Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
ogłasza konkurs
dla dzieci i młodzieży – wychowanków rodzin zastępczych
miasta Białegostoku
pod tytułem
„Barwy Jesieni”

Regulamin Konkursu:

Cele konkursu:
 1. Odkrywanie i rozwijanie swoich talentów.
 2. Budzenie zainteresowania różnymi technikami artystycznymi.
 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności dzieci i młodzieży.
Warunki uczestnictwa:
 1. Prace mają być wykonane przez wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (dalej: „Uczestnicy”), którzy w dowolnej technice artystycznej przedstawią jesienny krajobraz
 2. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę, np. rysunek, kolaż, wyklejankę. W pracy wykorzystać można „dary jesieni”: kasztany, żołędzie, kolorowe liście, jarzębinę itp.
 3. Każda praca powinna posiadać imię, nazwisko i wiek autora.
 4. Prace należy przekazać osobiście w terminie do 15 listopada 2023 r., do Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, ul. Biała 13/33,15 - 434 Białystok, 85 879 77 64.
 5. Prace przechodzą na własność Organizatora, czyli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 6. Organizator planuje ekspozycję prac w siedzibie i na stronie internetowej lub/i na BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, w celu informacji i promocji zadań realizowanych przez Zespół ds. Pieczy Zastępczej MOPR w Białymstoku.
 7. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na udział w Konkursie oraz wyrażenie przez niego w imieniu Uczestnika zgody na wykorzystanie pracy plastycznej w sposób określony w Regulaminie. Zgody te są wyrażane poprzez wypełnienie oświadczeń, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu jest związane z dobrowolnym przekazaniem danych osobowych Uczestnika i jego rodziców lub opiekunów prawnych zawartych w załączniku nr 1 do Regulaminu. Warunkiem udziału w Konkursie jest dobrowolne przekazanie danych osobowych, o których mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 9. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych pozyskiwane są wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego wykorzystania prac plastycznych zgodnie z Regulaminem i nie będą wykorzystywane ani udostępniane w jakimkolwiek innym celu podmiotom trzecim.
 10. Prace anonimowe nie będą brały udziału w Konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników:
 1. Prace będą oceniane przez pięcioosobową Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa oceni dostarczone prace w dwóch kategoriach biorąc pod uwagę wiek uczestników:
 • I Kategoria: dzieci do 12 roku życia,
 • II Kategoria: dzieci w wieku powyżej 12 roku życia.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 22 listopada 2023 r.
 2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu, w terminie do dnia 24 listopada 2023 r.
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
 4. Organizator przewiduje ekspozycję prac w siedzibie oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
dla dzieci i młodzieży – wychowanków rodzin zastępczych
miasta Białegostoku pod tytułem „Barwy Jesieni”

Wyrażam(y) zgodę na:

 1. Udział dziecka ………………….……….......……….…………… (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) i podanie do publicznej wiadomości danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka oraz upublicznienie jego pracy zgłoszonej w ramach Konkursu;
 2. Przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka ……………………………………………….…………………….….(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) a także oświadczam(y) iż:
 1. Zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu plastycznego poświęconego tematyce „Barwy Jesieni” i akceptuję(my) wszystkie jego postanowienia;
 2. Przekazana w ramach Konkursu praca została wykonana samodzielnie przez …………………………………………………………. (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu);
 3. Przekazana w ramach Konkursu praca wykonana przez …………………………………………………..……… (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) nie brała udziału w żadnym innym konkursie oraz nie była publikowana.
 4. Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani i zrozumieliśmy że:
a) Administratorem danych osobowych przekazanych w „Zgodzie na udział w konkursie” jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
b) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji konkursu lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie.
d) Podanie danych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku są dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.
e) Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
f) Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania i rozliczenia zadania oraz wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów.
g) Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w ww. Rozporządzeniu prawo do sprzeciwu.
i) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
j) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r..................................................................................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna
 

 

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy