Kto może uzyskać pomoc społeczną?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie,
 • uprawnionym cudzoziemcom,

przy czym muszą one zamieszkiwać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie są warunki uzyskania pomocy?

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom samotnym i rodzinom, jeśli dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

Aktualnie kryteria dochodowe wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł,
 • osobie w rodzinie - 600 zł,
 • rodzinie - 600 zł x liczba członków rodziny.

Za dochód przyjmuje się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania.

Jednocześnie muszą wystąpić powody uzasadniające przyznanie pomocy, np.:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • przemoc w rodzinie,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezdomność,
 • sieroctwo,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
 • zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa.

Wymagane dokumenty:

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • zaświadczenie o posiadanych dochodach wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkałych i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
 • w przypadku osób chorych, niepełnosprawnych dokument poświadczający stan zdrowia lub niepełnosprawność,
 • inne dokumenty poświadczające sytuację bytową rodziny ubiegającej się o wsparcie.

ETAPY PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Złożenie wniosku

  Świadczenia udzielane są na wniosek:

  • osoby zainteresowanej,
  • jej przedstawiciela ustawowego,
  • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

  Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

  Wniosek należy złożyć we właściwym Zespole Pracowników Socjalnych – jest ich 9 (każdy obsługuje mieszkańców określonego obszaru miasta). Pomocy osobom bezdomnym udziela Zespół Pracowników Socjalnych Nr 11, ul. Klepacka 18.

  Adresy, numery telefonów i przyporządkowanie ulic do poszczególnych Zespołów znajdują się w zakładce: Zespoły Pracowników Socjalnych.

  Zespoły pracują w godzinach:

  • poniedziałek: 8:00 – 17:00
  • wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:30 – 15:30

  Wniosek można również złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Malmeda Icchoka 8.

 2. Sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego

  Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w miejscu stałego zamieszkania lub w miejscu czasowego pobytu osoby lub rodziny. Celem wywiadu jest ustalenie ich aktualnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz - w oparciu o dokonaną analizę i diagnozę -  opracowanie planu pomocy.

  Zasady i tryb przeprowadzania wywiadu reguluje Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Brak zgody osoby zainteresowanej na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy.

  Strona wnioskująca o pomoc powinna dysponować dokumentami, które pozwolą ustalić dane personalne oraz informacje niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, materialnej, stanu zdrowia.

  Pracownik socjalny może również prosić o złożenie oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia jest podstawą do odmowy przyznania świadczenia. W razie wystąpienia dysproporcji pomiędzy wysokością dochodu udokumentowanego przez osobę / rodzinę ubiegającą się o przyznanie pomocy społecznej, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, można odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

 3. Termin i sposób załatwienia wniosku o pomoc

  Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

  Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 KPA).

 4. Realizacja przyznanego świadczenia

  Zakres przyznanej pomocy jest zależny od wielu czynników, a w szczególności wynika z  indywidualnej sytuacji każdej osoby lub rodziny, a także od możliwości finansowych MOPR. Musi być przy tym zgodny z celami pomocy społecznej. Pracownik socjalny po przeprowadzeniu wywiadu zaproponuje pomoc, która jest możliwa do udzielenia w danym przypadku i uzasadniona sytuacją osoby lub rodziny występującej o pomoc.

  Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

  Brak współdziałania, a w szczególności:

  • odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień,
  • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną,
  • nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną,
  • marnotrawienie przyznanych świadczeń

   stanowią podstawę do:

  • odmowy przyznania lub ograniczenia świadczeń,
  • wstrzymania świadczeń pieniężnych,
  • przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.