Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ogłasza

konkurs plastyczny

dla dzieci i młodzieży – wychowanków rodzin zastępczych

miasta Białegostoku

nt.

„Ja za 10 lat”

Regulamin Konkursu:

Cele konkursu:

 1. Pielęgnowanie pozytywnego obrazu siebie i odkrywanie swoich talentów.
 2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i sprawczości.
 3. Motywowanie do stawiania sobie celów i szukania sposobów ich realizacji.
 4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa:

 1. Prace mają przedstawiać, jak wychowankowie rodzin zastępczych wyobrażają sobie siebie w przyszłości.
 2. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę plastyczną, wykonaną w dowolnej technice
  i formie (np. rysunek, ilustracja, komiks, kolaż itp.).
 3. Każda praca powinna posiadać:
 • tytuł,
 • krótki opis,
 • imię, nazwisko i wiek autora.
 1. Prace należy przekazać osobiście w terminie do 30 czerwca 2020 r., do Zespołu ds. Pieczy Zastępczej, ul. Biała 13/33,15-434 Białystok, 85 742 04 61.
 2. Prace przechodzą na własność Organizatora, czyli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) autorów prac powinni wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych dzieci oraz publikację prac, wizerunku dzieci i wizerunku własnego, w związku z planowaną ekspozycją prac w siedzibie i na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, w celu informacji i promocji zadań realizowanych przez Zespół ds. Pieczy Zastępczej MOPR w Białymstoku, (formularz w załączeniu).

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników:

 1. Prace będą oceniane przez pięcioosobową Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa oceni dostarczone prace w dwóch kategoriach biorąc pod uwagę wiek uczestników:
 • I Kategoria: dzieci do 12 roku życia,
 • II Kategoria: dzieci w wieku powyżej 12 roku życia.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 10 lipca 2020 r.
 2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu, w terminie do dnia 15 lipca 2020 r.
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
 4. Organizator przewiduje ekspozycję prac w siedzibie oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie