Zestaw log w którego skład wchodzą loga Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, logo Rzeczypospolitej Polskiej oraz logo Unii Europejskiej

W dniu 24 lipca 2020r. w Białymstoku pomiędzy Wojewodą Podlaskim Panem Bohdanem Paszkowskim a Miastem Białystok, reprezentowanym przez Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku została podpisana umowa na realizację Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów okresie epidemii COVID-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego
i audiowizualnego.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych
i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

  1. zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania ( w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego) oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością;
  2. zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki
    z epidemią ( w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Zamierzamy objąć wsparciem około 200 podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej oraz 9 podmiotów instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Środki finansowe na realizację projektu wynoszą 619 985,00 zł i pochodzą z dwóch źródeł:

  • płatności ze środków europejskich w kwocie 522 523,36 zł, co stanowi 84,28% dofinansowania,
  • ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego w kwocie 97 461,64 zł, co stanowi 15,72% dofinansowania.