Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku informuje, że wnioski o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 r. będą przyjmowane: 

WAŻNE! Zgodnie z Zarządzeniem  Nr  50/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia  14 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia karty oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, złożone w 2021 r. wnioski o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych będą podlegały ocenie punktowej Zarządzenie Nr 50/2020 Dyrektora MOPR w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2020 r. (skan) / (odczyt) ).  

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zachęcamy do elektronicznego składania wniosków poprzez System SOW. Bezpośrednia obsługa interesantów przy okienku będzie ograniczona do spraw wymagających uzupełnień braków formalnych w złożonych wnioskach, po uprzednim umówieniu się  na konkretny dzień i godzinę. 

Osoby, które zdecydują się na złożenie wniosku do skrzynki podawczej w formie papierowej prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego COVID-19.