INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY KOMBATANTOM ORAZ NIEKTÓRYM OSOBOM BĘDĄCYM OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO

Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku należy m.in.  realizacja zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat wynikającego z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w zakresie usług opiekuńczych, pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent, a także analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowania w tym zakresie stosownych inicjatyw.

Uprzejmie informujemy, że ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 794) wprowadzono istotne zmiany w zasadach udzielania przez Szefa Urzędu pomocy pieniężnej kombatantom, wdowom/wdowcom po kombatantach, osobom deportowanym do pracy przymusowej, żołnierzom – górnikom oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Ustawa została opublikowana w dniu 30 kwietnia br.

Link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000794/T/D20210794L.pdf

Ochrona zdrowia, pomoc socjalna i inne uprawnienia

Wybrane uprawnienia kombatanta lub ofiary represji wojennych i okresu powojennego

 1. Pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania.

  W związku z potrzebami środowiska kombatanckiego, wynikającymi w szczególności z zaawansowanego wieku jego członków, osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania tj. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia lub specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Pomoc w tej formie może być także przyznana osobie, w przypadku gdy rodzina nie może zapewnić opieki.

  Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

  Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym

 2. Pierwszeństwo do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej.

  Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, w tym przeznaczonym dla kombatantów, przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osobę spełniającą powyższe kryteria Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kieruje do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu. Sytuacje wyjątkowe rozpatrywane są indywidualnie.

  Kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów (art. 18 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego).

 3. Pomoc materialna.

  Kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego, którzy znajdą się w trudnej sytuacji  materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych mogą ubiegać się o przyznanie pomocy pieniężnej jednorazowej lub okresowej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

  W celu ułatwienia Państwu korzystania z pomocy pieniężnej przyznawanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych należy skorzystać z przygotowanych dla Państwa Informatorów, które zawierają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pomocy pieniężnej jednorazowej i okresowej.

  Link do informatora: https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/informatory.html

Co należy zrobić, aby otrzymać pomoc pieniężną (jednorazową lub okresową) z Urzędu do Spraw  Kombatantów i Osób Represjonowanych?

 1. Wypełnić wniosek o przyznanie jednorazowej lub okresowej pomocy pieniężnej Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu do Spraw  Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Link/wnioski: https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/formularze.html
 2. Dołączyć kopie dokumentów, które będą stanowić podstawę ustalenia stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej Wnioskodawcy lub osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z Wnioskodawcą: dokument potwierdzający wysokość dochodu netto (aktualna decyzja o waloryzacji renty lub emerytury - w przypadku emerytów i rencistów); orzeczenie o inwalidztwie, o niezdolności do pracy lub o stopniu niepełnosprawności; nakaz płatniczy podatku rolnego wraz z zaświadczeniem z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych oraz dokumenty uzasadniające konieczność przyznania pomocy pieniężnej, jak np. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 3. Wniosek wraz z załącznikami składa się w:
  Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób  Represjonowanych, 
  00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4

Jeżeli przy przygotowywaniu wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej napotkacie Państwo problemy, uprzejmie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Punktem Informacyjnym Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób  Represjonowanych (Pokój N041 wejście od ul. Żurawiej 3/5). W związku z trwającą epidemią koronawirusa Urząd rekomenduje minimalizowanie kontaktów osobistych do sytuacji tego bezwzględnie wymagających oraz korzystanie z możliwości kontaktu telefonicznego i mailowego z Urzędem na nr 22 276 77 77 lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla ułatwienia kontaktu udostępnione są dla Państwa dodatkowe numery telefonów:
22 276-77-48, 22 276-77-72, 22 276-77-46, 22 270-72-07,
22 276-77-73, 22 276-77-51, 22 276-77-39, 22 276-77-79.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1858).
Link do ustawy:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001858/O/D20211858.pdf

Kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.).
Link do ustawy:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf