Ośrodek informuje, że w 2023 r. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON realizowanych zadań: dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, można składać:

  • elektronicznie od dnia 1 stycznia 2023 r. w Systemie SOW (logowanie do Systemu: https://sow.pfron.org.pl),
  • osobiście od dnia 2 stycznia 2023 r. poprzez wrzucenie wypełnionego wniosku do skrzynek podawczych umieszczonych w siedzibach Ośrodka: ul. Klepackiej 18 oraz ul. Malmeda 8,
  • drogą pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego (adres: ul. Klepacka 18, 15-634 Białystok).

WAŻNE!
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia karty oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, złożone w 2023 r. wnioski o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych będą podlegały ocenie punktowej
Zarządzenie Nr 50/2020 Dyrektora MOPR w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2020 r. (skan)  / (odczyt).