Flaga Godlo bez tekstu

Miasto Białystok realizuje zadanie publiczne w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” Edycja 2021 r. pod nazwą:

„Wiem, Umiem i Reaguję”

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Włókiennicza 7. Całkowity koszt zadania publicznego (kwota dotacji i środki finansowe własne Miasta Białystok) wynosi 18 960 zł z czego dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 13 960 zł, środki własne 5 000 zł.
Celem Projektu „Wiem, Umiem i Reaguję” jest poszerzenie wiedzy pracowników oświaty, w szczególności pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli służby zdrowia w zakresie rozpoznawania sygnałów świadczących o przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności udzielenia wsparcia i wszechstronnej pomocy osobom doznającym przemocy, w tym w zakresie wszczynania i realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
Projekt wpisuje się w założenia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025” przyjętego uchwałą nr XXXII/482/20 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2020 r.