Zarządzenie Nr 1095/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 grudnia 2019 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 r.

Zarządzenia -->