Do pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uprawnione są osoby, które łącznie spełniają następujące kryteria:

 • osiągnęły wiek emerytalny,
 • samotnie zamieszkują w lokalu mieszkalnym przekraczającym powierzchnię 40 m2,
  do którego posiadają tytuł prawny,
 • dysponują dochodem nieprzekraczającym 270% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej*), tj. 1892,70 zł,
 • nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków
  za odbiór odpadów komunalnych,
 • zbierają odpady w sposób selektywny.

*) Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł  i źródło ich uzyskania, jeśli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Wysokość pomocy i okres przyznania

Pomoc finansowa jest przyznawana od 1 marca 2020 r. w formie świadczenia pieniężnego
w wysokości 50% należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi
w sposób selektywny.

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi:

 • 18,00 zł miesięcznie w przypadku zamieszkiwania w lokalu o powierzchni od 40 m²
  do 80 m²,
 • 22,50 zł miesięcznie w przypadku zamieszkiwania w lokalu o powierzchni powyżej
  80 m².

Świadczenie pieniężne przyznawane jest na wniosek osoby uprawnionej lub opiekuna prawnego. Pomoc finansowa przysługuje od miesiąca złożenia wniosku na okres 6 miesięcy,
nie dłużej jednak niż na okres obowiązywania programu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego oraz jego powierzchnię,
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego.

Osoba ubiegająca się o ww. świadczenie zobowiązana jest dołączyć do wniosku kopie dokumentów. Natomiast oryginały okazać do wglądu.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia pieniężnego, w szczególności nieregulowania należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz niespełnienia kryteriów uprawniających do przyznania ww. pomocy, osoba otrzymująca świadczenie pieniężne jest obowiązana, nie później niż w terminie 7 dni, do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie, pod rygorem wstrzymania wypłaty świadczenia.

Ważne! Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Dziale Świadczeń Rodzinnych
Klepacka 18
15-634 Białystok
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - 8:00 – 17:00
wtorek - piątek - 7:30 – 15:30

Obsługa klienta:
poniedziałek - 8:00 – 16:45
wtorek - piątek - 7:30 – 15:15

Informacja telefoniczna

Informacja telefoniczna w sprawie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielana jest pod nr telefonu: 85-748-98-59, 85-742-29-00.

Wniosek do pobrania

Do pobrania formularz wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązujące przepisy prawne dotyczące świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Uchwała nr XIX/299/20 Rady Miasta Białystok z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Białegostoku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2020-2021,
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.