MOPR w Białymstoku od dnia 1 stycznia 2019 r. realizuje Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku.

Program jest adresowany do mieszkańców Białegostoku: - niezdolnych do pracy z tytułu wieku (tj. osób, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.), - osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym, - osób niepełnosprawnych (dzieci, osoby dorosłe).

O pomoc lekową można ubiegać się raz w miesiącu w przypadku, gdy miesięczne wydatki na leki zlecone przez lekarza w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekraczają kwotę 30 zł, natomiast dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1 402 zł, zaś dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 924 zł.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania pomocy  
Pomoc lekowa 2019-2021