Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wymagane dokumenty:

wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

• kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednika;

• faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup oraz kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, albo

• oferta określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji oraz kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

Procedura:

1. Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa osoba niepełnosprawna lub osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik).

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można również złożyć elektronicznie w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl).

2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. Następnie w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma powiadamiającego o przyznaniu dofinansowania przelew bankowy lub przekaz pocztowy jest realizowany przez Departament Rachunkowości Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego wraz z kopią zlecenia oraz ofertą, Ośrodek wystawia zaświadczenie o wysokości przyznanego dofinansowania, zawierające między innymi nieprzekraczalny termin dostarczenia przez wnioskodawcę kopii zrealizowanego zlecenia oraz faktury określającej cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup. Po zrealizowaniu zlecenia wnioskodawca dostarcza prawidłowo sporządzoną kopię zrealizowanego zlecenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup. Po dostarczeniu ww. dokumentów potwierdzających zakup, w ciągu 10 dni Ośrodek przekazuje dofinansowanie na rachunek bankowy sprzedawcy realizującego zlecenie.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, lub do 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Ośrodek informuje, że nie dysponuje już środkami PFRON na realizację zadania w 2021 r.

Wysokość dofinansowania w 2021 r. wynosiła:

osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia

  • do 130% sumy limitu NFZ oraz udziału pacjenta w limicie (także aparaty słuchowe)

UWAGA!
Faktury dołączane do wniosku mogą być wystawione we własnym imieniu przez podwykonawcę biorącego udział w udzieleniu świadczenia, a kopie zrealizowanych zleceń powinny być potwierdzone przez podmiot realizujący zlecenia. Kopię zrealizowanego zlecenia może potwierdzić za zgodność podwykonawca, dopisując przy pieczątce nazwę świadczeniodawcy oraz numer umowy z NFZ.