Przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
 • upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 09.12.2019 r. do dnia 07.03.2020 r.)
  pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • upływa w terminie od dnia 08.03.2020 r. zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia
  o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 • orzeczenia wydane w szczególności przez ZUS, KRUS na czas określony:
  • o całkowitej niezdolności do pracy,
  • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 • orzeczenia wojskowych komisji lekarskich
 • których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tj. od dnia 14.03.2020 r.) albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Oznacza to, że ważność orzeczeń osób, które mają przyznane prawo do świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnionych od niepełnosprawności na podstawie orzeczeń wydanych na czas określony po spełnieniu ww. warunków z mocy prawa ulega przedłużeniu na wyżej wskazane okresy.

 

 

Przedłużenie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzależnionych
od niepełnosprawności

Przedłużenie z mocy prawa ww. orzeczeń oznacza odpowiednio obowiązek przedłużenia uwarunkowanych od niepełnosprawności świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Nie jest wymagane złożenie wniosku w sprawie przedłużenia prawa do ww. świadczeń.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku z urzędu przedłuży prawo
do  uwarunkowanych od niepełnosprawności nw. świadczeń:

 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • zasiłek dla opiekuna,
 • świadczenia rodzinne,

- i w tych sprawach wyda decyzje administracyjne.

 

 

Przedłużenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznanych cudzoziemcom, na podstawie odpowiednich kart pobytu/dokumentów pobytowych wydanych na czas określony

Cudzoziemcom, którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (tj. od dnia 14.03.2020 r.) wygasło prawo do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z powodu utraty ważności  odpowiednio karty pobytu/dokumentu pobytowgo (w szczególności dotyczących prawa
do pracy w Polsce) prawo do ww. świadczeń ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Nie jest wymagane złożenie wniosku w sprawie przedłużenia prawa do ww. świadczeń.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku z urzędu przedłuży prawo
do uwarunkowanych od posiadania karty pobytu/dokumentu pobytowego świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał
jako ostatni i w tych sprawach wyda decyzje administracyjne.