Z okazji  Dnia Pracownika Socjalnego  oraz przypadającego w tym roku Jubileuszu XXX- lecia  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Wiceprezydent Zbigniew Nikitorowicz wręczył zasłużonym pracownicom MOPR Medale za Długoletnią Służbę przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Wręczono również gratulacje od Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

Odnośnik do artykułu

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz przypadającego w tym roku XXX-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Pan Prezydent Miasta Tadeusz Truskolaski oraz cała Dyrekcja naszego Ośrodka przesyła poniższe życzenia.

Życzenia Prezydenta Miasta Białegostoku 
Życzenia Dyrekcji MOPR

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej oraz stronie biuletynu informacji publicznej (BIP) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Białymstoku zostały opublikowane zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku o numerach 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020, 41/2020, 42/2020.

Odnośnik do artykułu

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania i zebrania opinii zaproponowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) prowadzących działalność statutową na terenie Miasta Białegostoku na temat zapisów zawartych w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030”.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

15-464 Białystok, ul. Włókiennicza 7
tel(całodobowy). : 85 744 50 28, 85 744 50 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
skype: https://join.skype.com/invite/iPaza0CchVHE

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK


Pomoc psychologiczna i terapeutyczna w okresie pandemii realizowana jest w formie rozmów telefonicznych.

Naszą pomoc kierujemy do osób, które borykają się z:

  •  przemocą domową,
  •  kryzysem małżeńskim,
  •  konfliktem rodzinnym,
  •  utratą, żałobą, osieroceniem,
  •  wypadkiem, katastrofą, klęską żywiołową,
  •  problemem samobójstwa,
  •  trudnościami wychowawczymi,
  •  bezradnością, długotrwałą chorobą i innymi problemami

i potrzebują skonsultować sytuację swoją lub kogoś bliskiego z osobą całkowicie bezstronną.

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami:

85 744 50 27 lub 85 744 50 28

 

Informujemy, że decyzją Zarządu PFRON z dnia 30 października 2020 r. został wydłużony termin na złożenie wniosku o pomoc finansową w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w ramach Modułu III programu. Wnioski o dofinansowanie można składać do 16 listopada 2020 r. 

Konsekwencją wydłużenia terminu na składanie wniosków jest zmiana kryterium stanowiącego, że pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku (dotychczas obowiązywał termin 15 października 2020 roku), możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej oraz zmiana okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

Czytaj dalej -->

Odnośnik do artykułu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje o możliwości przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Potrzeby dzieci w tym okresie mogą być zaspokojone poprzez przyznanie rodzinie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym MOPR (telefony na stronie internetowej MOPR – Zespoły Pracowników Socjalnych).

Odnośnik do artykułu

Miejskie Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że realizuje zadanie z zakresu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Czytaj więcej... -->