POMOC LEKOWA 2019–2021

Dnia 29 listopada 2018 r. została przyjęta uchwała Rady Miasta Białystok w sprawie gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku

Kto, kiedy i w jaki sposób może ubiegać się o pomoc lekową:

 • Mieszkańcy Białegostoku: osoby niezdolne do pracy z tytułu wieku (tj. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm., osoby przewlekle chore w wieku produkcyjnym, osoby niepełnosprawne (dzieci, osoby dorosłe)
 • O pomoc lekową można ubiegać się raz w miesiącu
 • Aby ubiegać się o pomoc lekową należy złożyć w Zespole Pracowników Socjalnych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania:
  • wypełniony Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszania wydatków na leki (druk wniosku można otrzymać w Zespole Pracowników Socjalnych dostępny też jest na stronie internetowej MOPR)
  • dowody potwierdzające wystawienie recepty na nazwisko osoby uprawnionej (wnioskodawcy lub uprawnionego członka rodziny prowadzącego z nim wspólne  gospodarstwo domowe)
   Uwaga: przyjmowane są tzw. e-recepty (w szczególności: wydruk informacji o recepcie wystawionej w postaci elektronicznej, którą wydaje osoba wystawiająca receptę lub adnotacja apteki potwierdzająca jej wystawienie)
  • dokumenty potwierdzające zakup leków na podstawie recepty, wystawione przez aptekę (np. faktura lub rachunek imienny zawierające dane osoby, na rzecz której  nastąpiła realizacja recepty, nazwę wydanego leku, jego cenę i ogólną kwotę do zapłaty)
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby/rodziny
  • oraz:
   • w przypadku osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym: zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłą chorobę (zaświadczenie będzie uwzględnione przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania)
   • w przypadku osób niepełnosprawnych: ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności (orzeczenie dołączone do pierwszego wniosku będzie uwzględnione przy następnych wnioskach, aż do upływu okresu jego ważności)
   • w przypadku osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku: okazanie dowodu osobistego potwierdzającego wiek emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

UWAGA !

 • W dokumentach potwierdzających zakup leków powinny być wyszczególnione wszystkie leki z recepty lub ich część, ale nie powinny one zawierać innych leków, niż leki z recepty
 • Dokumenty potwierdzające zakup leków muszą być wystawione w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
 • Dochód ustala się zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej
 • Wniosek złożony bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia
 • W przypadku wydania leku zamiennego lub recepturowego dokumenty potwierdzające zakup leków powinny zawierać adnotację apteki potwierdzającą ten fakt

Kryteria, jakie należy spełnić:

 • miesięczne wydatki na leki zlecone przez lekarza osobom uprawnionym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przekraczają łącznie kwotę 30 zł
 • dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 1 402 zł
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 924 zł

Pomoc nie przysługuje:

 • w przypadku, gdy osobie składającej wniosek lub członkowi jej rodziny pozostającemu we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, przyznano zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy na leki albo jeśli osobie tej przyznano pomoc w formie posiłków, usług opiekuńczych i zostało zastosowane całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności za te świadczenia z tytułu ponoszenia wydatków na leki i leczenie
 • mieszkańcom domów pomocy społecznej, osobom przebywającym w szpitalu i innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę i leczenie oraz osobom tymczasowo aresztowanym i odbywającym karę pozbawienia wolności, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Zespoły Pracowników Socjalnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku:

Numer Zespołu Pracowników Socjalnych i adres Numer telefonu Godziny pracy
Nr 1 - ul. Mieszka I 8 C tel. 85 74 82 028

pon.: 8:00 - 17:00
wt. - pt.: 7:30 - 15:30
(10:00 - 14:00 : Praca w terenie)

Nr 2 - ul. Siewna 2 tel. 85 65 38 522
Nr 3 - ul. Sienkiewicza 53 tel. 85 65 38 664
Nr 4 - ul. Radzymińska 16 tel. 85 66 28 802
Nr 5 - ul. Gen. J. Hallera 8 tel. 85 65 32 304
Nr 6 - ul. Bema 2 tel. 85 74 22 967
Nr 7 - ul. Storczykowa 5 tel. 85 66 10 322
Nr 8 - ul. Swobodna 24 tel. 85 65 32 307
Nr 9 - ul. Witosa 38 tel. 85 87 97 800
Nr 11- ul. Biała 13/33 tel. 85 73 30 893