Organizacja

Czas trwania

Uwagi

Program Odziaływań Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Program jest skierowany do osób używających przemocy do osiągania własnych celów. Podstawowym założeniem programu jest pomoc jego uczestnikom w powstrzymaniu się od dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz trening konstruktywnych zachowań.

Zajęcia odbywają się:

  • w warunkach wolnościowych (miejsce spotkań poza Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej)
  • w Areszcie Śledczym w Białymstoku

Przewidziany czas realizacji programu to 15 spotkań.

Zajęcia odbywają się raz
w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają 3 godziny zegarowe.

Udział w programie poprzedza rozmowa kwalifikacyjna, na którą można umówić się osobiście w MOPR w Białymstoku Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Włókienniczej 7 lub telefonicznie: 85 879 79 46, 85 879 79 47, 85 879 79 48 (czynny całodobowo).

Program Odziaływań Psychologiczno – Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Program Odziaływań Psychologiczno-Terapeutyczny jest pogłębieniem i rozwinięciem działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego.

Istota Programu Odziaływań Psychologiczno-Terapeutycznego polega na uruchomieniu zmian pozwalających na lepszą adaptację społeczną i optymalny poziom funkcjonowania w życiu codziennym.

Zajęcia odbywają się:

  • w warunkach wolnościowych
  • w Areszcie Śledczym w Białymstoku

Przewidziany czas realizacji programu to 10 spotkań.

Zajęcia odbywają się raz
w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają 3 godziny zegarowe.

Stanowi drugą część zajęć grupy korekcyjno – edukacyjnej i jest jej dopełnieniem.

Do grupy kwalifikowane są osoby, które uczestniczyły w grupie korekcyjno – edukacyjnej.

Program Edukacyjno – Motywujący dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki)

Celem programu jest zmiana postaw osoby uzależnionej polegających na nabyciu i utrzymaniu umiejętności funkcjonowania w trzeźwości  przy wykorzystaniu potencjałów i zasobów indywidualnych.

Adresaci programu:

  • osoby uzależnione  motywowane przez pracowników socjalnych, w ramach pracy socjalnej lub realizacji kontraktu socjalnego,
  • osoby uzależnione  zgłaszające się dobrowolnie,
  • osoby uzależnione oczekujące na leczenie w ośrodkach stacjonarnych (podtrzymanie motywacji do leczenia)

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

  • Spotkania indywidualne ze specjalistą realizującym program.
  • Sesje grupowe  organizowane w cyklu 2 – miesięcznym, charakter grup półotwarty – rotacyjny.

Grupa nie ma charakteru terapeutycznego