ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

Aktualnie kryteria dochodowe do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą:

• dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł,

• osobie w rodzinie - 528 zł,

• rodzinie - 528 zł x liczba członków rodziny.

1. zasiłek stały,

2. zasiłek okresowy,

3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

4. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd,

5. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uprawnionych cudzoziemców.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy:

1. samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 701 zł,

2. osobie w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. od kwoty 528 zł.

Osobą samotnie gospodarującą jest osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe, natomiast rodziną są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i mężczyznę - 65 lat.

Zasiłek stały ustala się:

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej - w wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,

• w przypadku osoby w rodzinie - w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 645 zł i niższa niż 30 zł miesięcznie.W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy przysługuje:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli od kwoty 701 zł,
2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (kryterium stanowi iloczyn kwoty 528 zł i liczby osób w rodzinie), w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,

• w przypadku rodziny – do wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.

Zasiłek celowy
Zasiłek celowy jest świadczeniem uznaniowym, przyznawanym na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek celowy może być przyznany na zakup posiłku lub żywności w ramach Programu Rządowego ,,Posiłek w szkole i w domu”. Maksymalny dochód do uzyskania tego świadczenia stanowi 150% kryterium dochodowego, które aktualnie wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej - 1051,50 zł, na osobę w rodzinie - 792 zł.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe może być przyznany zasiłek celowy specjalny.

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.