Realizacja Programu polega na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi (z orzeczeniem łącznie ze wskazaniami) oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pomoc jest świadczona w:

  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  2. ośrodku wsparcia.

Na terenie Miasta Białegostoku usługi świadczą trzy podmioty:

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”, Spółdzielnia Socjalna ,,Sukurs",

Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum" w Białymstoku.

Dwa pierwsze z nich usługę opieki świadczą dla osób dorosłych oraz dzieci w miejscu ich zamieszkania, trzeci tylko osobom dorosłym - w ośrodku wsparcia.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp. nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.

Usługa opieki wytchnieniowej będzie realizowane w okresie sierpień - grudzień 2019 r. w ilości do 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
    1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
    2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie osoby niekorzystające z innych form usług.

Do złożonego wniosku/podania należy dołączyć:

- kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),

- kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (druk karty do pobrania).

Kartę wypełnia lekarz specjalista – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się w orzeczeniu. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 40 punktów wówczas opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności trafi do opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą.

W ramach procedury pracownik socjalny MOPR przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Osoby, którym zostanie przyznania pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu  w wymiarze do 240 godzin nie ponoszą za nią odpłatności.

Miejsce składania wniosku/podania:

Zespoły Pracowników Socjalnych MOPR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w godzinach:

poniedziałek: 8ºº - 10 ºº i 14 ºº- 17 ºº
wtorek - piątek w godz.: 7³º - 10 ºº  i 14 ºº - 15³º:

Nr 1 - ul. Mieszka I 8 C

tel. 85 7482 028

Nr 2 - ul. Siewna 2

tel. 85 6538 522

Nr 3 - ul. Sienkiewicza53

tel. 85 65 38 664

Nr 4 - ul. Radzymińska 16

tel. 85 66 28 802

Nr 5 - ul. Gen. J. Hallera 8

tel. 85 65 32 304

Nr 6 - ul. Bema 2

tel. 85 74 22 967

Nr 7 - ul. Storczykowa 5

tel. 85 66 10 322

Nr 8 - ul. Swobodna 24

tel. 85 65 32 307

Informacja dotycząca przyporządkowania ulic do poszczególnych Zespołów Pracowników Socjalnych znajduje się na stronie internetowej MOPR w Poradniku Interesanta w zakładce: pomoc społeczna > zespoły pracowników socjalnych