Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
ogłasza
konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży – wychowanków rodzin zastępczych
miasta Białegostoku
nt.
„Kartka wielkanocna”

Regulamin Konkursu:

Cele konkursu:

 1. Pielęgnowanie tradycji świątecznych.
 2. Pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą.
 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa:

 1. Prace mają przedstawiać kartki świąteczne (wielkanocne) przygotowane przez wychowanków rodzin zastępczych.
 2. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę plastyczną – kartkę świąteczną o formacie A4 (złożoną na pół), w dowolnej technice.
 3. Każda praca powinna posiadać imię, nazwisko i wiek autora.
 4. Prace należy przekazać osobiście w terminie do 29 marca 2021 r., do Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, ul. Biała 13/33,15-434 Białystok, 85 742 04 61.
 5. Prace przechodzą na własność Organizatora, czyli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni autorów prac powinni wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych dzieci oraz publikację prac, wizerunku dzieci, w związku z planowaną ekspozycją prac w siedzibie i na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, w celu informacji i promocji zadań realizowanych przez Zespół ds. Pieczy Zastępczej MOPR w Białymstoku (formularz w załączeniu).

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników:

 1. Prace będą oceniane przez pięcioosobową Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa oceni dostarczone prace w dwóch kategoriach biorąc pod uwagę wiek uczestników:
  • I Kategoria: dzieci do 12 roku życia,
  • II Kategoria: dzieci w wieku powyżej 12 roku życia.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2021 r.
 4. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu, w terminie do dnia 8 kwietnia 2021 r.
 5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
 6. Organizator przewiduje ekspozycję prac w siedzibie oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Oświadczenie