Zestaw log w którego skład wchodzą loga Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, logo Rzeczypospolitej Polskiej oraz logo Unii Europejskiej

W dniu 24 lipca 2020r. w Białymstoku pomiędzy Wojewodą Podlaskim Panem Bohdanem Paszkowskim a Miastem Białystok, reprezentowanym przez Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku została podpisana umowa na realizację Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów okresie epidemii COVID-19. W ramach pomocy
w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych
i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

  1. zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania ( w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego) oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością;
  2. zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki
    z epidemią ( w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci
    z pieczy zastępczej).

Ze wsparcia skorzystało 9 placówek opiekuńczo – wychowawczych i 195 rodzinnych form pieczy zastępczej. Zakupiono i przekazano:  16 zestawów komputerowych, 169 laptopów
z oprogramowaniem, 20 drukarek, 8 telewizorów, 2 projektory, 7 skanerów, 24 urządzenia wielofunkcyjne, 4 oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością oraz 7 470 maseczek, 35 950 rękawiczek, 381 litrów płynów dezynfekujących.   Wyposażono 7 miejsc kwarantanny/izolacji.

Na realizacje projektu wydatkowano kwotę 545 712,02 zł.