Dodatek energetyczny  

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
Przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej należy rozumieć osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001  r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zwartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).
 
Wysokość dodatku energetycznego 
 
1. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
2. Wysokość limitu, o którym mowa powyżej wynosi: 
 
• 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
• 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
• 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się  z co najmniej 5 osób.
3. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
4. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązujące od dnia 1 maja 2020 r.  do 30 kwietnia 2021 r. ww. dodatek będzie wynosił: 
• dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł miesięcznie;
• dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł miesięcznie;
• dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł miesięcznie.
5. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. 
 

Osoba ubiegająca się o ww. dodatek powinna do wniosku dołączyć wymagane kopie dokumentów. Natomiast oryginały tych dokumentów okazać do wglądu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział Świadczeń Rodzinnych

Klepacka 18 

15-634 Białystok

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Godziny pracy:

poniedziałek - 8:00 – 17:00

wtorek - piątek - 7:30 – 15:30

sobota, niedziela – nieczynne

Obsługa klienta:

poniedziałek - 8:00 – 16:45

wtorek - piątek - 7:30 – 15:15

Wykaz telefonów Działu Świadczeń Rodzinnych:

Informacja w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry Start”.

85-748-98-59

Informacja w sprawach dodatków mieszkaniowych,
dodatków energetycznych, programu osłonowego
w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców
Miasta Białegostoku z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

85-742-29-00

Kancelaria

85-748-98-48
fax/85 733-03-18
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Sekcja Dłużnika Alimentacyjnego

85-748-98-51

Sekcja Świadczeń Nr 1

świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Dobry Start”.

85-733-03-04

85-741-04-90

85-733-03-09

85-741-01-44


Sekcja Świadczeń Nr 2

świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Dobry Start”.

 

85-733-03-12

85-733-03-16

85-733-03-17

85-748-98-50

Sekcja Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze,
jednorazowe świadczenie „Za życiem”.

85-748-98-54

Sekcja Weryfikacji Świadczeń

świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Dobry Start”.

85-748-98-43
85-748-98-44
85-748-98-52
85-733-03-10

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych

dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, program osłonowy
w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców
Miasta Białegostoku z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

85-742-29-20
85-742-29-25

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.Obowiązujące przepisy prawne dotyczące dodatku energetycznego:

  1. Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązujące od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.