Ważne!  Od 1 marca 2020 r. MOPR będzie realizował program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Białegostoku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2020-2021.

Program adresowany jest do osób, które:

 • osiągnęły wiek emerytalny;
 • samotnie zamieszkują w lokalu mieszkalnym przekraczającym powierzchnię 40 m², do którego posiadają tytuł prawny;
 • dysponują dochodem nieprzekraczającym 270% kryterium dochodowego, o którym mowa
  w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1892,70 zł;
 • nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych;
 • zbierają odpady w sposób selektywny.

Wysokość pomocy i okres przyznania

Pomoc finansowa będzie przyznawana w formie świadczenia pieniężnego w wysokości 50% należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny.

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi:

 • 18,00 zł miesięcznie w przypadku zamieszkiwania w lokalu o powierzchni od 40 m² do 80 m²;
 • 22,50 zł miesięcznie w przypadku zamieszkiwania w lokalu o powierzchni powyżej 80 m².

Świadczenie pieniężne przysługuje od miesiąca złożenia wniosku na okres 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres obowiązywania programu.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie pieniężne osoba uprawniona lub opiekun prawny mogą złożyć:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych, ul. Klepacka 18  od dnia 2 marca 2020 r.;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego od dnia 1 marca 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego oraz jego powierzchnię;
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego.

Do pobrania formularz wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi