Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Klepacka 18
15-634 Białystok
tel.: 85 654 48 77, 85 743 54 37

Osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie miasta Białegostoku posiadające orzeczenie o:
stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym, lekkim;
zaliczeniu do jednej z grup inwalidów: I, II, III;
całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy, częściowej niezdolności do pracy;
niepełnosprawności – osoby do 16 roku życia;

mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych następujących rodzajów zadań :
• uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych;
• zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
• likwidacja barier architektonicznych;
• likwidacja barier w komunikowaniu się;
• likwidacja barier technicznych;
• zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych;
• usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

O dofinansowanie mogą również ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w następujących rodzajach zadań:
• dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
• dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty mogą się ubiegać o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny lub przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli ich przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
• 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
• 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Od 1 grudnia 2020 r. obowiązują następujące kryteria:

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie – 5.168,93
  • Dochód na osobę w rodzinie (50%) – 2.584,47
  • Dochód osoby samotnej (65%) – 3.359,80

W przypadku dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, przekroczenie kryterium dochodowego, powoduje obniżenie wysokości dofinansowania o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Ośrodek informuje, iż w 2020 r. otrzymał na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych środki PFRON w wysokości w tym na:

  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 564.943 zł,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 1.461.557 zł,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 570.000 zł,
  • dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży – 395.775 zł,
  • dofinansowanie działania 4 warsztatów terapii zajęciowej – 2.398.032 zł.

Podział środków PFRON został przyjęty w dniu 23 listopada 2020 r. uchwałą nr XXXII/481/20 Rady Miasta Białegostoku w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.

Przepisy prawne
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 ze zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926);
4. Zarządzenie Nr 2876/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie określenia katalogów urządzeń i usług objętych dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
• Załącznik nr 1: Katalog urządzeń, robót i innych czynności podlegających dofinansowaniu ze środków PFRON w zakresie likwidacji barier architektonicznych;
• Załącznik nr 2: Katalog urządzeń i usług podlegających dofinansowaniu ze środków PFRON w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się;
• Załącznik nr 3: Katalog urządzeń i usług podlegających dofinansowaniu ze środków PFRON w zakresie likwidacji barier technicznych;
• Załącznik nr 4: Katalog sprzętu rehabilitacyjnego podlegającego dofinansowaniu ze środków PFRON.

Treść Zarządzenia Nr 2876/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 23 grudnia 2009 r. (wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 3324/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 20 maja 2013 r. oraz Zarządzeniem nr 30/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dn. 12 stycznia 2017 r.)

- "Katalog urządzeń i usług objętych dofinansowaniem ze środków PFRON":

(odnośnik do katalogu urządzeń i usług objętych dofinansowaniem - dokument pdf);
(odnośnik do katalogu urządzeń i usług objętych dofinansowaniem - dokument word).