Usamodzielniani wychowankowie

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:


1. przyznaje się pomoc na:

- kontynuowanie nauki,

- usamodzielnienie,

- zagospodarowanie;

2. udziela się pomocy w uzyskaniu:- odpowiednich warunków mieszkaniowych- zatrudnienia;

3. zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia.

Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby. Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.

Wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie przyznaje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przez umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Wydatki na finasowanie pomocy na zagospodarowanie, zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zatrudnienie ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Szczegółowe informacje:

Zespół ds. Pieczy Zastępczej ul. Biała 13/33, 15-434 Białystok, tel. 85 741 04 96, 85 742 04 61

Dział Opieki nad Dzieckiem
ul. Malmeda Icchoka 8, 15–440 Białystok pokój nr 22, tel. 85 879 79 91, 85 879 79 92

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobie pełnoletniej, która opuściła dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno– wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w przypadku, gdy umieszczenie nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, przysługuje pomoc:

- mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną,

- pieniężna na usamodzielnienie,- pieniężna na kontynuowanie nauki,

- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,

- pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej,

- w uzyskaniu zatrudnienia.

Pomoc udzielana jest na podstawie sporządzonego indywidualnego programu usamodzielnienia i przeprowadzonego postępowania administracyjnego. Program opracowuje osoba usamodzielniana wspólnie z wyznaczonym opiekunem usamodzielnienia.

Osoba usamodzielniana co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

Indywidualny program usamodzielnienia przygotowuje osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.Szczegółowe informacje:Zespoły Pracowników Socjalnych zgodnie z miejscem swojego pobytu w zakładce: Zespoły Pracowników Socjalnych.

Dział Opieki nad Dzieckiem
ul. Malmeda Icchoka 8, 15–440 Białystok pokój nr 22, tel. 85 879 79 91, 85 879 79 92

Mieszkania chronione


Osoba usamodzielniana ma możliwość ubiegać się o pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych poprzez skierowanie do mieszkania chronionego treningowego.

Skierowanie do mieszkania treningowego odbywa się w drodze wydania decyzji administracyjnej na wniosek osoby usamodzielnianej, realizującej indywidualny program usamodzielnienia, poparty przez opiekuna procesu usamodzielnienia. Wydanie decyzji jest poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Decyzja o skierowaniu do mieszkania chronionego treningowego określa m. in. okres pobytu i odpłatność za pobyt w mieszkaniu.

Prawa i obowiązki osób usamodzielnianych przebywających w mieszkaniach chronionych treningowych określa regulamin funkcjonowania mieszkań chronionych treningowych (tekst regulaminu do pobrania).

Szczegółowe informacje:


Zespół ds. Pieczy Zastępczej
ul. Biała 13/33, 15-434 Białystok, tel. 85 741 04 96, 85 742 04 61

Dział Opieki nad Dzieckiem
ul. Malmeda Icchoka 8, 15–440 Białystok pokój nr 22, tel. 85 879 79 91, 85 879 79 92