Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a także jeżeli likwidacja barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Wymagane dokumenty:

• wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się;

• kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednika (oryginał dokumentu do wglądu);

• aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty wydane dla potrzeb MOPR;

• oferta cenowa;

• uzasadnienie wniosku;

• zaświadczenie ze szkoły (w przypadku wniosków dzieci i młodzieży uczących się);

• w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego – kopię aktualnej umowy z operatorem o dostarczanie Internetu (oryginał do wglądu), dowód wniesienia opłaty (za ostatni miesiąc) za dostarczanie Internetu, zgoda właściciela na udostępnienie łącza internetowego (lub zobowiązanie do założenia łącza internetowego na własny koszt;

• dowód osobisty do wglądu.

Procedura:

1. Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa osoba niepełnosprawna legitymując się dowodem osobistym lub osoba upoważniona do reprezentowania osoby niepełnosprawnej (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik) okazując własny dowód tożsamości i dowód tożsamości osoby niepełnosprawnej.

2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, w miarę posiadanych środków finansowych. Powiadomienie o rozstrzygnięciu wniosku jest przesyłane pocztą. W terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, wnioskodawca zobowiązany jest przystąpić do umowy, w której ustalany jest termin i sposób jej realizacji.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalne dofinansowanie wynosi do 95 % kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Środki PFRON na dofinansowanie w 2019 r. likwidacji barier w komunikowaniu się zostały rozdysponowane. O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się  osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się w 2020 r. 

wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się;

zaświadczenie lekarza wydane dla celów ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON;