Flaga Godlo bez tekstuSenior plus

Miasto Białystok realizuje zadanie publiczne pod nazwą: Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Białymstoku.

Zadanie jest realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) oraz programem wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025 (M.P. z 2021 r. poz.10).

Celem operacyjnym Programu „Senior+” jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także z oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Działania ukierunkowane na aktywizację, podniesienie jakości życia i wzmocnienie pozycji osób starszych wpisują się w realizowaną politykę społeczną Miasta Białystok wobec tej grupy społecznej, wpływają aktywizująco na uruchomienie zasobów własnych oraz przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu seniorów.

Klub „Senior+” działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2022, w kwocie 62 370 zł. Całkowity koszt zadania publicznego (kwota dotacji i środki finansowe własne Miasta Białystok) szacowany jest na kwotę 390 370 zł.