Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda Icchoka 8, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Zalewski , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 678-31-07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda Icchoka 8. Do wejścia do budynku przy ul. Malmeda Icchoka 8 prowadzą schody. Po prawej stronie od wejścia znajduje się winda, która umożliwia dostanie się do pomieszczeń Ośrodka zlokalizowanych na I i II piętrze budynku osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Przy drzwiach windy jest przycisk przywoławczy i zainstalowana kamera, z której obraz jest odbierany w sekretariacie Ośrodka. Na pierwszym piętrze znajduje się toaleta dostępna dla osób poruszających się na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Bezpośrednio przy budynku, z lewej strony od wejścia, są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, zaś przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Klepacka 18. Budynek jednokondygnacyjny – parterowy, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W głównym wejściu do budynku, jak również we wszystkich pomieszczeniach zastosowano wymaganą szerokość w świetle ościeżnicy oraz bezprogową posadzkę, umożliwiającą swobodne poruszanie osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczone są dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Biała 13/33. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się m. in. Klub Seniora działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Do wejścia do lokalu, zlokalizowanego od frontu budynku, prowadzi jeden schodek oraz podjazd dla wózków inwalidzkich znajdujący się przy schodku. Jedno pomieszczenie Klubu jest dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parterze mieści się również część Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 ds. osób bezdomnych. Do wejścia od ul. Zamenhofa prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich z barierkami po obu stronach. Drzwi wejściowe są szerokie, z płaskim progiem. Pozostałe pomieszczenia budynku nie są dostępne dla osób na wózkach. Budynek nie posiada windy, łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W pobliżu budynku są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Włókiennicza 7. Budynek zabytkowy, dwukondygnacyjny, z dwoma wejściami: wejście główne od strony ul. Włókienniczej oraz wejście boczne – od podwórza, zlokalizowane za bramą znajdującą się po lewej stronie od wejścia głównego. Do wejścia głównego prowadzą trzy stopnie, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich; budynek nie posiada też windy. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim mogą skorzystać z wejścia znajdującego się za bramą. Obok bramy na wysokości 150 cm umieszczony jest domofon. Drzwi od podwórza budynku posiadają odpowiednią szerokość, aby mogła przez nie przejechać osoba na wózku, jednak kolejne drzwi z tego wejścia mają szerokość 70 cm. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Osoba niepełnosprawna na wózku może wjechać samochodem na teren podwórza, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu prośby o otwarcie bramy (brama automatyczna). Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. Toaleta klientów nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W bliskiej odległości od budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Mieszka I 8C. Do budynku prowadzą trzy wejścia: wejście główne od ul. Mieszka I, wejście od strony ul. Bolesława Chrobrego z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz wejście od ul. Piastowskiej. Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Na parterze budynku znajduje się Poradnia Lekarza Rodzinnego, Zespół Środowiskowej Opieki Pielęgniarskiej oraz Pielęgniarska Opieka Długoterminowa. Pomieszczenia użytkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku znajdują się na I piętrze. Na parterze w poradni lekarzy rodzinnych znajduje się winda umożliwiająca osobom niepełnosprawnym transport na pierwsze piętro. Toalety dla pracowników i klientów Ośrodka znajdują się na piętrze – nie są one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem od strony ul. Piastowskiej znajduje się parking dla pięciu aut, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 6. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Siewna 2. Wejście do budynku znajduje się w centralnej części ściany przedniej budynku i jest oznaczone tablicą informacyjną z czerwonym tłem o treści „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku”. Z poziomu chodnika do poziomu wejścia do budynku prowadzą schody (trzy stopnie) wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich o łagodnym spadku z poręczą odpowiednią dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do przedsionka i do korytarza są szerokie i umożliwiają przejechanie wózkiem. Na parterze w korytarzu wywieszona jest duża tablica informacyjna ze wskazaniem numerów pokoi zajmowanych przez poszczególnych najemców budynku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku użytkuje pomieszczenia, które znajdują się na pierwszym piętrze. Budynek wyposażony jest w ogólnodostępną windę dla osób niepełnosprawnych. Korytarze na parterze i piętrze są pozbawione progów utrudniających poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Pomieszczenia biurowe przeznaczone do przyjmowania interesantów są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku w przychodni lekarza rodzinnego „Promedica” (informacja o dostępności tej toalety umieszczona jest na drzwiach wejściowych do budynku), wejście do NZOZ „Promedica” znajduje się obok windy. Na parkingu, w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu do budynku, wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 7. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 53. Wejście do budynku usytuowane jest od strony ul. Sienkiewicza. Przy schodach do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku przy schodach wejściowych znajduje się podjazd dla wózków. Na piętra prowadzą schody; osoba na wózku inwalidzkim może skorzystać z platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze. Na parkingu przy budynku nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 8. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Radzymińska 16. Do części budynku, w której znajdują się pomieszczenia zajmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku prowadzi jedno wejście, do którego prowadzą schody. Obok schodów znajduje się podjazd dla wózków. W budynku znajduje się winda towarowa dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich, którą można dostać się na I piętro, gdzie znajdują się pomieszczenia Ośrodka. W drzwiach wejściowych do pokoi zajmowanych przez pracowników Ośrodka nie ma progów. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze na wprost windy. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 9. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Generała Józefa Hallera 8. Do budynku prowadzą 2 wejścia dostępne dla klientów: wejście główne od ul. Generała Józefa Hallera, do którego prowadzą schody oraz drugie wejście od ul. Generała Józefa Hallera, do którego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku jest winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze w pobliżu windy. Przy budynku znajduje się parking, na którym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 10. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Gen. Józefa Bema 2. Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ul. Gen. Józefa Bema oraz wejście od strony parkingu za budynkiem. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach przy głównym wejściu znajduje się winda dla wózków. Przy schodach od strony parkingu znajduje się zjazd dla wózków. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku użytkuje pomieszczenia znajdujące się na II piętrze. Budynek w środku ma zainstalowaną windę przewozową. Wejścia do pomieszczeń są dostosowane do wózków inwalidzkich, korytarze szerokie. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w piwnicy. Przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 11. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Storczykowa 5. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Storczykowej. Do obu wejść prowadzą schody, przy których znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich. W budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku znajdują się na I piętrze budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na I piętrze naprzeciwko windy. Wokół budynku znajduje się parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 12. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Swobodna 24. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku użytkuje pomieszczenia znajdujące się na I piętrze budynku. Do wejścia, z którego korzystają pracownicy i klienci Ośrodka, prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków. Do pokoi zajmowanych przez pracowników socjalnych Ośrodka może wjechać osoba na wózku. W budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na pierwszym piętrze nieopodal windy i schodów usytuowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku i wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. Nie ma natomiast możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 13. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego

Aplikacje mobilne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku nie posiada aplikacji mobilnych.

Dodatkowe informacje - skróty klawiaturowe

Witryna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić korzystanie z niej możliwie najwięjszej ilości użytkowników. Poruszanie się po witrynie możliwe jest przy użyciy przycisku TAB a także przy użyciu wymienionych niżej skrótów klawiaturowych. Skróty klawiaturowe umożliwiają zarówno poruszanie się po istotnych częściach witryny a także modyfikowanie sposobu jej wyświetlania się.

Klawisz skrótu Działanie
Ctrl+1 wysoki kontrast biało-czarny
Ctrl+2 wysoki kontrast czarno-żółty
Ctrl+3 wysoki kontrast żółto-czarny
Ctrl+4 kontrast domyślny
Ctrl+5 tryb nocny
Ctrl+6 domyśłny układ strony
Ctrl+7 szeroki układ strony
Ctrl+8 zmniejszony tekst
Ctrl+0 domyślna wielkość tekstu
Ctrl+9 zwiększony tekst
Ctrl+C strona kontaktu
Ctrl+D deklaracja dostępności
Ctrl+H strona główna
Ctrl+M mapa strony
Alt+1 wysoki kontrast biało-czarny
Alt+2 wysoki kontrast czarno-żółty
Alt+3 wysoki kontrast żółto-czarny
Alt+4 kontrast domyślny
Alt+5 tryb nocny
Alt+6 domyśłny układ strony
Alt+7 szeroki układ strony
Alt+8 zmniejszony tekst
Alt+0 domyślna wielkość tekstu
Alt+9 zwiększony tekst
Alt+C strona kontaktu
Alt+D deklaracja dostępności
Alt+H strona główna
Alt+M mapa strony

Realizacja Programu polega na świadczeniu usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi (z orzeczeniem łącznie ze wskazaniami) oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pomoc jest świadczona w:

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 2. ośrodku wsparcia.

Na terenie Miasta Białegostoku usługi świadczą trzy podmioty:

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”, Spółdzielnia Socjalna ,,Sukurs",

Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum" w Białymstoku.

Dwa pierwsze z nich usługę opieki świadczą dla osób dorosłych oraz dzieci w miejscu ich zamieszkania, trzeci tylko osobom dorosłym - w ośrodku wsparcia.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp. nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki.

Usługa opieki wytchnieniowej będzie realizowane w okresie sierpień - grudzień 2019 r. w ilości do 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie osoby niekorzystające z innych form usług.

Do złożonego wniosku/podania należy dołączyć:

- kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),

- kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (druk karty do pobrania).

Kartę wypełnia lekarz specjalista – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się w orzeczeniu. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 40 punktów wówczas opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności trafi do opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą.

W ramach procedury pracownik socjalny MOPR przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Osoby, którym zostanie przyznania pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu  w wymiarze do 240 godzin nie ponoszą za nią odpłatności.

Miejsce składania wniosku/podania:

Zespoły Pracowników Socjalnych MOPR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy w godzinach:

poniedziałek: 8ºº - 10 ºº i 14 ºº- 17 ºº
wtorek - piątek w godz.: 7³º - 10 ºº  i 14 ºº - 15³º:

Nr 1 - ul. Mieszka I 8 C

tel. 85 7482 028

Nr 2 - ul. Siewna 2

tel. 85 6538 522

Nr 3 - ul. Sienkiewicza53

tel. 85 65 38 664

Nr 4 - ul. Radzymińska 16

tel. 85 66 28 802

Nr 5 - ul. Gen. J. Hallera 8

tel. 85 65 32 304

Nr 6 - ul. Bema 2

tel. 85 74 22 967

Nr 7 - ul. Storczykowa 5

tel. 85 66 10 322

Nr 8 - ul. Swobodna 24

tel. 85 65 32 307

Informacja dotycząca przyporządkowania ulic do poszczególnych Zespołów Pracowników Socjalnych znajduje się na stronie internetowej MOPR w Poradniku Interesanta w zakładce: pomoc społeczna > zespoły pracowników socjalnych

Platforma Elektronicznego Fakturowania

numer skrzynki: PEPPOL 5422084619

Klauzula informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, zwany dalej MOPR
 2. Siedziba Administratora:
  Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok, nr tel. 85 6783100, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Inspektor Ochrony Danych:
  Katarzyna Podleśna,
  kontakt pod nr telefonu: 85 6783100 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w MOPR:
 • w celu realizacji zadań wynikających z:
  • obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i zadań realizowanych w interesie publicznym, co wynika z art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e oraz z art. 9 ust. 2 lit. b, lit. g RODO
 • w celu realizacji zadań wynikających z:
  • ustawy o pomocy społecznej
  • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • ustawy o świadczeniach rodzinnych
  • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • ustawy o dodatkach mieszkaniowych
  • ustawy – Prawo energetyczne
  • ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
  • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  • ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  • ustawy o cudzoziemcach
  • ustawy o repatriacji
  • ustawy o Karcie Polaka
  • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
  • ustawy o zatrudnieniu socjalnym
  • ustawa o systemie oświaty
 • w celu:
  • zatrudnienia w MOPR (w tym prowadzenia rekrutacji)
  • realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych
  • realizacji praktyk studenckich
 • w celu:
  • udzielenia pomocy żywnościowej  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
 •  w celu:
  • naboru kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych
  • realizacji zadań statutowych stowarzyszeń mających na względzie pomoc dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej
 • w celu:
  • dozoru i ochrony budynków oraz pomieszczeń poprzez całodobowy monitoring
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy administracji publicznej,
  • Policja, Prokuratura, sądy,
  • inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez MOPR w formie papierowej i elektronicznejna podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. W przypadku monitoringu okres przechowywania danych uzależniony jest od warunków technicznych urządzeń.
 3. W związku z przetwarzaniem przez MOPR, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest MOPR,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których MOPR przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których MOPR posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 4. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MOPR Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. po 25 maja 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji na stronie urzędu).