Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas: +48 85 879 79 50 deafInformacja o MOPR w PJM sign languageTłumacz języka migowego

Poradnik interesanta

Flaga Godlo MRiPS MOPR

Nabór do grupy Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Ośrodek Interwencji Kryzysowej informuje, że w marcu 2022 r. rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w rodzinie.

Programy korekcyjno-edukacyjne są finansowane ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji Wojewody Podlaskiego.

Cel programu:

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie prowadzone są w celu m.in. powstrzymania osoby stosującej przemoc
w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, a także zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

Adresaci programu:

Program skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, które
mieszkają na terenie miasta Białystok.

Do uczestnictwa w Programie kwalifikuje się:

 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których Program może stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa
  w Programie;
 • osoby motywowane do udziału w Programie przez pracowników socjalnych lub inne służby, w związku z prowadzoną procedurą „Niebieskie Karty”.

Założenia organizacyjne:

 • Zajęcia prowadzone są w formie sesji grupowych oraz spotkań indywidualnych.
 • W trakcie Programu odbywają się co najmniej jedno spotkania indywidualne z każdym uczestnikiem, mające służyć ustaleniu celu
  i kierunku zmian, jakie miałyby nastąpić poprzez udział w Programie.
 • Program przewiduje co najmniej 45 godzin zegarowych spotkań grupowych (15 spotkań grupowych, każde po 3 godziny zegarowe, spotkania będą odbywały się w godzinach popołudniowych).
 • Zajęcia grupowe odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu (przerwy między kolejnymi spotkaniami mogą być dłuższe w sytuacji wystąpienia dni świątecznych, wolnych od pracy lub z przyczyn niezależnych, w szczególności wystąpienia siły wyższej, klęski żywiołowej lub wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego).
 • Minimalna liczba uczestników wynosi 5 osób, natomiast maksymalna 15 osób (zapewnione są odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające zachowanie reżimu sanitarnego).

Udział w programie poprzedza rozmowa kwalifikacyjna, na którą można umówić się osobiście w MOPR w Białymstoku Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Włókienniczej 7 lub telefonicznie: 85 879 79 46, 85 879 79 47, 85 879 79 48 (czynny całodobowo).

Osoby wyznaczone do kontaktu:

Pan Jacek Gryczewski

Pan Andrzej Szypulski      

Edytuj
Na skróty
Zobacz także
Kontakty
Najważniejsze dane kontaktowe
w jednym miejscu.
E-Usługi
Załatw sprawę przez Internet, w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu.
Zasiłek pielęgnacyjny
Przysługuję m. in. niepełnosprawnemu dziecku i seniorom.
Dodatek mieszkaniowy
Forma pomocy związania z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 2 988,00 zł miesięcznie.

Becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Sprawdź również
Ważne instytucje i programy