sprzedawcy realizującego zlecenie.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, lub do 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Wysokość dofinansowania w 2019 r.:
Ze względu na znaczny niedobór środków PFRON w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych wysokość przyznawanego przez Ośrodek dofinansowania wynosi:

– osoby dorosłe

• do 70% sumy kwoty limitu NFZ oraz udziału pacjenta w limicie (z wyłączeniem aparatów słuchowych)

• aparaty słuchowe – do 44% sumy kwoty limitu NFZ oraz udziału pacjenta w limicie

 

aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne

 

limit NFZ

refundacja NFZ

dofinansowanie PFRON

osoby do 26 roku życia

2.000 zł

2.000 zł

maks. 880

osoby powyżej

26 roku życia

1.000 zł

700 zł

maks. 572

 

 

– dzieci i młodzież do 18 roku życia
• do 80% sumy kwoty limitu NFZ oraz udziału pacjenta w limicie (także aparaty słuchowe)
aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne – maks. 1.600 zł

UWAGA!
Faktury dołączane do wniosku mogą być wystawione we własnym imieniu przez podwykonawcę biorącego udział w udzieleniu świadczenia, a kopie zrealizowanych zleceń powinny być potwierdzone przez podmiot realizujący zlecenia. Kopię zrealizowanego zlecenia może potwierdzić za zgodność podwykonawca, dopisując przy pieczątce nazwę świadczeniodawcy oraz numer umowy z NFZ.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.