Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ogłasza konkurs

dla dzieci i młodzieży – wychowanków rodzin zastępczych

miasta Białegostoku

nt.

„Najpiękniejszy dzień wakacji”

Regulamin Konkursu:

Cele konkursu:

 1. Odkrywanie i rozwijanie swoich talentów.
 2. Budzenie zainteresowania różnymi technikami artystycznymi.
 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa:

 1. Prace mają być wykonane przez wychowanków rodzin zastępczych, którzy w dowolnej technice artystycznej przedstawią najpiękniejszy dzień swoich wakacji.
 2. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę, np. rysunek, kolaż, zdjęcie, wiersz, filmik.
 3. Każda praca powinna posiadać imię, nazwisko i wiek autora.
 4. Prace należy przekazać osobiście w terminie do 10 września 2021 r., do Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, ul. Biała 13/33,15-434 Białystok, 85 742 04 61.
 5. Prace przechodzą na własność Organizatora, czyli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) autorów prac powinni wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych dzieci oraz publikację prac, wizerunku dzieci i wizerunku własnego, w związku z planowaną ekspozycją prac w siedzibie i na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, w celu informacji i promocji zadań realizowanych przez Zespół ds. Pieczy Zastępczej MOPR w Białymstoku, (formularz w załączeniu).

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników:

 1. Prace będą oceniane przez pięcioosobową Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa oceni dostarczone prace w dwóch kategoriach biorąc pod uwagę wiek uczestników:
 • I Kategoria: dzieci do 12 lat,
 • II Kategoria: dzieci w wieku powyżej 12 lat.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 17 września 2021 r.
 2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu, w terminie do dnia 22 września 2021 r.
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
 4. Organizator przewiduje ekspozycję prac w siedzibie oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Oświadcenie  -  zgoda na prezentację.