Świadczenie wychowawcze 500 +

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód  nie przekracza 800,00 zł na osobę lub 1200,00 zł na osobę w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko otrzymają świadczenie w wysokości 500,00 zł również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Pierwsze dziecko to jedyne lub najstarsze dziecko  w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się. Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • drugie z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Terminy składania wniosków i terminy wypłaty świadczeń: 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku  złożenia kompletnego wniosku:

 • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku;
 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku;
 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku;
 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku;
 • od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wymagane dokumenty

W sytuacji ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko wnioskodawca nie dołącza do wniosku dodatkowych dokumentów związanych z sytuacją materialną poszczególnych członków rodziny, gdyż w takim przypadku przyznanie świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Ubiegając się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (z uwagi na fakt, że obowiązuje w takim wypadku kryterium dochodowe) osoba zobowiązana jest złożyć wniosek i dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

 1. Stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 • oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych  w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochodypodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie
  o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
 • umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego   się  w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej  w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących  z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość  i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo doświadczenia wychowawczego,
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość  i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 1. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je  w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego
  za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 1. Kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.);
 2. Kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 3. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 4. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 5. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
 6. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 7. Zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 8. Odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 9. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 10. Inne dokumenty w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Do pobrania formularz wniosku o świadczenie wychowawcze wraz z załącznikami

Osoba ubiegająca się o ww. świadczenie powinna do wniosku dołączyć wymagane kopie dokumentów. Natomiast oryginały tych dokumentów okazać do wglądu.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Dział Świadczeń Rodzinnych

ul. Klepacka 18 

15-634 Białystok


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Godziny pracy:

poniedziałek - 8:00 – 17:00

wtorek - piątek - 7:30 – 15:30

sobota, niedziela – nieczynne

Obsługa klienta:

poniedziałek - 8:00 – 16:45

wtorek - piątek - 7:30 – 15:15

 

Kontakt telefoniczny z Działem Świadczeń Rodzinnych:

Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start”.

85-748-98-59

Informacja w sprawie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

85-742-29-00

Kancelaria / fax
email

85-748-98-48
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dłużnik Alimentacyjny

85-748-98-51

Świadczenia Rodzinne

świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Dobry Start”.

85-733-03-12

85-733-03-16

85-733-03-17

85-748-98-50

85-748-98-54

85-733-03-04

85-741-04-90

85-733-03-09

85-733-03-16

Weryfikacja

i nienależnie pobrane świadczenia  

świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Dobry Start”.

 85-748-98-43
85-748-98-44
85-748-98-52
85-733-03-10

Dodatki Mieszkaniowe

dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

85-742-29-20
85-742-29-25

 \

PLANOWANE TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH (500+)
I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE 01.10.2018 r. - 31.10.2019 r.

MIESIĄC

PRZEKAZ
POCZTOWY

KONTO BANKOWE /
KARTA PRZEDPŁACONA

GOTÓWKA
w kasie MOPR

PAŹDZIERNIK

12.10.2018

17-18.10.2018

30.10.2018

LISTOPAD

12.11.2018

21-22.11.2018

29.11.2018

GRUDZIEŃ

12.12.2018

12-13.12.2018

14.12.2018

STYCZEŃ

11.01.2019

23-24.01.2019

30.01.2019

LUTY

12.02.2019

25-26.02.2019

27.02.2019

MARZEC

12.03.2019

25-26.03.2019

28.03.2019

KWIECIEŃ

12.04.2019

17-18.04.2019

29.04.2019

MAJ

13.05.2019

22-23.05.2019

30.05.2019

CZERWIEC

12.06.2019

24-25.06.2019

27.06.2019

LIPIEC

12.07.2019

24-25.07.2019

30.07.2019

SIERPIEŃ

12.08.2019

21-22.08.2019

29.08.2019

WRZESIEŃ

12.09.2019

25-26.09.2019

27.09.2019

PAŹDZIERNIK

11.10.2019

23-24.10.2019

30.10.2019

Jednocześnie informujemy, że wypłata świadczeń z decyzji wydanych po terminie wskazanym w harmonogramie będzie realizowana w przedostatni dzień roboczy danego miesiąca.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

 1. Zasady koordynacji obowiązują w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze,
  w Czechach, Danii (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Estonii, Finlandii, we Francji (także na obszarze Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Grecji, Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Holandii, Polsce, Portugalii (w tym na Maderze i Azorach), Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii w tym  na Gibraltarze (zasady nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich), Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Szwajcarii.
 1. W przypadku gdy matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka lub członek rodziny tych osób przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek składa się do organu właściwego, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o dane świadczenie. Przyjęty wniosek wraz z dokumentami organ właściwy przekazuje wojewodzie, który ustali, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 1. W celu przyśpieszenia procedury związanej z rozpatrywaniem wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, należy dołączyć do wniosku wypełnione oświadczenie, znajdującego się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, które jest do pobrania pod adresem:

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego

 1. W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci bez ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, zasadnym jest uzupełnienie tego wniosku również o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Ma to z reguły miejsce w sytuacji, gdy wnioskodawca jest przekonany o niespełnieniu kryterium dochodowego, od którego zależy przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko. Potrzeba złożenia wniosku na pierwsze dziecko wynika z procedur stosowanych pomiędzy poszczególnymi instytucjami zagranicznymi, zgodnie z którymi wnioskodawca ma obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający uprawnienia, bądź brak uprawnień do świadczeń na terenie Polski na każde dziecko. Niezłożenie wniosku na pierwsze dziecko, a w konsekwencji brak decyzji wojewody w sprawie co do każdego dziecka, może spowodować potrącenie kwoty w wysokości świadczenia wychowawczego ze świadczeń przyznanych w instytucji zagranicznej.

Jednocześnie należy wskazać, że taki sposób składania wniosku ma na celu umożliwienie wnioskodawcy uzyskania najwyższej możliwej kwoty świadczeń, przewidzianych w ustawodawstwie obu zainteresowanych państw, z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Szczegółowe informacje o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego/.

Obowiązujące przepisy prawne dotyczące świadczenia wychowawczego

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 3. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r.   w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.